doofpot

Keiharde Feiten: 18 Jaar Maatschappelijke Ondermijning in Leudal

Wellicht ten overvloede  wens ik volledigheidshalve op te merken dat ik van al de onderstaande per data vermeldde feiten schriftelijke bewijsstukken bezit. Voor eenieder en de pers: u kunt alle dossiers en bewijsstukken op afspraak inzien. U kunt mij daartoe contacteren middels het contactformulier.

Laatste update: 12 februari 2018

De Gemeente Leudal is bekroond met “goud” voor haar sociaal beleid. Ik probeer hier even een mental picture te vormen. Hoe men elkaar genoegzaam maar in volslagen cognitieve dissonantie voor de werkelijkheid en/of feiten, schouderklopjes geeft inzake deze behaalde status en “onderscheiding” maar tussentijds gewòòn stug doorloopt met een stalen plaat voor die ambtelijke waterkop als het aankomst op werkelijk “sociaal” beleid.

Waarlijk:

IMG_9776.JPG

Over goud (en stupidity) gesproken…

Bij wedstrijden zijn score, snelheid of hoogst haalbare perfectie redenen voor goud. Streven naar het hoogste en dat bereiken. Jezelf als individu of in team overstijgen. Uitmuntende service of prestaties worden  ‘bekroond’. Maar service noch prestaties zijn kennelijk op geen enkele wijze als criteria getoetst bij het nomineren en toekennen van deze nieuwste status van Leudal: “Sociaal Gouden Gemeente”.

Ongelooflijk. Als ongevraagd (handicap is nog steeds geen keuze hoor) lid van de doelgroep  krijg ik de neiging de pleeg te roepen voor een nieuw kotsbakje bij het lezen van dat “Sociaal…”

Realitycheck: Gemeentelijke sociale ondermijning van Jaar 2000 tot 2017

Hier onder een overzicht waar niemand bij de gemeente aan herinnerd noch over aangesproken wenst te worden. Opdat er geen enkele discussie hoeft te ontstaan dat dit geen sociale ondersteuning maar structurele ondermijning is.

Dit overzicht geeft de onzorgvuldigheid, de nalatigheid, het verzaken van de zorgplicht en schendingen van termijnen, elke vorm van behoorlijk bestuur integriteitsproblematiek inbegrepen, van obstructie en frustreren tot geheel negeren.

Een magnum opus van hoe het dus nìèt moet. Niet Sociaal. Gewoonweg a-sociaal.

Dit is een long-read. Of naslag. Wat u wilt.

Ik daag u ondanks de lengte – onvermijdelijk gevolg keurig gedocumenteerde 16,5 jaar durende ondermijning – deze tot het einde te lezen om vooral de magnitude en de ernst ervan te bevatten. De gevolgen. Die een bestaand handicap zeer negatief beinvloeden. Opdat u zelf uw oordeel kunt vellen hoe “(a)sociaal” deze Gemeente werkelijk is.

 

 

2000

Eind 2000 gehandicapt en rolstoelgebonden ten gevolge van medische missers en complicaties: o.a. gehele neurologische uitval rechterbeen en -heup, neurologische schade blaas- en darmstelsel, liquor hypotensie syndroom met recidiverende lekkages van hersenvocht.

2001

Na enige lelijke valpartijen ondanks de simultane hulp van twee gezinsverzorgene nivo C om mij naar de badkamer op de bovenverdieping te slepen wordt er enkel nog gedouched in de tuin met de tuinslang of tegen betaling in het plaatselijke zwembad.

Inmiddels zwanger van mijn vierde kind verkerend in een totaal onhoudbare situatie en onveilige omgeving voor een gehandicapte en inmiddels alleenstaande moeder. Rolstoelen schijnen een onoverkomelijk accessoire te zijn voor sommige mensen. Desalniettemin vecht ik met geheven hoofd door en laat me niet tegenhouden door die paar wielen en vooroordelen en neem mijn verantwoordelijkheden wel.

14 augustus 2001 
Doen wij dan een aanvraag voor een woningaanpassing.

1 oktober 2001
Wordt het indicatieonderzoek aangekondigd

8 oktober 2001
Wordt dit weer gewijzigd

29 november 2001
Vele overbelasting- en ongevalsletsels verder wordt de aanvraag voor deze aanpassing afgewezen. Er wordt “afgewacht” of ik herstel van de bevalling die nog moet komen.

2002

28 juni 2002
Tweede aanvraag woningaanpassing na afwijzend besluit. Inmiddels bevallen van een mooi en gezond kind.

12 augustus 2002
Aankondiging bezoek indicatiesteller voor de tweede poging.

21 augustus 2002
Spoed rapportage door ergotherapeutisch bouwkundig adviseur;

Vermeld noodzakelijke aanpassingen aan de woning.

17 september 2002
Bijna 3 maanden na de aanvraag, brief met klacht gezonden aan de Gemeente Leudal. Een Noodkreet over de onhoudbare situaties.

31 oktober 2002
2 jaar gehandicapt

Nog steeds rolstoelgebonden en enige zeer teleurstellende diagnoses verder met weinig zicht op herstel mede in stand gehouden door uitblijven van voorzieningen en daardoor fysieke overbelasting met alle gevolgen van dien.

Het indicatiestellend orgaan die het ergo/bouwkundige rapport moet vaststellen deelt schriftelijk mee dat men de termijnen niet gaat halen.

21 november 2002
Verklaring arts

Brief arts 21 novemner 2002.JPG

13 december 2002
Adviesrapportage ontvangen inzake enige aanpassingen in de keuken. Wel zo handig en veilig als moeder.

17 december 2002
Is er dan eindelijk een bouwvergunning voor de woningaanpassing. Het realiseren van een aan rolstoelgebruik geschikte natte cel in de berging en een ienie mini slaapkamertje (2.00 x 2.39 m) in het restant van de berging voor de jongste peuter en baby die tenslotte bereikbaar moeten zijn.

2003

10 januari 2003
De ergotherapeut/bouwkundig adviseur stuurt een offerte van de noodzakelijke keukenaanpassing om deze bruikbaar te maken. Het aanrecht is schouderhoog voor mij.

26 maart 2003
De Gemeente Leudal besluit en geeft opdracht tot aanpassing van de keuken. De aanpassingen die de keuken ook daadwerkelijk nruikbaar en toegankelijk moeten maken worden echter niet verricht.

2 april 2003
2,5 jaar gehandicapt en rolstoelgebonden. Besluit tot realiseren van de natte cel op de begane grond.

12 mei 2003
En alweer een medisch advies na bezoek van de zoveelste indicatiesteller

17 oktober 2003
3 jaar na intrede handicap is de voorziening dan eindelijk gerealiseerd en gereed gemeld bij de gemeente Leudal. Na 3 jaar  kan ik veilig en zelfstandig douchen. Eindelijk.

2004

5 maart 2004
In referte tot eerdere mondelinge klachten nu een schriftelijke klacht gezonden aan de Gemeente Leudal over het uitblijven van adequate aanpassingen om de keuken bruikbaar en vooral veilig te maken. Zonder resultaat.

2 april 2004
Nu dan maar een formele klacht gezonden aan de Gemeente Leudal over het uitblijven van de geindiceerde aanpassingen om de keuken veilig en bruikbaar te maken.

Ik heb door een ongeval in de onveilige keuken Post Traumatische Dystrofie opgelopen.

15 april 2004
De gemeente kondigt weer een herindicatie aan door een indicerend arts in het kader van “zorgvuldigheid”

21 april 2004
Huisbezoek door de indicerend arts die noodzaak tot aanpassen vaststelt.

28 april 2004
2e Huisbezoek van het indicatieorgaan, dit maal door de bouwkundig/ergonomisch adviseur en een 2e rapportage met de bouwkundig inhoudelijke vereiste aanpassingen.

5 mei 2004
Het bedrijf wat de aanpassing in opdracht van de Gemeente Leudal moet realiseren bewijst tevens dat het ontstane ruimtegebrek door de vervallen berging nu noodzaakt dat de apparaten aldaar naar de keuken geplaatst dienen te worden. We hebben geen zolder, geen garage, enkel 4m2 berging wat een probleem voor de aanpassingen impliceert.

Eerste tekening van dit bedrijf ontvangen en contact opgenomen dat de maatvoeringen niet kloppen, het past niet in de resterende ruimte.

6 mei 2004
Tweede tekening ontvangen. De maatvoering klopt nog steeds niet.

14 juni 2004
Medische rapportage revalidatiearts: Genegeerd
In antwoord op tegenwerkend indicatieorgaan betreffende de zorg beschrijft de revalidatiearts absolute noodzaak voor uitbreiding van zorg (terwijl die totaal is afgenomen) en dat de beroepsprocedure afgerond moet zijn alvorens te revalideren. Die procedure is pas eind december 2015 afgerond.

revalidatiearts 14 juni 2004.JPG

1 juli 2004
Medische rapportage huisarts aan indicerend arts: Genegeerd

brief huisarts 1 juli 2004.png

16 juni – 28 juli 2004

De volgende “horde” die ik moet overwinnen: Na alle mogelijke pogingen en voorhanden zijn de behandelingen op de pijnpoli resulteert alles in anafylactische of orthostatische hypotensieve crisis. Als er bij de laatste twee behandelingen crisis interventie door de SEH plaatsvindt om mijn lage bloeddruk middels twee infuses vaatvullers onder druk erin te flushen en zo uit de gevarenzone te halen, besluit men dat het afgelopen is.

Mijn post traumatische dystrofie is chronisch bevonden en als therapieresistent en uitbehandeld verklaard. De diagnose wordt als zeer somber en zwaar invaliderend betiteld. De laatst resterende optie zijn zenuwblokkades. Alle andere behandelingen worden gestaakt.

Het frustrerende van deze situatie is dat de ongevallen die geleid hebben tot deze aandoening en diagnose voorkomen hadden kunnen worden als de voorzieningen gerealiseerd werden toen ze als noodzakelijk bepaald waren.

Vele brieven van behandelend artsen verhalen over de stelselmatige tegenwerking en de effecten daarvan voor mijn fysieke verval.

Het lijkt een marathon te worden met die hordes: 3,5 jaar na intrede handicap en nog meer blijvende beperkingen en onbehandelbare fysieke aandoeningen zet het CIZ de zorg stop. 0,0 uur zorg met 4 kinderen waarvan de jongste 3 en 2 jaar op dat moment.  Als reden hiertoe hanteert het CIZ het standpunt dat ik nog steeds kan “revalideren” De revalidatiearts betwist niet dat dit bij zou kunnen dragen aan mijn situatie maar de aandoeningen hierdoor niet verdwijnen en eindigt met het statement:

“…revalidatie kan enkel mogelijk zijn  nà beëindiging van de (beroeps)procedure tegen het CIZ”

Dit bezwaartraject, de gang naar de voorlopige voorzieningenrechter die het wegens complexiteit verwees naar het reguliere procedurerecht, eindigde 1,5 jaar later pas (eind 2015) met de beslissing van de Rechtbank Roermond en opdracht aan het CIZ om onmiddellijk de zorg te herstellen.

Nationale Ombudsman: Verklaart klacht gegrond

8 oktober 2004
4 Jaar na intrede handicap en 2 jaar na de initiele aanvraag:

Opnieuw een herindicatie en rapportage door het indicatieorgaan. De indicatiesteller is ontsteld en in ongeloof dat de keukenaanpassing nog steeds niet is uitgevoerd.

2005

Wegens ernstige verslechtering van mijn fysieke gesteldheid door uitblijvende voorzieningen en het wegvallen van de volledige zorg, totaal niet in staat bezig te zijn met procedures om e.e.a. weer vlot te trekken. Hetgeen niet impliceert dat de aanpassingen minder noodzakelijk zijn.

De Gemeente Leudal lijkt het wel goed te vinden zo en onderneemt geen pro-actieve akties mij bij te staan of mij op andere wijze zorg te bieden.

Eind 2015 na 1,5 jaar ongehoorde achteruitgang krijgen we dan de zorg terug na de uitspraak door de rechter die de vloer aanveegde met het CIZ onder vermelding van de nodige opmerkingen inzake de nalatigheid en verzaken van de zorgplicht.Voor wat het waard is.

Er is inmiddels geen behandeling noch herstel mogelijk voor mijn handicap en aandoeningen. Enkel preventief beleid. De akties van organen die ondersteuning of voorzieningen moeten bewerkstelligen zijn alles behalve preventief te noemen.

Preventiebeleid,  wat zelfs valt onder artikel 1 van het Ministerie van VWS

Hoewel ik niet mentaal gestoord ben, lijkt mijn handicap ineens toch onoverkomelijk voor mijn werkgever en raak ik na een treitertraject dat vooral getekend wordt door weigering tot reintegratie, alsnog mijn goede baan kwijt. Niet dat ik ooit mijn centen verdient heb aldaar met rondrennen. Ik werd als manager betaald om mijn hersenen te laten kraken. Die werken onverminderd door. Of ik op een bureau- of rolstoel zit is niet relevant. Als de initiële pogingen om mij eruit te werken niet lukken ziet de werkgever via een achterdeur als een van de grootste klanten gaat lopen, alsnog een kans mij tesamen met anderen collectief te ontslaan.

Triest genoeg verhaalt de UWV rapportage de uitblijvende voorzieningen als belemmering voor reïntegratie eveneens.

Einde verhaal.

2006

22 mei 2006
Artsenverklaring ivm uitblijven voorzieningen: Genegeerd

22 mei 2006 brief arts

21 juni 2006
Brief gezonden aan de Gemeente Leudal inzake het verstrijken van de termijnen inzake AWB verzoek om bijzondere bijstand wegens hoge ziektekosten/lasten door handicap.

24 augustus 2006
Bijna 6 jaar gehandicapt.  De Gemeente Leudal beslist niet conform de wet op lopende aanvraag om bijzondere bijstand conform de wet AWB, maar maakt er gewoonweg weer een nieuwe aanvraag van.

Tevens opnieuw de zoveelste herbeoordeling van de uitblijven van aanpassings en inmiddels nog meer rolstoelproblematiek in huis en stuurt opnieuw hetzelfde indicatieorgaan naar mijn  huis die al ettelijke malen de problematiek uit en te na hebben beschreven.

29 augustus 2006
Herbeoordeling door de indicerende instantie wordt aangekondigd: opnieuw een bouwkundig/ergonomisch advies.

30 augustus 2006

De huisarts schrijft de Gemeente Leudal een brief inzake de verslechteringen van mijn gezondheid ten gevolge van tegenwerkende instanties. En wordt gewoon genegeerd.

6 september 2006
Opnieuw een brief gezonden aan de Gemeente Leudal inzake verstreken termijnen van het besluit conform de AWB. Dezelfde dag bezocht door de ergo/bouwkundig adviseur.

8 november 2006
Bezwaarschrift en klacht ingediend over het wijzigen van de vervoersvoorziening. Deze is onbetaalbaar geworden en beperkt de participatie en bewegingsvrijheid voor mij en mijn kinderen. Een ritje naar het dichtbijgeleden Roermond, ongeveer 14 km van mijn huis kost ineens € 48,40 enkele reis.

9 november 2006
Weer een brief aan de Gemeente Leudal gezonden inzake verstreken termijnen tot besluit AWB sedert maart 2006.

5 december 2006
Besluit AWB ontvangen na aanvraag van Maart 2006

7 december 2006
De Gemeente Leudal neemt eindelijk een positief besluit over de aanvraag bijzonder bijstand ivm ziektekosten over de jaren 2005 en2006.

18 december 2006
Ten einde raad een advocaat ingeschakeld die een bezwaarschrift indient tegen het besluit inzake afhandeling van de bijzondere bijstand aanvraag.

2007

7 januari 2007
Brief aan Gemeente Leudal dat ik nog steeds geen antwoord heb ontvangen over de problemen en megalomane kosten van gehandicaptenvervoer van 48,40 per ritje.

12 februari 2007
Nogmaals een rappel per email om antwoord gezonden op mijn verzoek van 8 december 2006 inzake de vervoersproblematiek. We zijn volledig aan huis gekluisterd.

13 februari 2007
7 jaar na intrede handicap:

In plaats van aanpassingen uit te voeren die al talloze malen geindiceerd zijn, bepaalt de Gemeente Leudal dat er een nieuwe aanvraag is ontvangen. In total denial van haar eigen abesluiten daartoe en weigeringen tot dan de lopende trajecten af te ronden en de voorzieningen gewoon te realiseren. Opnieuw een herindicatietraject dus.

16 februari 2007
3 maanden na het wijzigen van de vervoersvoorziening, nog steeds geen telefoontje of reply op mijn dringende verzoek om adequate èn betaalbare vervoersvoorziening, dus een formele klacht ingediend aan B&W van de gemeente Leudal.

21 februari 2007
Nadat ik de gemeente een bericht gezonden heb over de schrijnende situatie en dat ik twee procedures zal entameren wil men eindelijk praten.

Dit is mosterd na de maaltijd. We praten al meer dan 6 jaar zonder resultaat en met consequenties dat mijn fysieke mogelijkheden enkel afnemen en mijn gezondheid ernstig onder druk staat door uitblijven van voorzieningen.

22 februari 2007

Aanvraag voorlopige voorzieng aan de Rechtbank Roermond gezonden, tevens procedure wegens fictieve weigering t.a.v. het vervoersprobleem overschrijding van bestuursrechtelijke termijnen inzake bijzondere bijstand aanvraag en uitblijvende woningaanpassingen.

26 februari 2007
Ontvangstbevestiging  van de Rechtbank: Beroep wegens fictieve weigering
Ontvangstbevestiging  van de Rechtbank: Voorlopige voorziening procedure

7 maart 2007
1.
Ondanks al mijn eerdere efforts de discrimenerende en van samenleving en participatie uitsluitende effecten van de nieuwe vervoersregeling voor gehandicapten, gericht aan B&W, welke uitleg niets aan de verbeelding overlieten, regelt de Gemeente Leudal niet het recht om tegen OV kosten vervoer te benutten maar maakt ook hier weer een nieuw advies van:

Opnieuw een herindicatie vervoersvoorziening.

(Opmerkende, dat dit geen discussie is over de noodzaak van het vervoer, maar over de kosten die gebruik  van deze voorziening in beginsel onmogelijk maken)

2.
Tevens mededeling aan de Gemeente Leudal gedaan per email van 7 maart 2007 dat het CIZ nog steeds geen aktie heeft ondernomen. Ik verzoek dan de Gemeente het CIZ te vragen dit huisbezoek direct te combineren met de nog steeds slepende aanvraag/advies voor de woningaanpassing en de vervoersvoorziening om dusdanig de termijnen die al uit en te na geschonden zijn nog verder te rekken.

9 maart 2007
Bericht van de Rechtbank: Uitnodiging aanvraag Voorlopige voorziening.

12 maart 2007
De Gemeente Leudal neemt na mijn noodkreet van 8 november 2006 om toegankelijk en betaalbaar collectief vervoer eindelijk een besluit. We kunnen na 4 maanden ‘huisdetentie’ weer participeren. Helaas werkt het Regiotaxi systeem totaal niet en blijven we tegen problemen aanlopen.

13 maart 2007
Procedures tegen de Gemeente Leudal ingetrokken na toezeggingen van laatstgenoemde. Voorbarig en tenonrechte ter goeder trouw gehandeld zo blijkt later want…:

4 april 2007
Gemeente Leudal stuurt een brief en stuit de beslistermijn

5 mei 2007
Herbeoordeling door CIZ, indicerend arts inzake de woonvoorziening/aanpassing. Is niet door de Gemeente Leudal geïnformeerd inzake de problematiek rondom het vervoer.

15 mei 2007
Beklag ingediend bij de Gemeente Leudal dat men het CIZ na mijn uitdrukkelijke verzoek van 7 maart 2007 en toezegging hiertoe, geen informatie heeft doorgespeeld aan het CIZ m.b.t. de vervoerskwestie.

20 mei 2007
Klacht ingediend over Regiotaxi. Taxi wil niet komen na ongeval van zoon.

22 mei 2007
Ondanks beloftes en toezeggingen van de Gemeente Leudal, lijken deze enkel als doel te hebben gehad dat ik de procedures in zou trekken. De termijnen worden wederom geschonden.

Klacht gezonden wegens overschrijden termijnen en niet besluiten tot aanpassingen zoals toegezegd was.

24 mei 2007
Mail gezonden aan de Gemeente Leudal dat het CIZ nu ook de termijnen schendt.

4 juni 2007
Gemeente Leudal bevestigd de ontvangst van de klacht van 22 mei 2007

22 juni 2007
2e Klacht over uitblijven van beslissingen en doorgaande schending vanbesluittermijnen.

26 juni 2007
1.
Rapportage van het CIZ ontvangen, wijst de vervoersvoorziening af. Vreemd, gedurende het indicatiebezoek had zij geen enkele informatie over dit onderwerp zoals ik ook aan de Gemeente direct gemeld heb.

Bezwaar ingediend wegens afwijzen vervoersvoorziening.

2.
Brief CIZ inzake rapportage na aanvraag tot indicatie door Gemeente Leudal van 22 februari 2007

27 juni 2007
Ik had de procedures bij de rechtbank nooit op toezeggingen van de Gemeente Leudal moeten intrekken, nu kunnen wij weer van voor af aan beginnen:

Formele klacht ingediend bij de Gemeente Leudal wegens niet besluiten tot noodzakelijk gebleken woningaanpassingen en overige trajecten.

Tevens ingebrekestelling gezonden inzake schending van het zorgvuldiggeidsbeginsel en frustreren van het zoveelste traject (mede door CIZ ) welk door de Gemeente Leudal was aangestuurd.

3 juli 2007

Gemeente Leudal antwoord op de klacht van 27 juni 2007. Wast handen in onschuld.

Geantwoord met klacht wegens schending zorgvuldigheidsbeginsel door Gemeente Leudal en niet nakomen van eerdere afspraken of termijnen.

Formele afwijzing van de vervoersvoorziening nadat ik na beloftes de procedure daartoe had ingetrokken.

4 juli 2007
Klacht over regiotaxi: Ik mag ineens geen begeleider meer meenemen

5 juli 2007

Formeel bezwaarschrift ingediend tegen het afwijzen van de vervoersvoorziening/uitblijvende aanpassingen.

7 juli 2007
Email aan B&W en afdeling Zorg en Welzijn wegens te laat besluiten, niet indiceren en de gevolgen daarvan.

16 juli 2007
Gemeente Leudal bevestigt de onvangst van het bezwaarschrift.

17 juli 2007
Klacht over regiotaxi aan de Gemeente Leudal: regiotaxi weigert rolstoel mee te nemen. Moet ik dan kruipen???

14 augustus 2007
Verweerschrift Gemeente Leudal ontvangen inzake de vervoersvoorziening

16 augustus 2007
Email aan Gemeente, afdeling sociale dienst dat ik nog steeds geen besluit ontvangen heb op aanvragen voor Bijzondere Bijstand van resp.  27 mei 2007 en 27 juni 2007

20 augustus 2007
1.
Gemeente Leudal stuurt uitnodiging voor hoorzitting t.b.v. de vervoersvoorziening.

2.
Geklaagd over 0,0 service aan rolstoelen. Accu’s van mijn elektrische rolstoel defect en hoepels defect van de handbewogen rolstoel waar ik al weken wacht op reparatie of vervanging. Heb daarnaast 5 dagen zonder voorwiel van deze rolstoel gezeten omdat dit zo rot was dat het kunstof van de as gescheurd was.

(Uitleg: dan komt je dus geen cm vooruit!)

21 augustus 2007
Aanvullend bezwaarschrift t.b.v. de hoorzitting vervoersvoorziening gezonden wegens aanhoudende klachten over collectief vervoer die zelfs tot levensbedreigende situaties leiden.

Tevens een klacht over de rolstoel-onderhoudsservice. Dit hulpmiddel is een onder de WVG verstrekte voorziening waar onderhoud een verplichting van de gemeente en door hen aangewezen leverancier is.

Nu bijna 7 jaar na intreden handicap, 6 weken na het bezwaarschrift wordt er nog steeds niet aktief meegewerkt aan een oplossing voor de woonvoorzieningen.

31 augustus 2007
De Gemeente Leudal stelt ineens de hoorzitting uit. Antwoord gezonden dat ik het hier gezien de voorgeschiedenis en de bij hen bekende problematiek rondom collectief vervoer absoluut niet mee eens ben.

3 september 2007
Brief inzake  hoorzitting vervoersvoorziening ontvangen. De gemeente wenst deze wederom uit te stellen.

12 september 2007
Email gezonden met tweede rappel inzake de aanvragen voor Bijzondere Bijstand van resp. 27 mei en 27 juni 2007. Geen antwoord.

13 september 2007
‘Pas’ bijna 7 jaar gehandicapt en herhaalde trajecten: Gemeente Leudal stuurt een brief over een nieuwe “activiteitenanalyse” i.v.m. de uitblijvende keuken- en woningaanpassing. benantwoord en verzocht mijn klachten te behandelen i.p.v. eeuwig deze te negeren en keer op keer nieuwe onzinnige trajecten op te starten met hetzelfde eindresultaat.

17 september 2007
Email gezonden met tweede rappel inzake de aanvragen voor Bijzondere Bijstand van resp. 27 mei en 27 juni 2007 aan een andere medewerker van de Sociale Dienst.Men deelt mij mede dat ik nog een week moet wachten.

18 september 2007
Hoorzitting vervoersvoorziening waarbij ik ten overstaan van de hoorcommissie, in bijzijn van de advocaat ook nog eens beledigd en gediscrimineerd ben door een schamper lachende advocaat van de gemeente die zich als niet terzake deskundige uitliet over medische ‘feiten’ waartoe hij noch competent noch bevoegd is maar zulks wel bezigde ter verdediging van zijn pleitnota.

Onverwijld na de hoorzitting een klacht aan B&W gezonden over bejegening door de advocaat van Gemeente Leudal tevens wederom herinnerd aan de uitblijvende woningaanpassing en voorzieningen.

19 september 2007
Hoe ver moet je als gehandicapte moeder gaan? Zo ver dus:

Email gezonden aan het Meldpunt Kinderbescherming met een verzoek om hulp inzake de uitblijvende voorzieningen en/of aanpassingen die niet alleen beperkend voor mij werken maar ook voor de kinderen die daar gevolgen van ondervinden.

Zij antwoorden:

Het Meldpunt zal de gemeente contacteren en navraag doen inzake hun visie en opsteling in de kwesties rondom de woningaanpassing en andere voorzieningen die uitblijven.

20 september 2007
Email gezonden aan de Gemeente Leudal over mijn WMO-zorg

21 september 2007
3e keer rappel inzake bezwaarschrift. Nog steeds worden er geen beslissingen genomen door de gemeente Leudal.

23 september 2007
Klacht over Regiotaxi. Komen ons op locatie buitenshuis niet ophalen. Staan we daar. Het animo om te particperen neemt zo drastisch af en is hoogst frustrerend.

24 september 2007

Wegens stelselmatig negeren van de problematiek en uitblijven van reacties of akties, email gezonden aan de voltallige Gemeenteraad incl fractievoorzitters, College van B&W,  de afdeling Zorg & Welzijn , Ombudsman en belangenorganisaties. In de hoop dat iemand iets beweegt en de Gemeente Leudal tot sociaal en moreel beleid en daadkracht aanzet.

26 september 2007
4 maanden na de eerste aanvraag is het verzoek om bijzondere bijstand voor ziektekosten door handicap van resp 27 mei en 27 juni 2007 afgewezen middels besluit van de  Gemeente Leudal.

28 september 2007
1.
Formeel bezwaarschrift wegens het afwijzen van bijzondere bijstand en schending van de termijnen inzake besluit na aanvraag.

2.
Klacht over Regiotaxi. Maakt aanstalten te vertrekken terwijl ik 2 trappen af moet tijgeren om voor het eerst in jaren bij mijn moeder op bezoek te gaan. Gedurende de inspanning bewusteloos geraakt. Toen de chauffeur iedereen zag rennen om een dokter te bellen vertrok hij, terwijl hij de eerste had kunnen zijn mij bij medische crisis naar het ziekenhuis te transporteren.

Hierna tot 2016 nooit meer bij mijn moeder op bezoek kunnen gaan

1 oktober 2007

Meldpunt Kinderbescherming bij ons thuis geweest inzake mijn hulpverzoek:

Zij gaan een brief sturen aan de gemeente inzake de schadelijke omstandigheden en beperkingen voor mij en kinderen als gevolg van het niet aanpassen vande woning/vervoersvoorziening en meer.

22 oktober 2007
Maatschappelijk werker zend ongezouten brief aan Gemeente Leudal inzake schadelijke gevolgen van uitblijven van voorzieningen.

Passage brief MD team aan gemeente 22 okt 2007

 12 december 2007

In navolging van de tegenwerkende instanties m.b.t. de zorg schrijft de pijnpoli-specialist hen het volgende (diagnose van augustus 2004, herbeoordeeld maar identiek in januari 2016):

Brief Pijnpoli specialist 12 dec 2007.png

2008

1 januari 2008

Geheel zonder zorg wegens uitblijven van geldig indicatiebesluit Gemeente Leudal waar ik al sedert 20 september 2007 over gerappeleerd heb.

6 januari 2008
Klacht over Regiotaxi aan Zorg & Welzijn gezonden: Taxi weg. 2 uur en 10 minuten doodziek en beroerd in de vrieskoud gestaan met rolstoel.

Klachtnr 20629: gegrond verklaard.

12 januari 2008
Klacht over regiotaxi: Dit keer 2 uur buiten in de vrieskou moeten wachten op een taxi.

Klachtr 20632: gegrond verklaard

23 januari 2008
Rappel aan Gemeente Leudal gezonden i.v.m. uitblijvende voorzieningen en frustreren van trajecten.

24 januari 2008
Opnieuw herindicatie voor het bepalen van de benodigde aanpassingen (voor de zoveelste keer) alsmede herevaluatie  wegens gezondsheidsverslechtering en toename beperkingen.

5 februari 2008
Hoorzitting CIZ wegens afnemen totale zorg. Instanties ingelicht hierover.

5 februari 2008
Medisch dossier
Revalidatie kan niets meer doen. (Tevens wegens uitblijven zorg en voorzieningen). Helpende instanties hiervan op de hoogte gesteld.

11 Maart 2008
Hernieuwd deroep inzake vervoersvoorziening nadat ik deze procedure eerder ingetrokken had op basis van toezeggingen door de Gemeente Leudal

Beroep wordt later dit jaar gegrond verklaard.

17 april 2008
Huisbezoek na mijn  hulpvraag aan het AMK om ons bij te staan in de perikelen met de Gemeente Leudal. Bespeking van de ontwikkelingen, status aanvragen of aanpassingen, gevolgen voor mij en de kinderen.

Op mijn verzoek om een soort “taskforce” in het leven te roepen wat ons gaat bijstaan in raad en daad om de nu 8e jaar ingaande problematiek te beslechten wordt besloten om een multidisciplinair team samen te stellen.

Voorstel MD-team: Huisarts(en), BJZ, AMK, Maatschappelijk Werk en schooldirecties.

22 april 2008

Huisbezoek door Directeur Sociale Dienst Leudal en Afdelingshoofd WMO Gemeente Leudal ivm uitblijvende voorzieningen, het heen en weer gedoe over verwijzen naar- en vervolgens afwijzen van bijzondere bijstand en meer. Er worden nieuwe afspraken gemaakt. Ik wacht op opvolging daarvan.

22 april en 10 mei 2008

Meerdere klachten ivm Regiotaxi aan de gemeente gemeld. Rolstoeltaxi komt twee uur te laat waardoor ik compleet gebroken ben. Een andere keer komt er een taxi waarvan de rolstoellift defect is. En meer.

Klachtnr’s 26347, 26349, 26532, 28121: Gegrond verklaard

13 mei 2008

Eerste bijeenkomst van het Multi-Disciplinair Team wat ons gaat helpen de Gemeente Leudal te bewegen de afgenomen zorg en voorzieningen te verstrekken. Er wordt een beleid bepaalt ten aanzien van weigerende instanties. Taken worden verdeeld onder de aanwezigen. Afspraken worden gemaakt voor follow-up en evaluatie bijeenkomsten.

Aanwezigen: Huisarts met co-assistent, 2 BJZ medewerkers, 2 Maatschappelijke werkers, 2 AMK medewerkers.

15 mei 2008
Klacht aan Gemeente Leudal inzake Regiotaxi: Taxi komt niet opdagen na pijnpoli-bezoek. Totaal gebroken door meerdere uren wachten op vervoer naar huis.

22 mei 2008
Klacht aan Gemeente Leudal inzake Regiotaxi: Taxi komt 1 uur en 40minuten te laat na pijnpoli bezoek, totaal uitgeput en ziek. Wederom beklag ingediend over de aanhoudende problemen met het collectieve WMO vervoer van de Gemeente Leudal. Dit is toch echt hun eindverantwoordelijkheid.

4 juni 2008
Beroep gegrond verklaard

Uitspraak door rechtbank in beroep inzake vervoersvoorziening van 11 Maart 2008: De Rechtbank vernietigd het besluit van de Gemeente Leudal die een nieuw besluit dient te nemen.

Gegrond beroep tegen afwijzing vervoersvoorziening (3 jun 2008)

10 juni 2008
Bijeenkomst MD-team evaluatie voortgang en status trajecten. Weinig nieuws te melden behalve een gegrond beroep, wil dit niet zeggen dat er nu op korte termijn oplossingen voorhanden zijn. We blijven gereserveerd inzake de goodwill van de Gemeente Leudal omdat de rest van de problematiek gewoon blijft bestaan en er niet veel aktie wordt ondernomen door de Gemeente.

12 juni 2008

De pijnpoli specialisten hebben slecht nieuws.

De enig mogelijke ingrepen: zenuwblokkades tegen de uitbehandele therapieresistente dystrofie/CRPS Type 1, kunnen niet worden uitgevoerd wegens ernstige gezondheidsverslechtering door aanhoudende overbelasting bij uitblijvende zorg en voorzieningen.

Bij het uitblijven van deze zorg is er ook geen zicht op zenuwblokkades aan hoofd en schouders zoals dit gepland was.

Er wordt nu enkel nog ingezet op toename pijnonderdrukking door middel van morfine. We kiezen voor een dynamisch beleid om zo min mogelijk opiaten in te zetten opdat dit mogelijke effecten op mijn mentale capaciteiten en restfunktioneren niet gaat beïnvloeden.

23 juni 2008
Het MD-team heeft contact opgenomen met het CIZ die de zorg afgenomen heeft.

Het MD-team benadrukt de verantwoordelijkheden van het CIZ in deze en de gevolgen voor mij en de kinderen bij het uiblijven van deze zorg en voorzieningen. Het CIZ zegt toe ermee aan de slag te gaan.

Uiteindelijk blijkt het wederom nodig in beroep te gaan, duurt dit traject wederom een jaar. Zonder zorg mind you.

26 juni 2008

Follow-up bijeenkomst MD-team. Weinig nieuws onder de zon. de situatie is des te ernstiger uit de hand aan het lopen nu het staken van de gehele zorg en voorzieningen uitblijven zelfs leidt tot staken van medisch noodzakelijke behandelingen.

Nieuwe akties besproken, vervolgafspraak wordt gemaakt.

27 juni 2008
Nieuwe afspraak met Wethouder Sociale Zaken en Directeur Sociale Dienst bij mij thuis wordt afgezegd wegens ziekte van de Wethouder.

28 juni 2008
Klacht aan Gemeente over Regiotaxi: Taxi komt 2 uur te laat in ziekenhuis opdagen.

Klachtnr 29464: Gegrond verklaard

2 juli 2008
Nieuwe afspraak met Directeur Sociale Dienst over uitblijven van zorg en voorzieningen en de gevolgen hiervan voor mij en de kinderen.

3 juli 2008
Specialist ziekenhuis: Ontstekingen in ruggenmerg door stelselmatige overbelastingen, Nog meer morfine en anti-biotica.

7 juli 2008
Een van mijn kinderen raakt zwaar overbelast door noodgedwongen mantelzorg nu de zorg geheel is weggevallen. Wij ontvangen crisis interventie voor het gezin en er wordt afgesproken dat men ons de helpende hand ook gaat bieden bij het aanpakken van de tegenwerkende instanties.

11 juli 2008
1.

Evaluatie door MD-team, nu versterkt met crisiszorg, bespreken mogelijke akties en taken richting instanties om zorg en voorzieningen te bewerkstelligen. Er is wederom geen geldig indicatiebesluit voor de WMO-zorg.

2.
Gecontacteerd door de Nationale Ombudsman omtrent de gang  van zaken van de zorg/voorzieningen bij de Gemeente Leudal met het verzoek hen meer informatie te verstrekken.

14 juli 2008
Nog steeds geen WMO-zorg. Ik contacteer de gemeente maar word van het kastje naar de muur gestuurd. Het MD-team hiervan op de hoogte gesteld.

1 augustus 2008
Evaluatieoverleg met het MD-team: Nog steeds geen zorg en voorzieningen gerealiseerd.

13 augustus 2008

Verzoek een gesprek met de Burgemeester en Wethouder: Het gesprek wordt afgezegd door de gemeente.

21 augustus 2008

Verzoek om status update bij de Gemeente Leudal: Geen antwoord

4 september 2008

Evaluatieoverleg met het MD-team: Geen vorderingen whatsoever. Uitblijvende zorg en voorzieningen eisen een zware tol en veroorzaken onhoudbare situaties.

17 september 2008

Wederom verzoek om status update bij de Gemeente Leudal: Geen antwoord

MD-team geïnformeerd hierover.

18 september 2008

Lid van MD-team Maatschappelijk Werk belt verschillende keren de Gemeente Leudal om inzicht te krijgen in de status van zaken en de voortgang te bespreken:

Krijgt niemand te spreken die inhoudelijk iets kan of wil meedelen.

19 september 2008
Evaluatieoverleg met het MD-team: Nog steeds geen vorderingen whatsoever.

22 september 2008

Na 1 ingetrokken beroep wegens beloftes door de Gemeente Leudal inzake ook de vervoersvoorziening, een gewonnen beroep daarna, maakt de Gemeente Leudal kenbaar toch de vervoersvoorziening wèèr af te wijzen. De wereld op zijn kop.In overleg met het MD-team:

Bezwaarschrift ingediend

25 september 2008

Gebeld door de voorzitter van de hoorcommissie van het CIZ: Nog steeds geen besluit op bezwaar:

Weigeren zorg voor verpleegkundige handelingen te verstrekken en zorg voor kinderen is niet mogelijk aldus de voorzitter.

1 Oktober 2008
Wederom overleg met MD-team over de alsmaar uitblijvende zorg- en voorzieningen en de gevolgen daarvan voor het gehele gezin.

2 Oktober 2008
8 jaar gehandicapt met toenemende beperkingen maar….

1.

Het CIZ maakt een voornemen tot afwijzen van zorg kenbaar. Overlegd met het MD-team, we gaan een herbeoordeling vragen bij het CVZ.

Tevens klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman omdat het CIZ zich bedient van dezelfde standpunten waarop men in 2005 (na 1,5 zorg afnemen) het beroep heeft verloren en de Nationale Ombudsman die klacht destijds evenwel gegrond heeft verklaard.

Tot op heden weigert het CIZ ook behandelend artsen of paramedici te contacteren, negeert overduidelijke adviezen en dringende verzoeken van het MD-team in acht te nemen en weigert dus alweer om tijdig een besluit te nemen.

2.
Klacht aan Gemeente/Regiotaxi 2 uur in kou en regen moeten wahcten op taxi. Doodop en beroerd.

Klachtnr. 34284: Gegrond verklaard

9 oktober 2008
MD-team. Zaak raakt overbelast hier door uitblijvende zorg/voorzieningen.

17 oktober 2008
Gemeente wijst vervoersvoorziening, ondanks eerder door ons gewonnen beroep definitief af. MD-team geïnformeerd.

28 oktober 2008
1.
Naar de hartspecialist wegens aanhoudende klachten door overbelasting.

2.
Wederom voortgangsgesprek met het MD-team over de uitblijvende zorg- en voorzieningen en de gevolgen daarvan voor het gehele gezin.

9 november 2008
Klacht aan Gemeente/Regiotaxi 3 uur in buiten in de kou moeten wahcten op taxi. Doodziek en verga van de pijn.

Klachtnr. 35830: Gegrond verklaard

18 november 2008
Nog steeds geen besluit op vervoers- en andere voorzieningen.

Gemeente gecontacteerd maar geen antwoord.

27 november 2008
1.
Na wederom 3 uur gewacht te hebben op rolstoelvervoer ben ik het echt helemaal zat. Omdat zowel het MD-team als ik ondanks alle efforts genegeerd blijven worden, er totaal geen schot zit in de beloofde verbetering en voortgang:

Voltallige Gemeenteraad, College van B&W en de afdeling WMO aangeschreven c.c. het MD-Team en medisch behandelaars.

voorts…..

2.
Reageert een raadslid op de brief van 27 november 2008 met de woorden:

“Dit lijkt mij een horror!  Kun jij hier actie op zetten? Mensen die hier aan de touwtjes trekken optrommelen en niet uit het kantoor laten alvorens menswaardige oplossingen zwart op wit liggen?”

1 december 2008

Wederom voortgangsgesprek met het MD-team over de uitblijvende zorg- en voorzieningen en de gevolgen daarvan voor het gehele gezin.

4 december 2008
1.
Replied een raadslid op de brief van 27 november aan de Burgemeester met de woorden:

“Arno, hier is een burger in nood die zegt van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, ook door de gemeente. Dringend verzoek om een gesprek met mevrouw aan te gaan, door jou en *. Meerwaarde is dan ook dat jullie inzicht krijgen of en waar zaken in ons systeem misgaan. Daar kunnen en mogen jullie de ogen en oren toch niet voor sluiten maar open voor staan, wellicht goed als de secretaris ook bij dit gesprek is.”

Waarop antwoord komt van de Burgemeester dat de Wethouder en de directeur Sociale Zaken ermee aan de slag gaan.

2.
Tevens kopie van brief ontvangen die lid van MD-team namens het gehele team aan de Gemeente Leudal heeft gericht.

Enough-LOGO

ONE-WOMAN-AKTIE!

In mijn rolstoel naar het Gemeentehuis getogen en aldaar verzocht de politie te bellen opdat ik de media bel en tussentijd een ketting ga kopen bij de plaatselijke bouwmarkt en me vast ga ketenen aan het gemeentehuis als er geen gesprek gaat komen met de verantwoordelijken die al jaren op de hoogte zijn alsmede een gesprek met de Burgemeester.

Aktie geslaagd. Politie media en ketting blijken niet nodig: Gesprek volgt waarna de Burgemeester alle verantwoordelijken bijeen roept en er korte metten gemaakt worden. Bouwvergunning zal aangevraagd worden

10 december 2008
Hoorzitting Regiotaxi ivm alle (gegronde) klachten betreffende deze collectieve vervoersvoorziening.

31 december 2008
Status na 8 jaar handicap:

Nog geen vervoersvoorziening, nog geen besluiten inzake zorg of andere lopende aanvragen  voor voorzieningen.

2009

5 Januari 2009
Besluit van CIZ ontvangen na bezwaar. Werkt in beginsel nadelig uit t.o.v. het bezwaarde besluit. Overleg MD-Team: Procedure rechtbank opstarten.

9 januari 2009
Derde, nu zeer zwaar ongeval met de elektrische  rolstoel gehad op tientallen meters van huis

Deze gebeurtenis blijkt achteraf grote gevolgen te hebben voor de toename van blijvende beperkingen en de ontbrekende zorg- en voorzieningen maken het des te moeilijker.

Toelichting

Deze rolstoel is verstrekt gedurende de WVG. Het onderhoud en periodieke inspecties horen bij de aanbesteding door de Gemeente Leudal,naar behoren uitgevoerd te worden. Zoveel staat in de ‘bruikleenovereenkomst van de hulpmiddelen die onder de WVG verstrekt werden. Hoewel de Gemeente Leudal de hoofdprijs betaalde voor hulpmiddelen inclusief onderhoud van mobiliteitsbeperkten binnen onze Gemeente terwijl de leverancier qua onderhoud de kanten eraf liep. Geen enkel PIO (Periodieke Inspectie Onderzoek) plaatsvond. Maar enkel op kwam draven als er een defect was en dit dan zo goedkoop mogelijk ‘oplossen’.

Oorzaak ongeval

Bij een bandenwissel heeft de leverancier van de Gemeente Leudal “vergeten” de borging van het wiel terug te zetten. Terwijl ik op nog geen honderd meter van huis rijdt klapt de rolstoel hard op de grond, zie ik in een fractie van een seconde een wiel vliegen en wordt een paar keer over de kop geslingerd om tien meter verder te landen op het wegdek. De rolstoel/stuurinrichting is verder scheef.

Gevolg

Schouderluxatie en naderhand blijkt kapotte kapsels. Zware hersenschudding. Nekletsel. Veel zware kneuzingen en meer resulterend in uitbreiding van blijvende beperkingen door toename in frequentie van hersenvocht-lekkages en de dystrofie die toen ook daar overactief werd, in een mate die operatie onmogelijk maakte.

Aldus de ondubbelzinnige chirurg:

“Het schouderkapsel is kapot en moet geopereerd worden maar dat kan niet vanwege uw chronische dystrofie…”

“Als ik met een mes in de buurt van je schouder komt is het erger en kan je je arm daardoor verliezen. Dus ik doe helemaal niks”.

Opent de deur voor mij en mijn begeleider en zegt: “Misschien vindt je elders een collega die een mes in je wil zetten maarik betwijfel dat u die vindt.…”

Blijvende gevolgen

Uitval linkerschouder- en armfunktie, toename dystrofie in arm/schouder en nekregio, toename beperkingen, toename pijnbestrijding en een grote toename in afhankelijkheid van nog meer zorg. Alsook bestaande voorzieningen die niet meer ‘werken’ omdat ze linkszijdig georiënteerd zijn. En meer.

Erkenning aansprakelijkheid door Gemeente Leudal

De Gemeente Leudal heeft de aansprakelijkheid in deze kwestie erkent. In zoverre de toelichting op deze kwestie. Met de schikking letselschade heeft de gemeente dan ook erkent dat hier werkelijk sprake was van schuld door…

9 januari 2009

Mail gezonden aan Gemeente Leudal afd WMO en Wethouder over rolstoel ongeval door slecht onderhoud. Tonen “begrip” maar zeggen dat er geen andere optie is.

11 januari 2009
Ronduit open stelt het College van B&W vragen over de toestanden nav het derde ongeval met de eletrische rolstoel.

Screen Shot 2017-03-27 at 10.48.59.png

14 januari 2009

Beroepschrift is ingediend bij Rechtbank Roermond tegen het besluit van CIZ

15 januari 2009
1.

De fabrikant van de rolstoel geeft aan deze zelf binnenste-buiten te willen keren, maar de Gemeente Leudal blijft toch de lokale leverancier aan de jas trekken, die dit ongeval uiteindelijk veroorzaakt heeft door slecht of ondeskundig en minstens nalatig onderhoud te plegen. En wordt tot 3 keer toe opgehaald en vooral “bekeken” (hoe ik het zeg) om met dezelfde mankementen terug gebracht te worden.

2.
Medische rapportage indicatieorgaan m.b.t. de zorgindicatie. Rapporterend arts meldt uitdrukkelijk schadelijke uitwerking op gezin welke bevestigd wordt door maatschappelijk Werker van een instantie. (De huisarts is overigens wederom niet gekend in deze indicatie, ondanks uitdrukkelijk rappel en afspraken hierover.

27 januari 2009
Elektrische rolstoel werkt nog steeds niet na behoren na ongeval. Nog geen 10 meter van huis stuurt deze autonoom tegen een bloembak aan wegens uitvallende of falende stuurinrichting. De Gemeente Leudal hierover gecontacteerd omdat er al meerdere zgn “reparaties” hebben plaatsgevonden maar er niets veranderd aan de rijproblemen.

29 januari 2009
Medisch dossier

“Patiënte kan schouder actief subluxeren”

Zeer pijnlijk gevolg van het zware ongeval met rolstoel. En erg lastig als bij elke duw aan de hoepels van je rolstoel je schouder uit de kom wil schieten. Injecties tegen doorgaande ontstekingen in het gewricht maken hypermobiliteit nog ernstiger en behandeling zal niet herhaald worden.

30 januari 2009
3e zogenaamde “test” van rolstoel. Er is naar “gekeken”. zal wel letterlijk bedoeld zijn dat “kijken”. De stuurinrichting nog steeds scheef en rolstoel valt nog steeds uit naar rechts.

1 Februari 2009
Rolstoel bij importeur/fabrikant. lig/zit nu al weken binnen en kan geheel niet meer naar buiten.

19 februari 2009
1.

Hoorzitting Gemeente Leudal inzake bezwaar na afwijzing vervoersvoorziening ondanks gegrond beroep bij de rechtbank.

2.
Na hoorzitting onverwijld klacht ingediend over gedragingen (belediging) en onbevoegd misbruik door de advocaat van de gemeente tijdens de hoorzitting, niet ter zake medisch deskundig maar gebruikt alle inhoudelijke medische gegevens.

Klacht is gegrond verklaard

3.

Email gezonden aan de Gemeente Leudal dat ik nog steeds geen antwoord heb ontvangen op mijn vragen over de zorg/voorzieningen o.a. evenmin op een email van 2 maanden daarvoor namelijk van 19 december 2008.

20 februari 2009

1.
Bezwaarschrift ingediend bij Zorgkantoor ivm toekenningsbesluit na herbesluit door CIZ

2.
Verzoekschrift gericht aan de Voorzieningenrechter te Roermond inzake besluit CIZ niet toekennen benodigde zorg ondanksefforts van MD-team/artsen

21 februari 2009
Gemeente Leudal beslist nog steeds niet over bijzondere bijstand aanvraag van 2007

Email gezonden aan B&W en Gemeenteraad, de griffier bericht mij terug dat mijn brief in de raadsvergadering aangeboden zal worden.

28 maart 2009
Zwaar ongeval in versleten rolstoeltaxibus

Brak er in de rolstoeltaxi een stoel af.

Ik woog nog geen 50 kilo dus zoiets mag niet gebeuren. Er zijn mensen die wel zwaarder zijn en een transfer moeten maken. Ik kwam weer ernstig ten val met als gevolg luxerende pols en wederom op de schouder gevallen en een hoofdwond. E.e.a. Verergerde de dystrofie die al sedert 2004 wordt omschreven als: “zeer hardnekkige therapieresistente vormvan CPRSI”, “ ernstige vorm van CPRS type 1 die invaliderend is”, “Chronisch geworden CPRSI. De prognose moet dan ook als zeer somber worden ingeschat” en meer.

De oorzaak van de afbrekende stoel was dat de Regiotaxi die hier de aanbesteding had gewonnen voor het gehandicaptenvervoer de quota niet aankon en onderaannemers inschakelde. Die bussen voldeden in het geheel niet aan de eisen, er waren in de bewuste taxi zelfs geen spanbanden aanwezig, er lagen verroeste biermanklemmen los in de bus en meer.

Er hoeft geen discussie te bestaan over de nalatigheid van Regiotaxi, het uitbesteden aan niet aan eisen voldoende ‘onderaannemers’ noch de nalatigheid van de Gemeente Leudal hierin de afspraken met de aanbesteding gewonnen partij te ‘controleren’ op nalleving. De kosten van dit ongeval en gevolgen zijn nl. door de ongevallenverzekering uitgekeerd na erkennen aansprakelijkheid door de ‘uitvoerder’.

Hierna gehele jaar continue bedlegerig na meerdere zware letsels van ongevallen in Januari en Maart 2009. Door de slechte gezondheidstoestand niets kunnen ondernemen terwijl we ook nog midden in een woningaanpassing zitten en met een heel gezin in een kamertje van 4 bij 4 meter leven al maanden. Geen keuken, eenpansgerechten op de BBQ moeten maken en ik letterlijk door de tuin van de buurvrouw moet KRUIPEN om bij een mobiel toilet te komen. En meer….

De aanhoudende ernstige fyieke overbelasting leidt er dan nog toe dat de bouw enige weken gestaakt moet worden i.o.v. arts. We kunnen echter anders nergens heen.

23 november 2009

Gemeente geeft wegens noodzaak van herindicatie zorg, zelf aan wegens complexiteit een indicatie-arts in te zetten voor indicatie om aan het zorgvuldigheidsbeginsel te voldoen en niet in herhaling van mankerende indicaties te vallen.

2010

7 juni 2010
Wiel van de handbewogen rolstoel gaat kapot, zal pas 25 juni 2010 binnenkomen bij rolstoelvestrekker: Ongeveer 3 weken plat moeten liggen wegens uitblijven reparatie of vervangende rolstoel.

8 juni 2010

Formulier dwangsom aan Gemeente Leudal verzonden wegens niet tijdig beslissen op vervoersvoorziening, aanvraagdatum: 21 sept 2008

9 juni 2010

Afwijzend besluit inzake vervoersvoorziening van Gemeente Leudal ontvangen ondanks eerder gegrond beroep.

18 juni 2010
Medische crisis

Zwaar insult wegens aanhoudende spanningen door tegenwerkende instanties

23 juni 2010
Mail gezonden aan gemeente nadat indicatiestellend orgaan schriftelijk laat weten vertraging te hebben. Aan de Gemeente ambsthalve verleninging gevraagd omdat we anders wéér zonder zorg komen te zitten.

30 juni 2010
Brief huisarts met dringend verzoek uitbreiding zorg bij de gemeente afgegeven, email terzake aan Burgemeester, Wethouder en Hoofd WMO en Sociale Dienst alsmede indicatiestellend orgaan.

Status: Genegeerd

brief-arts-aan-burgemeester-en-betrokkenen-30-juni-2010.png

Dokter “Alzheimer” op bezoek…. 1 dag vóór aflopen indicatiebesluit

Kijk, nu het is alleraardigst als gepensioneerde dokters zo ‘bezield’ zijn om na hun te drukke praktijkjaren toch ‘bezig’ willen blijven of bij te klussen als indicatiearts maar niet met deze conclusies:

 • Vraagt meerdere malen naar medicatie en eventuele arts-attesten (Die hij al een half uur daarvoor in de zak van zijn colbert gestoken had…)
 • Arts had geen medische gegevens en ging deze ook absoluut niet opvragen. (Schending afspraken met Gemeente/Indicatieorgaan)
 • Merkt op: ” Er zullen aanpassingen gerealiseerd worden onder meer in keuken en natte cel (Note: April 2017 wachten we daar nog steeds op)
 • Merkt op: “Dat ik ‘enigzins’ rolstoelafhankelijk was” (pas volledig en 24/7 sinds het jaar 2000)
 • Merkt op: “Dat is heel slecht voor de gezondheid” (Commentaar op 7 maanden bedlegerigheid door ongevallen in huis of door mankerende voorzieningen)
 • Merkt op: “Opiaten zijn heel slecht voor uw gezondheid!” (Tsja, therapieresistent, dus laatste redmiddel specialisten sinds 2004 dus ruim 6 jaar gaande zo)
 • Wijst mij op potentieel vitamine D gebrek en osteosperose (hoe bedenk je het, daar heb ik al jaren preventieve medicatie voor na diagnose osteosperose)

Ondanks een hoogst onzorgvuldige rapportage, was deze arts het er dan wel mee eens dat de zorg niet verminderd moest worden en schrijft letterlijk in de rapportage het enige steekhoudende aan het einde van de litanie:

dat zorg voor 3 jaar geïndiceerd zou moeten worden om rust en stabiliteit binnen de leefeenheid te waarborgen.”

Iets wat de Gemeente negeerde en nog steeds doet in 2017 ondanks identieke verwoordingen in adviesrapportages dat de situatie niet zal veranderen

Na indicatiebezoek direct betrokkenen bij de Gemeente (Burgemeester, Wethouder, Hoofd Sociale Zaken, Afdelingshoods WMO zaken) over deze hoogst eigenaardige en onzorgvuldige gangvan zaken gecontacteerd.

De WMO medewerker stuurt brief aan arts die op 1- jun 2010 indicatie uit had moeten brengen, met eer dringend rappel recente info bij de huisarts op te vragen. Deze is tegen afspraken in nl. wederom geheel genegeerd. Medische indicatierapportage i.o.v. Gemeente raakt kant noch wal.

1 juli 2010
Gemeente belt voor afspraak met Burgemeester maar deze kan pas plaatsvinden over 2 maanden. Bericht gezonden dat dit onmogelijk is wegens onhoudbare situatie.

2 juli 2010
Al 7 maanden bedlegerig door complicaties.

Bericht aan Wethouder gezonden over gang van zaken en consequenties door uitblijvende voorzieningen ondanks efforts van geheel multi disciplinair team waar Gemeente, Burgemeester, vorige wethouder, gemeenteraad en hoofd WMO-zaken al jaren weet van heeft.

8 juli 2010
Gemeente Leudal kent de funktie Begeleiding OB niet meer toe. ipv adequate zorg, enkel minder zorg. Negeren adviezen van artsen en MD-team wederom volledig. Geen recht meer op OB funktie volgens gemeente omdat ik geen grondslag “Psycho-sociaal” zou hebben.

9 juli 2010
De huisarts schrijft in een attest:

Instanties zoals …. die als grondslag een ondersteunende en begeleidende functie omschrijving nastreven, werken stelselmatig dit gezin tegen met als enig doel zichzelf vrijpleiten van onzorgvuldig en nalatig gedrag.

(En merkt tevens op dat zijn ervaringsdeskundigheid in twijfel wordt getrokken en genegeerd wordt)

13 juli 2010
Rappel aan Gemeente gezonden om te antwoorden op uitblijvende voorzieningen en zorg, artsenrapportages om ernst duidelijk te maken meegezonden

2 september 2010
Op uitnodiging van Gemeentehuis voor een gesprek met de Burgemeester en Wethouder aldaar op 8 september 2010 meegedeeld dat ik medisch gezien niet in staat zal zijn naar gemeentehuis te komen (lig plat op mijn rug door liquor (hersenvocht) lekkages)

28 september 2010
Gemeente deelt ondanks alles voornemen tot afwijzen zorg mede.

28 september 2010

Na medische indicatie is dan eindelijk na vele jaren van vervoersproblematiek, het collectief vervoer ongeschikt geacht door de arts van Argonaut en de indicatie omgezet in individueel vervoer

screen-shot-2017-08-24-at-13-22-25

 

29 september 2010
WMO afdeling gemaild dat ik nog steeds geen besluit ontvangen heb voor zorg vanaf 1 oktober 2010: over 2 dagen anders zonder zorg. WMO afdeling antwoord dat het morgen zal aankomen per post.


1 oktober 2010
Bijna 10 jaar gehandicapt. In overleg met ondersteunende instanties:

Klacht op voornemen tot afwijzen zorg aan Burgemeerster, Afdelingshoofd en WMO-regisseur gezonden, totale distortie van feiten in rapportage indicerend arts.

 


1 oktober 2010
In antwoord op de klacht mailt de Burgemeester mij dat er intern een gesprek zal plaatsvinden over voornemen tot afwijzen van de zorguitbreiding.


26 november 2010
Geantwoord op formele afwijzing van uitbreiding van zorgbesluit. Artsen en terzake deskundigen blijven dus stelselmatig genegeerd worden.

Hoofd sociale zaken/WMO bevestigt de  ontvangst email van 26 nov 2010. Behandelend cliëntregisseur is afwezig. Zal opgepakt worden zodra hij terug is.

Beste Gemeente Leudal, mijn handicap en beperkingen nemen geen ‘vakantie’, wanneer gaat u dat eens begrijpen?

2011

21 februari 2011

Medische crisis

Insult en ernstige gezichtsverlamming door tegenwerking gemeente/instanties.

 • Kan niet praten, slikken, eten en stik bijna in drinken.
 • Herstel duurt uiteindelijk onderhand 1,5 jaar
 • Niet in staat te communiceren wat de lopende zaken ernstig belemmerd.
 • Ik ook geen funktie begeleiding meer heb nadat die afgenomen is dus niemand ter zake deskundig kan vragen dit namens mij te doen
 • De Gemeente Leudal ondanks deze ernstige toestand zich ook geenszins tegemoetkomend opstelt en het wel prima lijkt te vinden dat er geen woord meer uit mijn mond kan komen.

15 maart 2011
Bijna 2 jaar na dato erkent Verzekeraar van Regiotaxi aansprakelijkheid voor ongeval in  taxi van 28 maart 2009

De rest van dit jaar en ik vanwege ernstige medische situatie nergens toe in staat geweest.


2012

12 mei 2012

Voor eerst sinds 2009 weer eens in de stad geweest!

Met de ambulance met zwaailicht en loeiende sirenes waarna opname op de EHH.

Na genitro’d te zijn wegens hartproblemen door stress wegens aanhoudend frustreren van zorg en voorzieningen door daarvoor verantwoordelijke instanties.


6 juni 2012
Burgemeester gecontacteerd per email over afspraak die in december 2012 gepland was maar niet door kon gaan wegens medische problematiek en onmogelijkheden daardoor.

Nog meer mobiliteitsproblemen…

De zitting van de 7 jaar oude handbewogen rolstoel breekt door. (Note: Gemiddelde rolstoel levensduurverwachting is slechts 5 jaar). Ik moet letterlijk met mijn stuit op de metalen stang zitten en glij te pas en onpas uit de rolstoel.

5 maanden bedlegerig geweest door letsels en complicaties.

20120620_184654.jpg

Levering van de nieuwe rolstoel tot functioneel gebruik duurt uiteindelijk 15 maanden op 18 september 2013


21 juni 2012

Mail aan gemeente: Totaal defecte zitting wordt “vastgehangen” met tie-raps door revalidatiemiddelen leverancier. Welke steeds door blijven breken en resulteert deze ‘oplossing’ nog steeds op de metalen stang. 1 Lager zit muurvast en wordt evenmin vervangen.

De rolstoel-leverancier schrijft rolstoel ineens af wegens kosten/batenanalyse (sterfhuisconstructie). Zij hebben de aanbesteding verloren en wensen het liefst geen cent kapot maken aan wel verplicht onderhoud (rolstoel nl verstrekt op basis van WVG bruikleenovereenkomst inclusief onderhoud en zover ik geïnformeerd bendoor de gemeente betaalt men daar nog steeds voor).

Gemeente Leudal reageert dat ik “ook wel eerder” had kunnen ‘aankloppen’ voor een nieuwe en hierop had kunnen’ anticiperen.

Gelooft u mij maar: Spanbanden zitten vast met metalen D-ringen die door lussen en spanbanden met velcro aan het frame vastzitten om de benodigde rigiditeit en zittings-spanning te bereiken. Die metalenringensturen geen sms-je wanneer er metaalmoeheid optreedt en ze plots doormidden breken!

Het wordt al snel duidelijk dat niet welzijn en gezondheid bovenaan het priotiteitenlijstje staat maar kosten-baten. Een heel verkeerde instelling als je afhankelijk bent van een hulpmiddel.

Triest dat men wel mag verwachten van een revalidatiemiddelen-leverancier en gemeente mag verwachten dat men weet dat het eigenlijk verplichte periodieke onderhoudaanhulpmiddelen (waar de gemeente voor betaalde op grond van de WVG overeenkomst) wel leiden tot problemen, ook fysieke.

Niet voor niets geeft de VNG in haar handreiking “Inkoop Hulpmiddelen” (PDF) aan dat onderhoud de levensduur, gebruik en veiligheid van hulpmiddelen verlengd.


22 juni 2012

In correspondentie met de gemeente aangegeven dat het zitkussen ook al tijden een probleem is, de defecte hoes en vulling veroorzaken verergering van de decubitis.


26 juni 2012
De nu 9 jaar oude en sedert ongeval 2009 mankerende elektrische rolstoel die na  het ongeval door slecht onderhoud nooit de ‘oude’ is geworden, beland nu klaarblijkelijk ook ineens in de sterfhuisconstructie gezien leeftijd rolstoel.

Deze reeds in 2009 onherstelbaar defecte rolstoel wordt overigens pas eind december 2015 vervangen voor een nieuwe.


6 juli 2012

1.
Medische verklaring van arts ivm nieuwe rolstoel na defecte handbewogen rolstoel aan Gemeente Leudal gezonden.

2.
De elektirsche rolstoel wordt de dag voor grote vakantie opgehaald en pas erna terug gebracht. Geen vervangend hulpmiddel ontvangen.

Gevolg: Gehele zomer zonder ‘buiten’rolstoel gezeten, en dus binnen moeten blijven. 0,0 participatiemogelijkheden voor mijn gezin.

21 september 2012
Douchezit kapot en WC-Vamat kapot, melding gemaakt WMO-afdeling.

25 september 2012
Accoord ontvangen ter vervanging defecte douchezit en WC Vamat

7 november 2012
Ongeval

Bont en blauw gevallen door defecte onderspoeler (bril afgebroken van installatie) en lekken toilet in onveilige natte cel.

14 november 2012
Loodgietersbedrijf komt i.o.v. Gemeente Leudal kijken, stellen voor handicap inadequaat hulpmiddel voor, Gemeente deelt mee leverancier van huidige voorziening (deskundig in deze) in te schakelen

26 november 2012
Brief ontvangen met afwijzing uitbreiding zorg ondanks artsenverzoek

2013

20 maart 2013
Sta-tafel poging mislukt na ongevallen
De “Sta-Tafel” met electrische tillift – aangevraagd door ergotherapie en arts – staat al even in huis als de ergotherapeute komt om deze exact af te stellen, constateert zij dat ik door de ongevallen met de defecte en niet onderhouden rolstoel, daarna op de badkamer door afbreken van de bril van de WC-Vamat deze niet kan gebruiken. Mijn rechterbeen kan namelijk niet meer strekken in de heup.

Dit is erg teleurstellend. Deze sta-tafel met lift, tilt je met een tuig uit je rolstoel en heft en houdt de persoon erin omhoog tot staande positie, waardoor mijn linker (nog enigzins werkende been destijds) kon trainen om de achteruitgang en uitval tegen te gaan.

Wanneer blijkt dat het rechterbeen niet meer loodrecht onder het lichaam getrokken kan worden wordt de sta-tafel mee terug genomen en is deze poging e.e.a. in conditie te houden mislukt.

11 Juli 2013
Email met uitnodiging ontvangen van Gemeente Leudal, afspraak met Burgermeester en Directeur Sociale Zaken

Email beantwoord dat ik niet in staat ben te komen wegens liquor lekkage. En zit al maand zonder hoepels op rolstoel elektrische is defect

14 september 2013
Hoe de Gemeente Leudal “luistert” naar noodkreten van burgers….:

Om 8:50 is de email ontvangen door een leidinggevende van de afd. Zorg en Welzijn/WMO
Om 8:50 verzend deze ook direct een auto-reply voor goede ontvangst
Om 8:53 krijgt die email status “Gelezen”
Om 9:19 verandert de ontvanger de status in”Ongelezen” nadat deze zogenaamd “Ongelezen zou zijn “Verwijderd”…..

Mail aan Gemeente verwijderd zonder lezen 14 Sept 2013

22 oktober 2013   
Aanvraag aanpassing natte cel wegens toegenomen beperkingen door ongevallen sedert 2009. Huidige situatie niet meer adequaat voor medisch/fysieke toestand.

22 oktober 2013
Gemeente mailt met excuses en geeft toe dat hen de verlenging indicatie zorg “ontschoten is wegens drukte”.

5 november 2013
Aankondiging ontvangen van huisbezoek indicatieorgaan op 12 nov 2013 inzake aanpassing natte cel. Tegen afspraken in geen arts

12 november 2013
Indicatiegesprek MO-zaak zegt geen gegevens van CIZ te hebben.

Klopt, die zijn al sedert 2008 niet hier geweest!

6 december 2015
Ongeval, technische rolstoelproblemen en uren in kou bij eerste gebruik nieuwe rolstoel die pas na 15 maanden geleverd werd, geen borgpen aan 1 wiel.

10 december 2013
Megalomaan en hoogst onzorgvuldig aanpassingsadvies door MO-zaak, luisteren is kennelijk moeilijk.

22 december 2013
Reactie aangemeente gezonden inzake desilusioneel advies door MO-zaak. Geen medische expertise zichtbaar. Tevens aangegeven dat rolstoel nu al sinds 2009 defect is en dat ik er wel klaar mee ben om ‘binnengesloten’ te zitten wegens gebrek aan buitenrolstoel.

2014

29 januari 2014
Gemeente gecontacteerd wegens onzorgvuldige indicatie. Er zijn door MO zaak nog steeds geen medische gegevens opgevraagd.

Afdeling WMO reageert geirriteerd met opermking dat ik “dan zelf maar met een offerte en bouwtekening” moet aankomen.

27 februari 2014 
Met hulp van aannemer die aanpassing 2009 gerealiseerd heeft opnieuw offerte en bestek(tekening) ingezonden

11 maart 2014
Opnieuw herindicatie: Traject 2

Gemeente stuurt bericht dat men de offerte wederom wil laten beoordelen door een bouwkundige van weer een andere indicatiesteller (SCIO)

18 maart 2014 
Huisbezoek door indicatiesteller van SCIO

25 maart 2014
Rapportage van SCIO ontvangen: terug bij af. En wederom zonder zorgvuldige toetsing medisch/ergo gegevens. Huisarts is wederom genegeerd.

26 maart 2014
Bericht aan Gemeente Leudal gezonden dat ik meer dan maand zit te wachten opeen reactie over gangvan zaken door MO-zaak/zorgvuldigheidsbeginsel MO/SCIO

28 maart 2014
Mail aan gemeente, standpunten MO zaak kunnen niet kloppen, hebben geen gegevens

1 april 2014
SCIO bouwkundige calculatie dd 19 maart 2014 ontvangen, reactie hierop aan gemeente gezonden. Klopt niet en is niet adequaat. Arts wordt genegeerd en er is niet geluisterd. Nemen zelf medische conclusies.

6 juni 2014
Ongeval

Gevallen in onveilige badkamer, CSF lek weer plat in bed (Bekend bij de Gemeente Leudal)

2 september 2014
Ongeval

Gevallen bij transferpoging op onveilige badkamer, ribben gekneusd (Bekend bij de Gemeente Leudal)

3 september 2014
Noodkreet (1) aan Burgemeester

9 september 2014
Gemeente antwoord na mail aan Burgemeester. Er wordt op de werkvloer niet geluisterd. Advies toilet te laten repareren. Er is geen “defect”. De nieuwe WC Vamat die al in 2011 vervangen is, past niet op de oude toiletpot wat de leverancier destijds al aan de Gemeente heeft laten weten dus Gemeente Leudal is bekend met dit probleem: al 3 jaar sinds vervanging. wetende dat de vloer altijd nat is door lekken.

Dit leidt tot onveilige situaties en schendt elk preventieprotocol met de voeten.

Al 6 jaar bekend bij de Gemeente Leudal

Deze lekt in April 2014 nog steeds overigens.

21 oktober 2014   
Email met rappel herindicatie zorg is te laat

4 november 2014
Huisarts wederom genegeerd

Tijdens huisbezoek voor indicatie door bouwkundige en ergotherapeut blijkt dat de huisarts wederom genegeerd is en totaal niet is gecontacteerd. Niet medici lijken wel beschikking te hebben over (bezwaarde of beklaagde) eerdere medische rapportages door anderen, of vullen die gewoon zelf aan met hun niet toegestane ‘expertise”.

7 november 2014
In overleg met het Patientenvereniging/VWS :

Klacht inzake onzorgvuldig indicatietraject door SCIO Consult

7 november 2014    

De huisarts wordt nog steeds genegeerd
Emaildiscussie met Gemeente, geen enkele indicatiesteller heeft de huisarts gecontacteerd, geheel tegen de oh zo duidelijke afspraken in hiertoe.

Uitblijvende badkameraanpassing na aanvraag 2013.

10 november 2014
Na beklag over schending zorgvuldigheidsbeginsel geeft Gemeente toe en laat een arts komen voor de WMO-Zorg indicatie

Arts vindt het ‘bizar‘ dat MO zowel als SCIO geindiceerd hebben zonder medische gegevens en zal dit met zijn collega bespreken.

Deze arts neemt zelf wel contact op met huisarts en indiceert fatsoenlijk en zorgvuldig de zorg.

2015

29 april 2015
Ongeval

Heftige liquorlekkage door beschadigingen aan rolstoel en foute mankerende positionering (bekend bij de Gemeente Leudal)

11 juni 2015
Ongeval

Gevallen bij transferpoging in onveilige badkamer (Bekend bij de Gemeente Leudal)

2 juli 2015
Ongeval

Gevallen bij transferpoging in onveilige badkamer (Bekend bij de Gemeente Leudal)

8 september 2015
Ongeval

Gevallen bij transferpoging op badkamer (Bekend bij de Gemeente Leudal)

10 september 2015
Telefonisch aanvraag gedaan voor aanpassing natte cel, rolstoel, reparatie of vervanging jarenlang defecte deuropener al bekend sinds 2012

14 september 2015
Gemeente bevestigd ontvangst woningsaanpassingsaanvraag van 10 september 2015,

Zullen binnen 6 weken vóór 22 okt 2015 beslissen. (we wachten nog in 2017)

Brief Gemeente Leudal naaa aanvraag 10 sept 2015.png

15 september 2015
Ongeval

Onwel geworden in onveilige badkamer na stressinsult, schouderluxatie (Bekend bij Gemeente Leudal)

15 september 2015
Noodkreet 2 aan Burgemeester
Deze wordt door Burgemeester doorgezet naar Wethouder vd Beuken, met verzoek om interventie.

19 september 2015
Antwoord van WMO afdeling na noodkreet

20 september 2015
Noodkreet aanvulling – Email aan Burgemeester

22 september 2015
SCIO laat weten dat ergotherapeute komt. Tegen afspaken in wederom geen arts. Gemaild naar gemeente.

24 september 2015
Niet onafhankelijke cliëntondersteuner

Huisbezoek door Gemeente en MEE aangekondigd. MEE medewerker blijkt gedetacheerde te zijn. Niet onafhankelijk volgens de regiodirecteuir van MEE.

Alle uitblijvende voorzieningen en gevolgen zichtbaar en besproken.

Er is tijdens het gesprek aangegeven dat ik de kapotte deuropener eindelijk na jaren mag laten vervangen, offerte dien op te vragen

24 september 2015
1.

Gemeente deelt mee dat arts komt nadat tegen afspraken in toch weer een indicatiesteller komt zonder de nodige deskundigheid

2.

Email aan Gemeente Leudal inzake uitblijven van afspraken en aktie met meerkostenoverzicht wegens uitblijven voorzieningen: Jaarlijks 15.247,43 meerkosten. Dit is exclusief de extra uren verzorging/verpleging omdat verzorging op bed moet gebeuren.

Visualisatie

Omdat het “kwartje” niet lijkt te vallen gezien de exorbitante meerkosten een visualisatie van de benodigde memdische hulpmiddelen en disposables.

Boven: zonder aanpassingen natte cel.
Onder: met aanpassing natte cel en zonder meerkosten.

IMG_9781IMG_9780

30 september 2015
Scio laat weten dat er ipv ergotherapeut een arts komt op 5 oktober 2015

30 september 2015
Ongeval

Duim geluxeertt bij transfer naar badstoel. ‘ s avonds wederom geluxt bij het vastpakken van deken. (Bekend bij Gemeente Leudal)

1 oktober 2015
Huisbezoek om mijn verzoek om alle slepende zaken te bespreken

5 oktober 2015
Huisbezoek door indicatiearts, heeft geen medische gegevens. Zal  mij per post of email een machtiging om de behandelend huisarts te contacteren…

…..maar doet dit nooit.

6 oktober 2015
Bijlage voor indicatie

Dan maar zelf pro-actief: Na overleg en op advies behandelend huisarts is een overzicht van de ongevallen en letsels wegens uitblijven voorzieningen aan indicerend arts gezonden.

Inclusief een overzicht van wijzigingen in fysieke/medische situatue sedert aanvraag oktober 2013.

7 oktober 2015
Waarheidsbevinding gespreksverslag temoeilijk voor Leudal (met MEE)

Gespreksverslag over huisbezoek 24 Sept 2015 ontvangen:

Klopt niet. Datum melding klopt ook niet (staat 1 okt ipv 24 sept), niet getekend wegens onzorgvuldig en onvolledig verslag van gesprek.

7 Oktober 2015
WMO-loket antwoord op foutief gespreksverslag: Ik moet nu ineens persoonlijk plan indienen ipv duidelijke aanvraag en notitie daarvan door WMO medewerker tijdens gesprek.

Note: Sinds juni 2015 nog steeds bedlegerig na eerdere vermidbare ongevallen door uitblijven van voorzieningen.

14 oktober 2015
(Bezwaard) Advies SCIO (blijkt later ook 1 op 1 verstrekt te zijn aan nieuw aanpassingsbedrijf (schending privacy wegens medische inhoud)

Screenshot offerte op basis bezwaard advies.png

Een kwalijke zaak. De VNG informeert elke gemeente hoe deze privacy beschermd dient te worden. ( vng-raadgever-privacy-en-de-decentralisaties-maart-2014.pdf copy )

20 oktober 2015
Antwoord Gemeente inzake foutief en beklaagd gespreksverslag

29 oktober 2015
Bericht van SCIO over datum huisbezoek arts

4 november 2015
Huisbezoek indicerend arts SCIO

 • De arts heeft geen medische gegevens opgevraagd zoals opgedragen was.
 • Probleem van bergruimte voor droge opberging van medische en steriele benodigdheden wordt wederom genegeerd door SCIO. Het betreft hier veelal steriele hulpmiddelen die direct noodzakelijk zijn bij verzorging door verplegende/verzorgende danwel bij eigen verzorging of medische handelingen.
 • De gemeente en haar indicerend orgaan vergeten dat door de eerdere woningaanpassingen de bergruimte in deze woning van 13,2 m2 is afgenomen tot slechts 3,2 m2.
 • Op deze zeer beperkte oppervlakte van 3,2 m2 staat ook nog eens de wasmachine en vrieskist op een verhoging ivm toegankelijkheid.
 • SCIO geeft wel aan zoals al vaker door mij gemeld aan de gemeente dat de schuifdeuren van deze berging inderdaad niet geschikt zijn voor gehandicapten.

Afhandeling:

 • In deze woning is verder geen zolder, geen garage, geen berging.
 • De 13,2 m2 berging bestond voor enige aanpassingen uit een berging zoals standaard in deze woningen, alsook een bijkeuken. Welke zijn vervallen door eedere aanpassingen.
 • De noodzaak voor droge en schone bergruimte voor hulpmiddelen die in de badkamer bij (wond)verzorging en/of medische handelingen noodzakelijk zijn blijft onverminderd, temeer daar er nergens plaats is die elders op te bergen.

Douchestoel-dispuut:

 • De douche-kiepstoel zijn medische niet verantwoord wegens 90 graden zithoek tijdens liquor lekkages.
 • De bouwkundige en ergotherapeut zijn het hier niet mee eens, maar dat is ook werkelijk niet in hun expertise veld om dit te beoordelen. Zij wensen de douche kiepstoel er met alle geweld door te drukken.

Actie:

 • Ik zal hierover een klacht aan de gemeente sturen op voorhand van enig besluit, met de opinie van de behandelend huisarts. Deze heeft dit per email bevestigd en is aan de Gemeente Leudal gezonden.

4 november 2015
Stress insult na bezoek indicerend arts

Door de eeuwige onzorgvuldigheid en herhaling hierin. 15 jaar gehandicapt. Sedert 2013 bezig met de aanvraag voor veiligheid ter preventie van gezondheidsachteruigang, wederom tegenwerking.

Mening huisarts niet relevant

Letterlijk is mij op 4 november 2015 door de indicerend arts meegedeeld dat “zijn mening niet relevant zou zijn”.

5 november 2015
Na overleg met patientenvereniging en VWS ingebrekestelling gezonden op grond wet Dwangsom wegens overschrijden termijnen.

5 november 2015
1.

In overleg met belangenorganisatie/VWS: Klacht aan Nationale Ombudsman

2.
Gemeente gebeld over gespreksverslag, WMO regisseur neemt het met mij door en past en passant aan, verzoek deze versie voorgezien te ondertekenen

10 november 2015
Waarheidsbevinding gespreksverslag temoeilijk voor Leudal (met MEE)

Versie 2: Het duurt kennelijk 6 weken om gespreksverslag juist te krijgen

12 november 2015
Waarheidsbevinding gespreksverslag temoeilijk voor Leudal (met MEE)

Na 6 weken, geredigeerde 3e gespreksverslag huisbezoek Gemeente Leudal met (niet) onafhankelijk MEE, geretourneerd. Op verzoek:  Ondertekend voor gezien

12 november 2015
Standpunt huisarts inzake onjuist advies onjuist hulpmiddel douche/kiepstoel aan Gemeente Leudal gezonden

16 november 2015
Vraag gemeente om nummer lokale gehandicaptenbelagenvereniging. (die overigens ter ziele is vlgs notulen WMO Raad 12 feb 2015)

18 november 2015
Huisarts geeft bij visite aan nog steeds niet gecontacteerd te zijn door indicatiestellend orgaan ondanks rappel door mij en Gemeente

Na overleg met belangenorganisatie/VWS: Aanvullend klacht ingediend over besluit van nieuwe elektrische rolstoel inzake onderhoud.

Besluit schendt de WMO-verordering Leudal

19 november 2015

1.
Besluit niet adequate aanpassing natte cel ontvangen. (Ongefrankeerd per post bezorgd)

2.
Gebeld naar gemeente over besluit. Wordt niet terug gebeld. (Krijg stressinsult)

3.

In overleg met belangenorganisatie/VWS: Bezwaar ingediend bij Gemeente Leudal

20 november 2015

Nog steeds niet teruggebeld noch gemaild door de gemeente

24 november 2015
Gemeente Leudal bevestigd ontvangst bezwaarschrift. Op basis advies commissie beslissing voor 24 maart 2016 of naverdaging op uiterlijk 5 mei 2016

1 december 2015
Huisarts verzocht om status of er medische info is opgevraagd door de indicatiesteller: Nee,

Richtlijnen.png

9 december 2015

1.
Formele klacht inzake bejegening en gedragingen medewerkers gemeente Leudal gezonden die bevestigd wordt voor ontvangst. (Maar nooit behandeld wordt:  laatste status: 12 september 2017 nog niet)

2.
Funktie BG-I aangevraagd om te kunnen participeren, ziekenhuis en artsbezoeken mogelijk te maken


16 december 2015
Vraag aan MEE over de “onafhankelijke cliëntondersteuner” van MEE in Leudal.  Men bevestigt dat de bewuste persoon niet onafhankelijk is maar ingehuurd is door de Gemeente Leudal en ‘lid’ is van het WMO-team. Ik wordt daarover nog terug gebeld.


 

17 december 2015
mee-logoVandaag eens een telefoontje gepleegd en gezien de kwestie wordt ik doorverbonden met de Regiodirecteur van MEE.

Ik heb hem uitgelegd dat ik ben een hele andere houding actieve houding van MEE gewend ben. Maar dat dit in Leudal niet meer de modus operandi lijkt te zijn.

De gemeente Leudal deelt op 23 sept 2015 op mijn verzoek om onafhankelijke cliëntondersteuning letterlijk mee dat dit geen probleem is: “Gezien het feit dat wij binnen ons team een medewerker van MEE hebben”

Ik vraag de De regiodirecteur van MEE hoe de gebeurtenissen vanaf september en de 6 weken wachten op een waarheidsgetrouwe weergave van een gespreksverslag van een gesprek ook in bijzijn van MEE zich verhoudt tot de regelgeving, immers:

In de handreiking van de VNG (Zelftest Clientondersteuning) staat beschreven:

Pagina 3 van 9
Als de client twijfelt aan de objectiviteit van de clientondersteuner mag hij de gemeente
daarop wijzen en vragen om een andere ondersteuner, de gemeente moet hieraan gehoor geven.

Pagina 4 van 9
Clientondersteunening moet onafhankelijk zijn van besluit op maatwerkvoorziening Amendement 33841 nr 68, aangenomen.

Amendement-Otwin van Dijk - 33841 nr 68 onafhankelijke clientondersteuning.png

Pagina 5 van 9
Voor toegang van clientondersteuning heb je geen indicatie of toewijzing nodig, het is in de wet gedefinieerd als een “algemene voorziening”.

De regiodirecteur van MEE bevestigd dit allemaal en bevestigd dat daadwerkelijk en wel degelijk voorwaarden zijn gesteld aan die ondersteuning zoals bovengegschreven. Dat het ook zeker niet de bedoeling noch hùn werkwijze is dat het realiseren van een gespreksverslag (wat mede tot stand is gekomen door een van hun medewerkers in dienst van Leudal wat nu dan ook vaststaat) 6 weken duurt en ondertekening ervan tot voorwaarde opgegooid wordt.

Ik leg hem uit dat dit gespreksverslag is 3 keer herzien omdat het volslagen onzin, onbesproken zaken, aannames en conclusies bevat en relevante informatie die besproken is niet vermeld is. Dat mij dit zeer tegenvalt omdat ik een zorgvuldige werkwijze van het MEE gewend ben en dit dus niet het geval was eind september (verslag gedateerd week later dd 1 oktober 2015) noch bij verslagen daarover die tot 12 nov 2015 geduurd hebben om te herzien (ruim 6 weken) met als onterechte voorwaarde aanmelding MEE na ondertekening  alvorens de besproken aanvragen daadwerkelijk in behandeling worden genomen (!!!)

De regiodirecteur van MEE bevestigd mij dat dit inderdaad niet onafhankelijk is en dat verslaggeving grondig dient te zijn, dat het niet had mogen gebeuren dat iemand van MEE, voorgehouden wordt als “onafhankelijke cliëntondersteuner” en dan in dit team wat mijn zaken behandeld, als MEE medewerker toestaat dat deze verslaggeving zo ernstig nalaat en leidt tot dergelijke vertragingen of eisen, die niet horen te bestaan.

Hij vertelt mij “Als de client twijfelt aan de objectiviteit van de cliêntondersteuner mag hij de gemeente daarop wijzen en vragen om een andere ondersteuner, de gemeente moet hieraan gehoor geven.”

Waarschuwing van MEE aan Gemeente Leudal

De regiodirecteur deelt mij enigszins verergerd mee dat hij “de gemeente heeft gewaarschuwd over de toegestane inzet van Mw. ***” (enkel intern en niet oco) en ook hij bevestigt wederom dat dit geen onafhankelijke clientondersteuner is en letterlijk de hoedanigheid beschrijft: “ze met de pet van de gemeente op zit aldaar”

Hij verzekert mij dat hij er persoonlijk op zal toezien dat er a.s. 21 december 2015 een MEE medewerker aanwezig zal zijn. Om 16:28 belt dan inderdaad die MEE medewerker op en laat weten dat behoudens behandeling voor een schouderletsel, zijzelf, en garandeert mij indien noodzaak tot ziekenhuisbehandeling een vervanger aanwezig zal zijn.

(Uiteindelijk zegt de Gemeente de aanwezigheid van de ondersteuner kort voor het gesprek af )

 

Saillant detail

Heden, april 2017 staat op de website van MEE nog steeds dat zij formele cliëntondersteuning verrichten in de Gemeente Leudal.

Screen Shot 2017-03-31 at 06.55.16.png

 

Echter heeft de Gemeente Leudal (zonder enig voorafgaand overleg met de ‘doelgroep’) deze instantie met extreem goede expertise ook op gebied van wet- en regelgeving vervangen door Maatschappelijk Werk.

Dat is hoogst bevreemdend maar het zal wel meer aansluiten op de lelijke realiteit van vertragingen en uitwerkingen: Dan kunnen we dus heden ten dage er meteen over ‘lullen’ wat dat psychisch met ons doet als je als lid van de doelgroep gepiepeld wordt door het WMO beleid in Leudal. Persoonlijk vraag ik me af wanneer de Gemeente Leudal ook hierop bezuinigt en een wekelijkse ‘praatgroep’ voor gedupeerden van het beleid opricht dan slaan ze meerdere vliegen in een klap. Overschrijdende termijnen vallen zo wellicht minder op en niet 1 op 1 maar mogelijk meedere gedupeerden worden bezig gehouden…. tewijl men politiek gezien toch kan volhouden dat men ‘een luisterend oor” biedt zoals onderstaand artikel ondersteuning beschrijft.

Er zit een wezenlijk verschil in een ‘luisterend oor’ en onafhankelijke cliëntondersteuning Gemeente Leudal!

Een screenshot voor dat ook weer van de website van Leudal verdwijnt

Formele clientondersteuning van MEEnaar maatschappelijk werk.png


17 december 2015

In navolging advies belangenorganisatie/VWS aanvullende formele klacht dd 19 dec 2017 aan B&W en hoofd afdeling WMO Gemeente Leudal gezonden.

Al het bovenstaande inzake MEE staat hierin vermeld. De Gemeente verkiest het om die klacht niet te bevestigen voor ontvangst noch te behandelen. (Laatste status: onbehandeld, en nog steeds uitblijvende onafhankelijke cliëntondersteuning tot/in april 2017)


18 december 2015
Veel beloven weiging geven doet iedere gek in vreugde leven…

De regiodirecteur heeft zijn belofte dus nagekomen en is hiermee aan de slag gegaan want Gemeente Leudal mailt mij dat er nu wel onafhankelijke clientondersteuner bij het gesprek van 21e zal zijn. Dat wist ik al van de MEE regiodirecteur die mij dit zelf de dag ervoor meedeelde.


19 december 2015
In navolging advies Juiste Loket/VWS ingebrekestelling aan gemeente gezonden inzake defecte deuropener, jaren defect weer aangevraagd op 10 sept 2015

Al gemeld aan de gemeente in 2012, vervolgens weer op 27 februari 2013, nog eens een jaar later op 28 maart 2014, staat in de 3 versies van gespreksverslagen eveneens van 7 oktober,  10 en 12 november 2015


21 december 2015

Gemeente Leudal bespreking bj mij thuis. Medewerker MEE is ziek.

Eerdere toezeggingen omdat dit bekend was dat andere medewerker zou komen niet opgevolgd, MEE afwezigheid wordt nog geen half uur voor bezoek afgezegd.

2016


3 januari 2016 

Ongeval
Ringvinger geluxt links tijdens transfer op badkamer


4 januari 2016

1.
Gemeente meegedeeld dat SCIO nòg steeds geen medische info opgevraagd heeft bij huisarts, klantregisseur gaat hen direct bellen.

2.

Gebeld door WMO afdeling, besluit rolstoel wat in strijd is met verordening wordt vernietigd, zal nieuw besluit ontvangen, verzoek klacht in te trekken: NEE dus

WMO klant-regisseur zegt dat hij dan “in onderzoek” gaat bij zijn leidinggevende.

IK NEEM DIT HOOG OP!   

Dit slaat werkelijk nergens op. Een gotspe. Deze klantregisseur is niet onfeilbaar zoals niemand, maar altijd poogt hij constructief te zijn. Ik zal niet toestaan dat zijn superieuren hem als boksbal gebruiken om hun eigen nalatigheid in deze op deze medewerker af te schuiven en heb hierover ook naar de gemeente gecommuniceerd.

Naast meerdere berichten, klachten of bezwaar die formeel naar B&W gaan, c.c.aan Gemeenteraad ook tweemaal zijn gezonden is iedereen op de hoogte in alle regionen.

Daarnaast is zijn “direct leidinggevende”  al langer betrokken dan deze regisseur.

Ik vind het verachtelijk dat men zou gaan proberen de kennis van deze kwestie, en de verantwoordelijkheid daarvoor te vermijden, en enkel op deze regisseur los te laten in ‘beoordelingen’ en consequenties voor hem.

Integriteitsproblemen voormalig wethouder

Een van de klachtpunten die niet behandeld worden ondanks het feit dat ik hier bewijs van heb, en de klacht in kwestie bevestigd is voor ontvangst….

Wens ik eveneens op te merken dat mijn bezwaren zoals elk bezwaar conform wet- en regelgeving in de bestuursrecht aan B&W gericht zijn. De voormalig wethouder sociale zaken die zich ook achter deze regisseur verschuilde om hem de klappen op te laten vangen, heeft tijdens raadsvragen nog gelogen en gezegd dat “een dergelijk geval hem niet bekend is”. Dat kun je niet serieus formeel antwoorden aan de Gemeenteraad als je als wethouder al jaren  wel bekend en in het behandeltraject betrokken bent. Direct binnen de organisatie of weet hebt van de feiten door eveneens geadresseerde te zijn van formeel klacht- en bezwaarschriften.


5 januari 2016
Raadsvragen door Ronduit Open duiden op een integriteitsprobleem van de Wethouder, heeft tenslotte alle bezwaren/klachten ook ontvangen

raadsvraag 1.png

* Zie vervolgvraag 7 januari 2016


6 januari 2016

1.
Gemeente Leudal bevestigt ontvangst van klacht d.d. 9 dec 2015 maar laat klacht door betrokken ambtenaar (leidinggevende team Zorg/Welzijn) onderzoeken, beslissing uiterlijk 20 jan 2016. Deze leidinggevende is al jaaaaren direct betrokken bij de misère.

De slager keurt hier echt wel zijn eigen vlees.

2.
Gemeente Leudal (Mw Noppers,  ja die mevrouw die volgens de meest recente mediaberichten nog in detentie zit) laat weten dat de gemeente niet af gaat wijken van partijdige klachtbehandelaar. Dat nergens uit blijkt dat hij niet onpartijdig zou zijn. Tsja als het niet zo triest was zou ik bijna gaan lachen om die ignorantie. Deze behandelaar is een van de beklaagden in de klacht zelf.


7 januari 2016
Antwoord aan advocaat gemeente dat klachtbehandelaar niet onpartijdig is, al jaren betrokken in kwesties, zelf een van de beklaagden is. Wordt genegeerd natuurlijk, evenals het verzoek om een huisbezoek.


7 januari 2016
Aanvullende Raadsvragen duiden op een integriteitsprobleem van de voormalig wethouder Sociale Zaken, heeft tenslotte alle bezwaren/klachten ook ontvangen.

Ontkent dit glashard en zwart op wit. Lees: “er is ons geen klacht bekend waarbij hiervan sprake is

Jawel hoor. U behandelt die gewoon niet!

RAADSVRAAG 7 JAN 2016.png


10 januari 2016
Ongeval

2x ecollabeerd door stressinsult op badkamer


12 januari 2016
Update gezonden aan Burgemeester, Wethouder, Hoofd sociale zaken na ongevallen


12 januari 2016
Opnieuw Funktie BG-I aangevraagd om ziekenhuis/participatie mogelijk te maken.


13 januari 2016

1.
Uitnodiging voor gesprek met Burgemeester, uitgelegd dat ik door ongevallen al sedert juni 2015 in bed lig.

2.
Uit stukken blijkt dat medische gegevens door WMO afdeling zomaar worden verstrekt aan jan en alleman: Autoriteit privacy ingeschakeld.

Advies AP: Brief aan gemeente sturen met Art.35 wbp verzoek en vragen om inhoudelijke info welke medische info, door wie en aan wie die gedeeld is.


15 januari 2016
HONGERSTAKING

In hongerstaking tegen Gemeente Leudal-beleid. Mijn wanhoopsmiddel. Nu er zelfs op mijn grondrechten van klacht en bezwaar niet fatsoenlijk gereageerd, deze niet of soms wel bevestigd en zelfs voor beslssing worden vastgesteld, maar nooit echt behandeld. Mijn laatste middel van “verzet”: hongerstaking 35 dagen


18 januari 2016
Ernstige klachten nooit behandeld
Gemeente Leudal laat schriftelijk weten besluit op de Klachtbehandeling te verdagen van 20 jan 2016 naar 17 Febr 2016.

 • Behandeling is toegewezen aan een van de beklaagden/betrokkenen.
 • Hoorzitting vindt nooit plaats
 • Klacht is 1 April 2017 nog niet behandeld

Stuiting termijn behandeling klacht (18 jan 2016).jpg


18 januari 2016
Gemeente mailt dat ik verwacht wordt op 29 jan 2016 voor klachtbehandelingsgesprek, meegedeeld dat ik bedlegerig ben sinds juni vorig jaar


20 januari 2016
In navolging advies Aut. Persoonsgegevens, Art 35 WBP verzoek aan gemeente gezonden. Achteraf stuurt de gemeente een vaag briefje met screenshots van “bewerk-cliënt” screenshots, die inhoudelijk onjuiste info bevatten maar dat terzijde. De gevraagde medische info en met wie die gedeeld is wordt niet beantwoord.


22 januari 2016
In overleg met belangenorganisatie/VWS:

Ingebrekestelling op grond wet dwangsom ivm negeren aanvraag WMO zorg funktie BG-I besproken in september 2015, 3 gespreksverslagen verder en aanvraag 9 dec 2015


29 januari 2016
Behandeling gesprek over klacht bij mij thuis geen doorgang wegens ernstige complicaties gezondheid meegedeeld dag ervoor


3 februari 2016
Na 19 dagen hongerstaking…

Burgemeester heeft vernomen dat ik in hongerstaking ben en bezoekt mij diezelfde dag nog thuis. Verzoekt me om daarmee te stoppen. Heb beleefd meegedeeld dat ik dat echt pas doe als er concreet oplossingen komen.


4 februari 2016
Gemeente geinformeerd dat huisarts nog steeds niet benaderd is door SCIO e.e.a. al besproken op 21 december 2015


18 februari 2016
Burgemeester daadkrachtig

WMO afdeling stuurt email om eindelijk op huisbezoek te komen


18 februari 2016
Burgemeester heeft overleg gehad met huisarts die urgentie bevestigd heeft voor voorozieningen die al sinds 2013 eigelijk onuitstelbaar zijn


22 februari 2016
Besluit inzake Zorg Begeleiding Individueel ontvangen, aangevraagd offiieel al mondeling tijdens huisbezoek sept 2015, schriftelijk op 9 Dec 2015


29 februari 2016
Huisarts deelt mee dat ik zelfs niet liggend vervoerd mag worden gezien mijn letsels


1 maart 2016
Gemeente en Aangepast Wonen op huisbezoek


11 maart 2016
Herevaluatie door gehele pijnpoli artsen team: Zelfde conclusie als in 2004: Geen behandelmogelijkheden


14 maart 2016
NA 104 DAGEN……!

Offerte iov Gemeente Leudal door Aangepast Wonen en maar zie deze voor het eerst de tekening die niet klopt en onmogelijk is bij besluit van 21 juni 2016. 104 dagen nato.


11 mei 2016
WMO repisseur laat weten zaak weer op te pakken als ik enigzins opgeknapt ben van ongevallen in badkamer


8 juni 2016
Ongeval

Gevallen op badkamer, ruggenmerg kneuzing (status maart 2017 nog steeds bedlegerig)


18 juni 2016
Huisbezoek na foute offerte, Gemeente Leudal, AP en ergotherpeute gesteund door arts


21 juni 2016
Besluit aanpassing natte cel. 104 dagen na bezoek door Gemeente Leudal en offerteopdracht door Gemeente.


23 juni 2016

Bezwaarschrift tegen besluit Gemeente Leudal inzake de woningaanpassing. Voorziening bouwtechnisch niet adequaat, zelfs onmogelijk.


17 juni 2016
Op advies van huisarts: een email naar Burgemeester te zenden i.v.m. ongevallen door uitblijven voorzieningen en gevolgen. Verzonden 17-6-2016 om 20:15


29 juni 2016
Nieuwe offerte en tekening dd 14 juli 2016 ontvangen, herziening klopt nog steeds niet

Bericht met klacht aan gemeente na nieuwe offerte te hebben ontvangen dat de inhoudelijke (ook medische) rapportage 1 op 1 aan AP verstrekt is.Zo ver de Wet Privacy dus. Geen privacy. Zelfs niet als het gaat ommedische info, die ook nog eens staat in een advies wat bezwaard is.

Gemeente ontkent dat het gebaseerd is op SCIO advies maar het staat wel letterlijk (nog steeds) in de offertes 1 en 2 zo vermeld


29 juni 2016
Advocaat ingeschakeld

Gemeente Afdeling WMO gemaild dat ik nergens, ook niet tot gesprek (praten doet helse pijn) toe in staat bendoor ruggemergkneuzing en dat ik een advocaat inschakel om mijzelf uit de wind te houden.


7 juli 2016
Onafhankelijke ergotherapeute ondersteund door arts gerapporteerd over hiaten in bouwbestek offerte AP


8 juli 2016
Medische crisis

Toenemende neurologische uitval aan ook linkerbeen na recente valpartij op de onveilige badkamer

Extreme stress door gemeente leidt tot insult


8 juli 2016
Opnieuw in hongerstaking

Brief aan gemeente, ga opnieuw in hongerstaking. Nu al 4e jaar vechtend om voorzieningen, uitleg wat er niet klopt aan bestek wat 104 dagen op plank WMO ligt met tegenwerking alom. Ik heb niets meer te verliezen, ik loop elke dag risico’s op letsels met als gevolg onherstelbare schade als dit zo doorgaat.


8 juli 2016     
I.v.m. eedere ernstige gezondheidsverslechteringen advocaat in arm genomen opdat ik kan ‘herstellen’ voor zover dat nog mogelijk is.


12 juli 2016
Op verzoek: Toestemmingsverklaring geretourneerd aan Juiste Loket/VWS voor uitwisseling gegevens in ondersteuningstraject door VWS tegen Gemeente Leudal


13 juli 2016
Weigering VWS te woord te staan…

WMO afdeling weigert Meldpunt Juiste Loket (iov Min VWS) te woord te staan ondanks machtiging hiertoe


18 juli 2016
Huisbezoek door Gemeente ook inzake BG-I, aanpassingen, status etc


23 juli 2016
Op advies van VWS op grond van Wet Dwangsom ingebrekestelling gezonden inzake beslissing in klachtprocedure te forceren.

Zonder resultaat


23 juli 2016

Gemeente blijkt PGB Begeleiding I na besluit van 22 febr 2016 niet aangemeld te hebben bij de SVB


23 juli 2016
Formele klacht en Ingebrekestelling wet dwangsom (gemeente weigert ook advocaat te informeren of Min VWS te woord te staan)


25 juli 2016
Besluit inzake Zorg Begeleiding Individueel ontvangen, aangevraagd 9 Dec 2015


27 juli 2016
Foutje bedankt….

Advocaat maakt “foutje” door bezwaarschrift niet te dateren, wat weliswaar met advocaat besproken is en datum in relatie tot opmerking in begeleidende email stond. Gemeente zegt : onontvankelijk en termijn verlopen.


29 juli 2016
Aangepaste offerte – Versie 2 ontvangen van AP en er klopt weer niets van. Bouwbedrijf AP is deze keer inhoudelijk geheel afgeweken van de hulpmiddelen zoals beschreven in de medisch/ergonomische adviezen.


29 juli 2016
Medische crisis

Door aanhoudende ondermijning en gedoe ernstig stress insult gehad, spraak moeilijk, stauratie zeer laag, bradycardien, saturatie gemiddeld 92%


30 juli 2016
Tweede repliek met situatieschetsen waarom ook de 2e versie bouwtekening onmogelijk is, en in zelfs volledig in strijd met het ergo/medisch advies


2 Augustus 2016
Mail aan gemeente verzoek OV van zorgverlener te accorderen in systeem , gehele salarisbetaling wordt nu geblokkeerd, zegt toe collega dit te laten oplossen


4 Augustus 2016
Antwoord aan Gemeente Leudal. Accorderen eerst OV van zorgverlener om hem dan onterecht te blokkeren. Zorgverlener moet maand langer op loon wachten


6 Augustus 2016
Telefoon op de haak, huisbezoeken geweigerd

Rappel inzake problematiek door foute toepassing van regels door gemeente inzake PGB / SVB

Gemeente gebeld, telefoon wordt opgegooid (wegens zgn slechte verbinding), huisbezoeken geweigerd


9 augustus 2016
Mail aan gemeente met herhalingverzoek huisbezoek ivm problemen uitbetaling Wmo-HH/BG zorg door fouten gemeente.

SVB bevestigd dat.

Gemeente zegt ik moet vertegenwoordiger laten bellen. Die heb ik niet. Ik ben lichamelijk gehandicapt niet geestelijk ik wens persoonlijk onderhoud te voeren. Bejegening is echt schandalig en aanmatigend. Ik ben niet achterlijk.


10 augustus 2016

Brief van Gemeente Leudal, beslissing op bezwaar voor 27 okt 2016, per zelfde brief verdaagd naar 8 dec 2016

Afbeelding beslisdatum bezwaar Gemeente Leudal 10 Aug 2016.png


10 Augustus 2016
Gemeente verklaart ongedateerd bezwaar van 27 juli 2016 door advocaat niet-ontvankelijk en buiten de termijn. Bureaucratie ten top. Pardon Leudal? Hoeveel jaar bent u zelf al buiten-termijn de onuitstelbare en onvermijdelijke voorzieningszaken aan het rekken?

Niet ontvankelijk verklaring (10 Aug 2016).png


10 Augustus 2016
Medische crisis

Stress insult door tegenwerking en obstructie Gemeente


11 augustus 2016

1.

Gemeente erkent alsnog bezwaar door advocaat dd 27 juli 2016 ontvankelijk

2.

De advocaat van Gemeente Leudal erkent dat de bouwtekeningen fout zijn en geeft opdracht aan bedrijf opnieuw kloppende offerte uit te brengen

Belangrijke toelichting: De advocaat verzuimde mijn antwoord aan het bedrijf toe te zenden want zover opgedragen zou ik niemand meer rechtstreeks contacteren. De Gemeente heeft zelf opdracht gegeven de tweede offerte aan te passen en daarmee erkent dat zowel offerte 1 als 2 niet correct was. De brief geeft dit weer.

Conclusie

1.
De motivatie dat men zelfs in 2017 nog vasthoudt aan het eerste besluit houdt geen stand. Evenmin is dit een bestuurlijk wangedrocht dat nu iedereen keer op keer blijft wijzen naar het eerste (bezwaarde)besluit zonder dat te behandelen, zonder hoorzitting, termijnen te schenden het zorgvuldigheidsbeginsel en is op zijn zachts uitgedrukt nalatig.

2.
Immers, de Gemeente Leudal heeft na 104 dagen pas besloten op offerte 1. Opdracht gegeven tot herziening van offerte 2. Dan opdracht gegeven tot offerte 3. Men heeft daarnaast het proces niet bewaakt en zelfs niet geluisterd toen ik keer op keer aangegeven heb dat ik die correctie maar niet ontvang.

3.
Het standpunt in augustus 2016 van de Gemeente en de opdracht daarin tot aanpassen van de offerte tot deze overeenkomt met het advies waarmee de foutieve tweede offerte is vergeleken staat letterlijk in deze brief, is tevens ook de allerlaatste status.

4.
Je kunt als gemeente niet eerst zelf een besluit achterhouden met schending van termijnen, dan tweemaal opdracht tot herziening geven om vervolgens met de wetenschap van de hiaten en gevolgen voor de aanvrager, persisteren in een bezwaard besluit. Ik noem dat wanbeleid.

Brief Gemeente Leudal 11 aug 2016 pag 1Brief Gemeente Leudal 11 aug 2016 pag 2

3.

In overleg met Per Saldo/SVB: Klacht inzake foutieve interpretatie van de PGB regels, frustreren onnodig uitbetaling zorgverleners en bejegeing door gemeente leudal

Bij contact met de Gemeente wordt een huisbezoek wederom geweigerd, telefoon wordt opgegooid.

Wederom rappel om klachten dd 19 en aanvulling 17 Dec 2015 en 23 juli 2016 te behandelen


19 augustus 2016
Advocaat laat weten op vakantie te gaan (zijn op dat moment) en stuurt stukken van een maand door: Shoquerend.

Afwezig en na ingang vakantie pas correspondentie van 2 weken oud aan mij doen toekomen, en geen advocaat die dit verder waarneemt.


19 augustus 2016
Ik dien uit huis geplaatst te worden

Aanpassingsbedrijf stelt “dat ik uit huis geplaatst dien te worden” en meer stemmingmakerij, vraagt zich zeer onterecht af “of hij ook een advocaat moet nemen om zijn centen te krijgen” wat natuurlijk onzin is, elk daadwerkelijk tot uitvoering gebracht besluit en daarmee bepaalde kosten op offerte, wordt immers keurig door de Gemeente betaalt als het zover komt.

Ook bepaalt deze “bouwvakker” dat de ergotherapie de “voorman” wordt. We hebben er heus wel om gelachen, zij het dat de 12 uur ergotherapie vanuit de zorgverzekering voor dergelijke functies niet voldoende zijn en de lading bij lange na niet dekken.

Ik sta niet onder curatele. Ik ben niet beschikkingsonbevoegd. Ik ben lichamelijk gehandicapt en niet geestelijk. Daarnaast ga ik mijn huis echt niet hoeven teverlaten voor een aanpassing in een postzegel-ruimte van 2.40 m. Waanzin maar de stemming schijnt er goed in te zitten inmiddels.

In overleg met medisch behandelaars en belangenorganisatie/VWS: Bericht gezonden hierover aan B&W, advocaat gemeente om eenieder met de voeten op de grond te krijgen.

 


19 augustus 2016

Medische crisis
Stress insult door gedoen gemeente


20 augustus 2016
De advocaat ‘bedankt’ voor haar diensten na het enkel frustreren en stemmingmaken, fouten maakt, bezwaarschrift zonder datum verzendt enzovoort. En het kantoor gevraagd om een andere behandelaar.


26 augustus 2016
Uitbreiding ZVW zorg goedgekeurd en indicatie tot 2021. Eindelijk de broodnodige rust . In elk geval op dat gebied, triest dat uitbreidingen nodig blijven door uitblijvende voorzieningen


6 september 2016
Medische crisis

Met ambulance naar ziekenhuis en direct door naar EHH ivm saturatie- en hartstoornissen


9 oktober 2016
Ongeval in badkamer met oog letsel, loopt uit de hand omdat ik op het moment van gebeuren niet bij de kraan/wasbak kom om het oog uit te spoelen. Dat deze wasbak voor mij  niet onderrijdbaar is weet de gemeente al jaren. Het herstel aan het oog duurt maanden maar er zijn blijvende visusbeperkingen.


17 otkober 2016
Longonsteking door allergie op medicatie oog na ongeval


17 oktober 2016
Gemeente gebeld: Ikkrijg geen medewerker te spreken. Iedereen is op “huisbezoek” Verzocht mij daar ook voor in te plannen. Geen reply noch bezoek.


20 oktober 2016
Vertrouwelijke brief aan de Burgemeester af laten geven op gemeentehuis onder ontvangstbevestiging, met informatie over de aanhoudende situatie en de grote gevolgen die dit heeft.


1 november 2016
Spoedindicatie in Leudal: 4 maanden tot besluit WMO-zorg

Na mijn rappel laat Wmo afdeling weten met spoed herindicatie door arts te hebben geregeld. Duurt uiteindelijk tot 2 mrt 2017. Dus 4 maanden van opdracht tot besluit.


3 november 2016
In overleg met belangenorganisatie/VWS wegens uitblijven besluit mail gezonden met persoonlijk plan WMO-BG aanvraagdatum 9 dec 2015 en 12 jan 2016 en weer herhaald op 24 feb 2016


7 november 2016
Mail ivm noodtoestand aan Burgemeester gezonden


17 november 2016
Medische crisis

Gecollabeerd door aanhoudende stress


5 december 2016
Verzoek aan Burgemeester om ambtshalve verlening bestaande indicaties tot herindicatie (na spoedindicatie 15 Nov 2016) er is. Anders 1 jan 2017 geen zorg meer.


9 december 2016

Uiterste datum verdaagd besluitdatum op bezwaar van 23 juni 2016 verstreken zonder besluit.

Afbeelding beslisdatum bezwaar Gemeente Leudal 10 Aug 2016


14 december 2016
Na rappel om indicatiebesluit verlengt de Gemeente Leudal de besluiten zorg WMO HH ambtshalve voor 3 maanden. Echter niet inzake de bij “spoedindicatie” van november 2016 al geindiceerde WMO BG zorg.


19 december 2016
Ongeval

Gevallen bij transfer in onveilige badkamer


2017


5 januari 2017
Huisbezoek?

Verzoek om huisbezoek aanpassing natte cel aan Gemeente Leudal (geen huisbezoek, verzoek wederom genegeerd)


13 januari 2017
Wie is degene die deze chaos niet meer begrijpt?

Ontvang een totaal onbegrijpelijke mededeling met verwijzing naar 1e (bezwaarde!) besluit van 21 juni 2016, zonder te tijdig (8 december 2016) beslissen op dat bezwaar.

Er heeft niet eens een hoorzitting plaatsgevonden.Maar dat terzijde.

Ook daarover heb ik reeds enige verzoeken aan de Gemeente gericht. Men kan het dan eindens de brief niet nalaten een aanmatigende opmerking te plaatsen dat men mij de werkwijze WMO al meedere malen uitgelegd heeft. Goh… ik ben nog steeds niet seniel en gezien het feit dat de Gemeente Leudal middels bezwaar en klachtschrift gewezen is op besluiten die zelfs de WMO verordening schenden en dit schichtig snel zonder veel geluid rechttrekken: wie moet hier wat uitleggen aan wie?

Brief Gemeente Leudal 13 jan 2017.JPG

Zie voor incosistentie van dit standpunt de brief van Gemeente Leudal van 11 augustus 2016


17 januari 2017
Antwoord gezonden op ontvangen brief waarin naar bezwaarde besluit wordt verwezen.


19 januari 2017
10:18 Gemeente Leudal gebeld en gevraagd aan de secretaresse van de Wethouder een afspraak te maken, zal van haar of een collega bericht krijgen per telefoon of email.

Nooit nagekomen, ik wacht nog steeds geduldig op een afspraakbevestiging….


23 januari 2017
Wegens uitblijven correct advies/offerte waar de Gemeente op 11 augustus zelf nog opdracht toe heeft gegeven. Niet om die de nu op 13 januari 2017 door de Gemeente gehanteerde eerste (bezwaarde) offerte en daarbij behorend besluit, maar tweede evenmin kloppende offerte juist te krijgen, nu dan maar zelf een aannemer ingeschakeld en er vindt een bijeenkomst plaats met de ergotherapie (uitbrenger van het advies) en de aannemer


26 januari 2017
Ongeval

Ambulance naar ziekenhuis wegens letsel door vallen


27 januari 2017
Offerte, bestek en tekening ontvangen van aannemer. Opgesteld door de ergotherapie (gesteund door arts) conform overleg en wel adequaat aan advies en realiteit van beperkingen en aannemer


2 februari 2017

Brief van SVB dat salarisadministratie van PGB WMO HH en WMO BG zorg beëindigd gaat worden omdat er geen besluiten binnen zijn.


6 februari 2017
WMO afdeling laat weten dat herindicaties tijdig bij SVB zullen zijn. Als dat zo was stuurden die niet brieven over beëindiging budgetadministratie, er is zekerheid nodig voor mij en zorgverleners. Die zekerheid brengt nl benodigde rust en stabiliteit. Deze werkwijze van Leudal zet onnodige druk op de zorgzekerheid.


13 februari 2017
Ergotherapie is naar de gemeente afd WMO geweest, wordt ook van het kastje naar de muur geslingerd en eveneens teruggewezen naar 1e (bezwaarde)besluit wat niet behandeld werd.Dit had namelijk uiterlijk op 8 dec 2016 moeten geschieden, geen stap verder zo. Is er nog iemand bij de Gemeente Leudal die de door henzelf geinstigeerde puinhoop begrijpt?


29 januari 2017

En het gaat maar door. De Gemeente Leudal declareerde bij het CAK over de Periode 1 2017 (2 tm 29 januari) “ontvangen” zorg/voorzieningen. Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn naam/BSN Nummer: € 9.257,51

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Januari 2017, dus meer dan de CAK periode van 4 weken). Lees meer hier

Wederom contact opgenomen met gemeente – geen respons- en het CAK.


14 februari 2017
Ergotherapeute bij mij thuis voor bespreking gesprek met de Gemeente Leudal


16 februari 2017
Brief aan Gemeente Leudal, B&W en voltallige Gemeenteraad: bezijdens de secretaris van de gemeenteraad die dit conform gebruik bevestigd voor ontvangst heeft 1 persoon inhoudelijk een reactie gezonden. Niemand van B&W reageert.

Dank u wel.

Tot op heden heb ik met alle vormen van geduld en fatsoen tot de raadsvergadering van eind maart 2017 waarin mijn brief voor “kennisneming” is aangenomen, afgewacht. Me onthouden van elke andere actie of reactie inzake de uitblijvende aanpassing om dit bewijs nu te leveren.

U heeft nu onomstotelijk bewezen dat zowel bestuurlijk als politiek Leudal, kennis hebbende van jarenlange mensonwaardige omstandigheden, u besluit zichzelf gezamelijk in stilzwijgen te hullen en dat ondanks al deze feiten die al jaren bekend zijn door te gaan met mij te negeren, uw behoorlijk bestuur en zorgplicht in mijn kwestie ook na te laten.

U moet zich schamen. Allemaal.


16 februari 2017
Ongeval

Ongeval in onveilige badkamer na medische crisis, hand, nek, linkerpols letsel


24 februari 2017
Waar precies zijn die ong € 75.000 aan besteedt?

Gemeente Leudal na meerdere malen telefonisch en resultaatloos gecontacteerd te hebben, de Burgemeester gemaild inzake een discrepantie van minimaal € 73.928,87 over in 2016 geleverd zorg.

mail-24-feb-2017-pag-1-doofpot-wmo-leudal-discrepantie-van-e282ac-73-92887-in-geleverde-wmo-zorg31

mail-24-feb-2017-doofpot-wmo-leudal-pag-2-discrepantie-van-e282ac-73-92887-in-geleverde-wmo-zorg11

Status 1 aug 2017: Nog geen antwoord. Lees meer hier


26 februari 2017

Periode 2 2017 (30 jan tm 26 febr) door gemeente gedeclareerd als “ontvangen” zorg/voorzieningen, Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn naam/BSN Nummer€ 9.257,51

(Werkelijk geleverde zorg: 1.872,00 over de gehele maand Februari 2017, dus meer dan de CAK periode van 4 weken) Lees meer hier

Wederom contact opgenomen met gemeente – geen respons- en het CAK.


2 maart 2017
Besluit op aanvraag van 20 okt 2016 WMO-zorg BG-I, gemeente heeft advies SCIO arts binnen sinds 14 dec 2016. Het besluit geld maar voor dit jaar. Ondanks opmerkingen in het advies dat de situatie niet zal veranderen, maningen tot langere indciaties om rust en stabiliteit te waarborgen ten spijt in eerdere trajecten, bewijst de Gemeente Leudal dat ook hier onnodig met geld gesmeten wordt door kostbare indicatietrajecten met al 10 jaar als zelfde resultaat en zorguren toe te kennen.

Nu deze indicatie 4 maanden kostte om tot besluit te komen neem ik aan dat ik over een half jaar dan weer een indicatiearts op bezoek krijg. En u, wij als burgers, zelf ik deze overbodige kosten van onze belastingcenten weer betalen.


18 maart 2017Ongeval

Ongeval in badkamer door gladde vloer bij transfer, nek ernstig verrekt


22 maart 2017
Griffier Gemeente Leudal laat weten dat mijn brief ter kennisneming is aangenomen door de Raad, wijst op verantwoordelijkheid door B&W maar die doen niets.


26 maart 2017

Periode 3 2017, 27 febr tot26 maart 2017: Gemeente Leudal gedeclareerd als “ontvangen” zorg/voorzieningen, geregistreerd op mijn naam en BSN Nummer: € 9.161,94

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Maart 2017, dus meer dan de CAK periode van 4 weken en dik 7000€ teveel)

Wederom contact opgenomen met gemeente – geen respons- en het CAK.


29 maart 2017

Onverminderd al voorgaand beschreven ellende, staat er in Leudal Nieuws editie 13 van 29 maart 2017 geschreven:

“Preventie staat daarbij voorop en het gezin centraal. In de aanpak proberen zij samen ook de bureaucratische problemen op te lossen”

Leudal Nieuws 29 maart 2017 Gouden gemeente

Wat niet erg schijnt te lukken zover ook al schrijf je er mooie editorials over in je eigen gemeentelijke nieuwsbladsectie.


5 april 2017 – Medische crisis

Zwaar insult door aanhoudend getreiter en genegeer door de Gemeente Leudal


23 april 2017

Periode 4 2017 door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen” zorg/voorzieningen, geregistreerd op mijn naam/BSN het werkelijk onheuse bedrag van: € 9.481,85

Weer zo’n “slordige” € 7000,- teveel. “Welke hulp ik” dus NIET “ontvangen” heb. Noch kosten voor woonvoorzieningen gemaakt zijn.

Wederom het CAk gecontacteerd die een controle uit zullen zetten bij de gemeente Leudal.


11 mei 2017

Vandaag een verzoek tot persoonlijk overleg, mediation of toewijzing van een casemanager toe te kennen om het Plan van Aanpak besproken te krijgen en de impasse te doorbreken.


11 mei 2017 – Vervoersvoorziening

Tevens conform Plan van Aanpak besproken met cliëntondersteuning en indicatiearts een nieuwe vervoersvoorziening aangevraagd bij de gemeente omdat de huidige (Regiotaxi) niet adequaat is en ik al ruim 7 jaar daar geen gebruik van kan maken. Wat tevens bekend is bij de gemeente sinds het Multi Disciplinair team dit in 2008 al aangekaart heeft.


12 mei 2017Ongeval

Door de natte vloer bij het mankerende toilet ten val gekomen omdat de rolstoel bij een transfer wegschoot, met als gevolg een nieuwe liquor lekkage en zware rugklachten


19 mei 2017Medische crisis

Vandaag (wederom) in samenwerking i.o.v. onafhankelijke cliëntondersteuner een verzoek tot persoonlijk overleg gezonden met de contactgegevens (zoals opgedragen) van de ondersteuner.

Nog geen 5 minuten na het verstrek van de cliëntondersteuner valt er per snailmail een brief in de bus waarin onomwonden staat: geen overleg, geen casemanager, geen mediation. Lees er meer over hier.

Daaropvolgend een fiks insult door de aanhoudende stress en mentale druk van ontmenselijking.


21 mei 2017

Periode 5 2017 (24 april tot 21 mei 2017) door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen zorg/voorzieningen”, geregistreerd op mijn naam en BSN nummer het wederom onheuse bedrag van € 9464,35

Wederom meer dan het viervoudige van werkelijk geleverde zorg/voorzieningen; het CAK gecontacteerd. Nog geen bericht op controle verzoek wat uitstaat.

8 juni 2017 – Medische crisis

Wederom ongeval in de badkamer als de rolstoel wegschiet op de natte vloer bij het toilet waarvan de spoelinstallatie al (met medeweten van gemeente) sedert 2012 lekt. Ik ben het zat dus….

Wederom in Hongerstaking (45 dagen) – Lees hier meer


13 juni 2017Indicatie voor vervoersvoorziening

Vandaag bezocht door de indicatiearts inzake de aanvraag vervoersvoorziening dd 11 mei 2017. Arts is op zijn zachts uitgedrukt woest dat de badkamer nog steeds niet is aangepast en benoemt het letterlijk de bron van alle gezondheidsachteruitgang.

Tijdens het gesprek komen we er beiden achter dat de gemeente Leudal mij in Nov 2016 jl wel voor heeft gehouden dat de herindicatie WMO BGi door de arts zou gebeuren maar dat hij nooit dergelijke vraagstelling heeft gekregen.

Conclusie: er zit weer een ambtenaar op de pluchenstoel doktertje te spelen


18 juni 2017

Periode 6 2017 (22 mei tot 18 juni 2017) door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen zorg/voorzieningen”, geregistreerd op mijn naam en BSN nummer het wederom onheuse bedrag van € 9446,85

Wederom het viervoudige aan duizenden euro’s teveel vermeende kosten. De Gemeente lijkt het ondanks meerdere uitleggen niet te willen begrijpen


23 juni 2017

Wethouder 23 juni 2017Wethouder kent het veschil tussen ‘offerte 2‘ uit bovenstaande email en ‘eigen offerte‘ uit en te na. De vedraaiingen daaromtrent in zijn boze mail sieren hem absoluut niet omdat…:

De wethouder nl op 23 juni 2017 al zonder aankondiging binnen was komen vallen en zich 2,5 uur bij heeft laten bijpraten. Ge-pinpoint was op de stukken, inzichtelijk gemaakt is wàt offerte 1, 2 en de nooit gekomen offerte 3 (1,2,3 in opdracht gemeente Leudal) zijn.

Ook weet hij, wat onze eigen offerte inhoudt die al sedert 13 februari 2017 al bij de Gemeentelijke WMO op de plank ligt te verstoffen.


24 juni 2017 – Medische crisis

Wederom ongeval in de badkamer als de rolstoel wegschiet op de natte vloer bij het toilet waarvan de spoelinstallatie al (met medweten van gemeente) sedert 2012 lekt.


28 juni 2017

Onder getuige (aanwezige verzorgende) heeft de Wethouder toegezegd dat hij op het gemeentehuis de offerte die alsinds 13 feb 2017 bij de Gemeente ligt zou gaan opvragen bij de WMO.  En hierop a.s.a.p. terug zou komen. En dit gebeurt dan….

In de onderstaande email benoemt de Wethouder concreet de “eigen offerte”
Hij heeft het ‘besproken’. De eigen offerte die daar dan al 4,5 maand ligt bij de WMO welteverstaan.

1 - ANONYMOUS - Email wethouder Leudal 28 juni 2017

“Even langs om de uitvoering van uw eigen offerte door te praten..”

Wethouder 29 juni 2017

Vanmorgen was de Wethouder er vroeg bij met een ‘goed nieuws’ bericht dat we goedkeuring hebben voor aanpassing volgens het voorstel wat wij zelf in februari hebben ingeleverd. Dit is destijds geheel afgewimpeld maar kan nu gerealiseerd worden. Een levensloopbestendige en vooral maximaal preventieve, veilige omgeving die valgevaar en risico nagenoeg geheel onmogelijk maakt.

Met enige terughoudendheid is er sprake van opluchting dat we nu in het vijfde jaar eindelijk dit nieuws krijgen. Hoewel ik verzocht heb om een bevestiging. Geen aannemer begint aan een dergelijke aanpassing als die niet zeker weet dat de middelen er voor zijn. Dus nog even een erg gemixt gevoel van opluchting en spanning tot die verlossende boodschap op papier komt zodat we opdracht kunnen geven, er er hopelijk na zoveel jaren en letsels verder, er zicht komt op wat rust en menswaardiger leven. (einde live update 8)

Even later…

Wethouder mailt aan XXX
Met de email aan de XXX van 29 juni 2017 waarin hij na een huisbezoek ’s morgens hem om bevestiging vraagt van “waartoe we besloten hebben

2-anonymous-email-wethouder-leudal-29-juni-2017.png

’s Middags: Het ‘feest’ gaat nìèt door!

Live update 8 ook hier

Wethouder 29 juni 2017 bezoek 2 LeudalLater vanmiddag is de Wethouder wederom gekomen met de mededeling dat de ambtelijke management bobo’s geen besluit op papier gaan zetten maar blijven verwijzen naar het 1e (bezwaarde) besluit/beschikking, gebaseerd op een inadequate foute, volledig onjuiste en ontoegankelijke aanpassing.  Ondanks de  brief van 11 augustus 2016 waarin opdracht tot 3e offerte gegeven wordt maar ook aangegeven wordt dat meerkosten betaald zullen worden. Dit is echter geen formeel besluit en een aannemer wil ook graag garanties dat zijn centen gaan komen, temeer daar de duurste onderdelen, speciale hulpmiddelen zijn die besteld moeten worden.

Ontgaat me dan ook volslagen hoe een Gemeente die geconstateerd heeft dat geen van hun eigen offertes klopte, toegeeft per brief van 11 Aug 2016, dan uiteindelijk toch instemt met onze offerte die levensloopbestendig en aan het gehele medisch/ergonomisch advies voldoet, maar dit niet schriftelijk wenst vast te leggen.

Ik kan nu geen opdracht geven tot uitvoering. Wij hebben de restkosten (mocht de gemeente die wederom ter discussie stellen) niet, een lening krijg ik niet met WAO uitkering, noch ik mijn gezin een dergelijk risico laten lopen dat we een schuld krijgen of in het ergste geval een schuld die we niet eens kunnen dragen leiden tot op straat belanden. Dit begint toch echt waanzin te worden. (einde live update)


29 juni 2017 inzake WMO Zorg

Antwoord Mw. P. dat ze een medische beoordeling niet noodzakelijk acht, om discussies te vermijden de geanonimiseerde email:

Medische beoordeling BG 29 juni 2017.png


5 juli 2017

Brief gezonden aan de voorzitter van de hoor/adviescommissie inzake ontbreken legitimiteitsbeginsel nu er twee de facto besluiten (11 aug 2016 en 28 juni 2017) zijn inzake de woningaanpassing en de Gemeente Leudal de haar in rechte toegestane termijnen hiervoor al onbenut heeft gelaten na verdagingen in 2016 en toen ook nagelaten heeft na die termijnen op 8 dec 2016 te beslissen.

Deze hoorzitting al eerder op 19 mei 2017 “niet akkoord” en de Gemeente Leudal in gebreke is gesteld, met verzoek hier geen medewerking aan te geven daar persisteren in doorgang van dit circus ook tot beklaagdbaar gedrag leidt.

1_5 juli 2017 aan Voorzittercommissie gemeente Leudal2_5 juli 2017 aan Voorzitter commissie gemeente Leudal


6 juli 2017

Verdagingsbesluit ontvangen inzake de aanvraag voor een vervoersvoorziening dd 11 mei 2017. De gemeente verdaagt het besluit tot twee weken na ontvangst van het medisch advies na huisbezoek door arts op 13 juni 2017.


6 juni 2017 – Verslagen?

Ik nooit. Al ga ik strijdend ten onder voor rectvaardigheid en voorzieningen die mij in rechte, vlgs. nationale wetgeving en interationale verdragen etc toekomen te effectieren. U heeft geen idee van mij geduld en standvastigheid. Ik heb het over die andere verslagen. Deze dus:

excuses mw p.PNG

Op 6 juli 2017 stuurt Dhr G. (Boss van Mw. P) mij een brief met daaronder de sluitende passage:

“Heeft u nog vragen naar aanleiding van het gespreksverslag? Dan kunt u  telefonisch met mij contact met mij opnemen via het Klant Contact centrum, telefoonnummer 0475-859000”

Reden om Dhr. G die zijn puppet Mw. P laat antwoorden in bijgaande email hierlinks afgebeeld: “Er is geen gespreksverslag.”

Fijn dat u beiden even bevestigd dat u niet aan ‘t  verplichte keukentafelgesprek noch verslag doet.


7 juli 2017

Getuige

Godzijdank was net Cliëntondersteuning hier wiens ogen ook zowat uit het hoofd vielen van de mededelingen en vertelde dat ze zoiets nog nooit heeft meegemaakt.

Die op 7 juli 2017 terug komt, haar tas opent en mij onderstaande brief laat lezen en verzoekt, indien akkoord mee te ondertekenen. U ziet dat de cliëntondersteuner duidelijk de getuigenis weergeeft van de toezeggingen inzake de eigen offerte.

Zij gaat dan, op weg terug naar kantoor bij het Gemeentehuis Leudal langs om onder afgifte van een ontvangstbevestiging onderstaande door beiden ondertekende brief en verzoek in te dienen.

Einde discussie lijkt mij…of niet?

3 - ANONYMOUS - Gespreksbevestiging door clientondersteuning aan gemeente leudal toezeggingen door wethouder

 


10 juli 2017 – Medische crisis

Gemeente Leudal, Mw. P. Stuurt een brief inzake een zorgovereenkomst met een nieuwe zorgverlener en uit daarbij hoogst ongepaste en zeer onterechte beschuldigingen. Van de shock een nieuw insult in gegaan. Lees hier meer


11 juli 2017

Omm 14:19 laat Per Saldo & Rapid Repons Team van de SVB weten dat de OV goedgekeurd is. Pas een dag later deelt de gemeente dit mee met een stroperig mailtje.


14 juli 2017

Op 14 juli 2017 is in overleg met OCO onder begeleidend schrijven en met toevoeging van bijlagen 1, 2 en 3 de eigen offerte voor aanpassing van de badkamer naar de Gemeente Leudal gebracht waarvan hier het ontvangstbewijs. Hoewel de Wethouder van Gemeente Leudal aan hem gerichtte post niet schijnt te ontvangen. Zo blijkt later op 20 juli 2017.


16 juli 2017

Periode 7 2017 (van 19 juni 2017 tot 16 juli 2017) ontvangen 5 sept 2017) door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen zorg/voorzieningen”, geregistreerd op mijn naam en BSN nummer het wederom onheuse bedrag van € 9429,35

Het structurele doodzwijgen en negeren van mijn persoon, ook inzake dit onderwerp begint op zijn zachts uitgedrukt wel héél erg bedenkelijk te worden!


20 juli 2017

boos-cartoon-gezichtOp 20 juli 2017 ontvang ik (alweer) een boze email van Wethouder V. van Gemeente Leudal die virtueel alles ontkent wat hij op schrift heeft gezet, mondeling besproken/gemaild heeft met de programma-regisseur van Leudal (met mij in de cee-cee) , dan wel mondeling heeft verhaalt ergo letterlijk (toe)gezegd heeft in bijzijn van getuigen en wel meer…! Lees er alles over hier

Hoezo hoorzitting?

Ondanks alle toezeggingen, onder getuigen, schriftelijke de facto-besluiten vindt dan op 20 juli 2017 toch (of niet?) een zeer bedenkelijke hoorzitting plaats waarvan alle legitimiteit inmiddels vervallen is, de ingebrekestelling verbeurd is, zonder besluit zonder reactie. Op mijn verzoeken te faciliteren dat ik er aanwezig kan zijn, zelfs per telefoon wordt niet geantwoordt.  Lees hier meer


23 juli 2017Medische crisis

’s Morgens bij de verzorging in een fractie van een seconden een beetje onderuit gegleden op de niet geschikte douchestoel. In de poging me vast te grijpen aan de wandbeugel de schouder uit de kom en bij de landing mijn heup geluxeerd.


27 juli 2017

nav verzoek tot gesprek 27 juli 2017.png

Als de formele cliëntondersteuner een telefonisch verzoek doet voor overleg, wordt deze wederom voor een week met het ‘kluitje in het riet gezonden’


2 augustus 2017

Re Communicatie.PNGFormele cliëntondersteuner poogt voor de derde keer een gesprek met de gemeente, die al sedert juli 2016 geen enkel gesprek wil aangaan gecontacteerd, met wederom de mededeling dat men hier niet aan tegemoet wil komen.

 


3 augustus 2017

Heden zal de Nationale Ombudsman contact leggen met de formele cliëntondersteuner om aldan een intakegesprek te plannen ter behandeling en beslechting van de wijze van WMO-Ondersteuning in Leudal


4 augustus 2017

Vandaag per post dan eindelijk het verlossende besluit ontvangen, na aanvraag, klacht, bezwaren sedert 2013 waarvan het merendeel nooit behandeld is ondanks ingebrekestellingen en meer. Of de niet zo legitieme hoorzitting wel echt heeft plaatsgevonden wordt niet vermeld maar ik betwijfel dit ten zeerste.

Saillaint detail is dat het besluit een listing vermeld van mijn voorzieningen waarmee ik zo zelfstandig mogelijk kan leven, waaronder een vervoersvoorziening. Que? Zat ik niet al ruim 6 jaar gebonden en huis en heeft u niet onlangs het besluit op de aanvraag vervoersvoorziening per verdagingsbersluit weer uitgesteld?

Blijven wij (en de wethouder) zitten met het Plan van Aanpak, twee bezwaarschriften tegen ongemotiveerde zorgvermindering en weigering tot hertariferen van een toegekend zorgrecht,nog geen vervoersvoorziening en wat verdere hiaten zoals beschreven in dat Plan van Aanpak wat sedert eind juni 2017 in bezit is van de Wethouder.

Laatste status: Men weigert nog steeds te praten (officiele mededeling aan OCO)


9 Augustus 2017

In tegenstelling tot eerdere email van 29 juni 2017 dat er geen medische indicatie nodig zou zijn voor het bepalen van de zorgfunktie BGi, is er klaarblijkelijk op 6 juli toch een verzoek naar de arts gegaan,  die daarover echter niets hier met mijn heeft gesproken.

Reminder! 9 maanden na de aanvraag en bij nog steeds ontbrekend advies valt een vedragingsbesluit binnen.

Verdagingsbesluit WMO BG (9 aug 2017) ANONIMIZED.png

 


10 Augustus 2017

Op donderdag 10 Augustus 2017 om 15:57 uur nam ik daarom zelf maar eens contact op met SCIOPENG voor een statusupdate inzake de medische adviezen voor BGi-zorg en de vervoersvoorziening.

De uiterst vriendelijke dame – dat mòèt je ze nageven! – weet mij te vertellen dat de adviezen inderdaad niet af zijn.

En dat de indicerend arts maandag 14 augustus 2017 weer terug is van vakantie. Ze zal het “afwerken van adviezen” direct in zijn agenda zetten en verzoekt hem per mail mij te contacteren.


21 Augustus 2017 valt er een mailtje in de inbox met excuses van SCIOPENG dat er IT-technisch iets is zou zijn misgegaan en geen mens die dag mails zijn mails heeft ontvangen. Beetje vreemd!

11 Dagen daarvoor nl op die 10e Augustus 2017 wist die klantvriendelijke mevrouw van SCIOPENG me namelijk te vertellen dat de adviezen niet “voltooid waren” en als dusdanig in de centrale computer van SCIOPENG stonden.

Op 21 augustus 2017 ontvang ik dan een mailtje en zijn de adviezen dan als bijlage toegevoegd welke vermelden afwerkdatum “21 juli 2017″.  Is er iemand aan het antedateren geslagen?

In de adviezen staat dan ook nog dat die met mij besproken zijn! Wat dus niet het geval is.

Maar even mailen dan!

img_0653.png

Om een voorbarig en onzorgvuldig advies te stuiten heb ik dan maar onverwijld een email hierover gezonden aan de Burgemeester, Wethouder en Mw. P.

Door Burgemeester en Mw P gelezen. De wethouder niet, ligt diens mailbak ligt nu nog steeds onder “censuur en embargo”?

 


25 Augustus 2017

De indicatiearts van SCIOPENG heeft op mijn bericht laten weten dat er een aanpassing op het advies aan de gemeente gezonden zal worden komende week, en alvast een bericht naar Gemeente Leudal zal zenden om dit aan te kondigen.

De Gemeente Leudal (incl B&W, raad of de WMO-regisseur Mw. P hebben nog steeds geen atwoord gezonden en blijven in alle toonaarden zwijgen op mijn rappel inzake de “vraagstelling” en sclecht communiceren van gegevens aan de arts van SCIOPENG in deze kwestie. De formele cliëntondersteuner wacht met mij op repliek, alsook op een doorbraak in de weigerachtige opstelling van de Gemeente om alhier te komen praten over structurele oplossingen en normaal WMO overheidshandelen


30 Augustus 2017

De Nationale Ombudsman heeft de formele cliëntondersteuner gecontacteerd over het dossier wat bij de Nationale Ombudsman in behandeling is.


5 September 2017

Nog meer ‘intimidatie’. Ogenschijnlijk niet bepaald geporteerd van het blootleggen van de misstanden zit een heel team van de gemeente op 30 augustus jl. (conform de CEO tolls van deze weblog) mijn posts te leechen en minitieus naar blijkt te screenen op initialen en een paar vergeten namen en ontvangt ik stapel prachtige full color afdrukken van mijn blog & sommatie initialen & ’n paar vergeten namen weg te halen, tesamen met een brief “verzoek zo niet sommatie” e.e.a. te verwijderen.

Lees hier de volledige toedracht

Dat prachtige fullcolor drukwerk zag er zo uit

full color copies weblog doofpot leudal courtesy of gemeente leudal copy.png

 


7 september 2017

Besluit op bezwaarschrift ontvangen inzake de niet zo legitieme hoorzitting van 20 juli 2017 die ondanks 2 de facto besluiten door is gegaan. In het besluit staan maar liefst 8 foute data en de hoorcommissie verslag en advies documenten vertonen veel fouten alsmede tonen. deze aan dat de gemeente opzettelijk valselijke informatie heeft verstrekt. Lees alles daarover hier


Laatste status: Gemeente Leudal weigert nog steeds te praten (officiele mededeling aan OCO)


12 september 2017

De registers een stukje(!) open in de blogpost over een collectie van integriteitsschendingen en nalatigheden door de gemeente Leudal. Een kopie van de link naar de blogpost is gezonden aan de Ombudsman die deze zaak almeer dan een jaar ‘behandelt’ en de gehele gemeenteraad.


21 september 2017

Na 15 maanden van stilzwijgen en negeren, schriftelijke weigeringen tot overleg, mediation of een case-manager inzet komt de gemeente eindelijk praten. Na publicatie van deze blogpost.

Een gesprek wat naderhand window-dressing en damage-control blijkt want afspraken worden niet nagekomen. De klantregisseur gaat op vakantie en initieel lijkt er zowaar een vervangster voor de ‘continuïteit’ ingeschakeld te zijn. Continuering van het bestaande nalatige en slordige beleid want de beloofde contacten en indicatiegesprekken/traject wordt niet opgestart. Continuiteit van de bestaande gang van zaken.

De vervangster zal met mij contact opnemen voor de herindicaties wat nooit gebeurt.

Negeren, indicaties door niet ter zake deskundigen waardoor de gezondheid weer. ernstig schade aan wordt gedaan doordat de bezoeken aan artsen en specialisten wederom onmogelijk blijven.

Status 12 februari 2018: Nog steeds geen (WMO2015 verplicht) gespreksverslag van dit huisbezoek.


2 oktober 2017

De gemeente neemt een besluit voor de tijdelijke uitbreiding BGi ter mobilisatie zonder dat ik dartoe gecontacteerd ben. Er wordt gebruik gemaakt van een huisbezoek door de arts wat tbv de vervoersvoorziening plaatsvond op 13 juni 2017 en er geen woord gesproken is over zorg.

Het advies is overigens geantedateerd.


13 oktober 2017

Zonder het beloofde overleg noch enige afstemming is een onzorgvuldige en zeer schadelijk uitwerkende indicatie voor de funktie begeleiding genomen. Waardoor @doofpotwmo nog steeds niet fatsoenlijk naar artsen kan. Met een kapotte arm sinds januari 2017 en een kapotte vinger sinds juni 2016. En wel meer.

@doofpotwmo krijgt 2 zware insulten door de banale handelswijze van de gemeente Leudal. Meer daarover leest u in dit bericht.


18 oktober 2017

Er zijn sinds november 2016, dus in een geheel jaar 17 meldingen/mails door @doofpotwmo naar de gemeente gegaan dat de huidige omvang niet voldoet aan de nu ruim 500 dagen durende bedlegerigheid door ongevallen bij/door uitblijvende voorzieningen. (zie update van 18 oktober 2017 in dit bericht)

 


24 oktober 2017

Wegens ernstige gezondheidscomplicaties en negeren van degelijke indicering, wederom een officiele melding naar de gemeente met het verzoek om een herindicatie doorn een terzake deskundige arts om verdere schade te beperken en behandeling/onderzoek mogelijk te maken.

Status 12 febr 2018: Nog steeds geen besluit


5 november 2017

@doofpotwmo ligt al een week ernstig ziek van nierbekkenontsteking, beginnende longontsteking en zeer pijnlijke complicaties aan de rechterschouder niet in bed maar op de bank. Op de bank omdat op 30 oktober jl. de aanpassing van de badkamer (waarvoor zij sinds 2013 gestreden heeft) gestart is.

De badkameraanpassing verloopt in elk geval wel voorspoedig, zeer voorspoedig zelfs.

Nog geen herindicatie

Er ontbreekt nog steeds een zorgvuldige indicatie voor de zorg ondanks de vele aanvragen/meldingen zoals hier boven vermeld wat voor extra complicaties zorgt.

Derhalve is op 24 oktober jl. wederom een nieuwe aanvraag ingediend om een zorgvuldige indicatie door een terzake deskundig arts wegens gewijzigde situatie en complicaties.


5 november 2017

Na een noodkreet richting de gemeenteraad: Brief van Fractielid Matthieu Wagemans aan de burgemeester (Tekst loopt door onder de afbeelding)

brief ronduitopen aan burgemeester 5 nov 2017


6 november 2017

Update door verzorgende(n), kinderen, familie van @doofpotwmo

@doofpotwmo heeft n.a.v. enige frustrerende emails van de gemeente Leudal wederom een zwaar insult gekregen. De gemeente volhardt en blijft ondanks meervoudige duidelijke uitleg over de onterechte maar vermeend ontoereikende stabilisatie van haar rolstoel volharden in een huisbezoek met vier personen.

De gemeente Leudal is kennelijk al vergeten dat zij in September 2016 een meervoudige maximale en portable stabilisatie voor haar rolstoel heeft verstrekt na een medisch en ergonomisch advies daartoe.

Namelijk een op maat aangemeten zitorthese en een tarta rugleuning die op elkaar dusdanig zijn aangepast dat zij volledig gestabiliseerd kan zitten zonder risico’s op complicaties. En hiermee overbodig en belastende ‘onderzoeken’en kosten maakt door wederom een onbekende ergonoom mee te brengen.

De arts van het indicatieorgaan komt wel mee maar zoals het er nu uitziet is de gemeente Leudal voornemens bij dat gesprek aanwezig te zijn en dat gaat @doofpotwmo te ver. Dit is een schending van de privacy en medische geheimhouding. De gemeente volhard twee emails in dat standpunt totdat @doofpotwmo na overleg met AP en Per Saldo en diens adviezen hiertoe geen akkoord verleent.

Nee Mevr. P, u mag daar niet in mee!

Waarop Mw. P laat weten dat zij voornemens was tijdens dat gesprek (met nadruk, onderlijning en emphasis) een nieuwe ‘indicatiemethode benadrukt, die voor àlle ontvangers van HH of BG zorg gelden. Stuurt zij hier aan tot afname van zorg? Zorg die adequaat en compenserend hoort te zijn aan de aandoeningen en zogenaamde deelname aan de maatschappij, inclusie moeyt waarborgen, alsook moet voorkomen dat iemand steeds zieker en gehandicapter wordt?


8 november 2017

Bezoek door de leverancier van de WC-Vamat (hulpmiddel tbv toilet). Tijdens werkzaamheden aan de aansluitingen van het toilet blijkt de elektronische aansturing van deze bestaande unit een andere besturing nodig te hebben waarvoor de vertegenwoordiger/productspecialist op bezoek komt, gelukkig snel anders ligt de aanpassing van de natte cel volledig plat.

Tijdens het bezoek en bezichtiging van de WC-Vamat blijkt dat de WC-Vamat vol schimmel zit (een bij gemeente sinds 2011 en 2012 bekend probleem door niet voor de WC-Vamat adequate toiletpot  die men weigerde te vervangen). Een situatie waardoor @doofpotwmo veel ongevallen heeft gehad omdat het spoelwater langs de pot op de grond liep en zo voor gevaarlijke situaties heeft gezorgd waaronder de recente meer dan 519 dagen durende bedlegerigheid na de val van 8 juni 2016.

De föhn unit in de WC-Vamat is eveneens vergeven van de schimmels en mogelijk schadelijke bacterien want @doofpotwmo heeft aanhoudelijke blaas- en nierontstekingen en zit daarvoor momenteel aan de zoveelste onnodig want vermijdbare anti-biotica kuur.

Instructies door mw P: (Niet adequaat maar goedkoop) U bent te duur.

Tijdens het bezoek merkt de productspecialist op dat:

De oplossing zo goedkoop mogelijk moet zijn, de volledig (ook inwendig) beschimmelde WC-Vamat niet vervangen mag worden omdat “alles al tè duur is” bij @doofpotwmo

@doofpotwmo was ernstig overstuur temeer daar de gemeente Leudal ongestraft maar doorgaat met het ‘declareren’ van nooit geleverde zorg en voorzieningen en zelfs blijft beweren dat bepaalde nooit geleverde voorzieningen die zelfs bij het CAK geregistreerd zijn voort eigen bijdrage inning te boek blijven staan.

En er wederom een factuur van het CAK is gekomen die inzage geeft dat de gemeente wederom bijna 7000 euro per 4 weken teveel declareert. En zij minimaal, 5 jaar geen adequate badkamer heeft met alle gevolgen van dien, ernstige toename van handicap, er al 9 jaar GEEN vervoersvoorziening en dus GEEN kosten daartoe gemaakt zijn, er onterecht 6 jaar; van 2010 tot 2016 GEEN ENKELE begeleiding was omdat die onwetmatig was ontnomen.

Wat is de prijs van de verkwanselde gezondheid en het leven van @doofpotwmo?

Die wederom later op de dag een insult kreeg. Het vierde in zeer korte tijd.

Wederom is er een brandbrief naar de verantwoordelijke wethouder, Burgemeester en de gemeenteraadsleden gezonden.

Lees meer daarover hier


15 november 2017 Ingebrekestelling aan Gemeente Leudal wegens niet tijdig beslissen inzake zorgomvang

 

Besproken in Plan van Aanpak, overhandigd aan gemeente op 23 juni 2017, meermalen besproken gedurende alle huisbezoek tot die tijd, duidelijke afsporaken op 21 sept 2017 ten spijt nog steeds geen besluit aangaande zorgomvang die passend is aan iemand die ruim 500 dagen plat ligt. 17 meldingen + 2 formele op 21 juni 2017 en 24 oktober 2017 ten spijt.

Op 15 november 2017 heb ik de gemeente in gebreke gesteld wegens het uitblijven van die zorgvuldige herindicatie zorgomvang. Maar ingebrekestellingen worden hier in deze gemeente kennelijk gerecycled als toiletpapier want ondanks de geadresseerden en leesbevestigingen 0,0 respons.

Deze is cc gezonden aan B&W en de gemeenteraad, Nationale Ombudsman en het Juiste Loket.

Lees hier de gang van zaken inzake de In gebrekestelling Wet Dwangsom


20 november 2017

Eindelijk een offerte van de defecte WC Vamat, zij het niet wat er doorgesproken is. De firma P komt pas 18 december de WC Vamat onderhouden en onderdelen vervangen.


23 november 2017

Huisbezoek door een 7 koppige ‘taskforce van de gemeente’. Ik wordt totaal overvallen door de omvang van het gezelschap terwijl ik doodziek op de bank lig (long/nier/kaakontsteking en een schouder uit de kom) wegens de aanpassingen in de natte cel en niet in mijn bed kan liggen. We hebben niet eens voldoende stoelemn het gezelschap te laten plaatsnemen. Het is een chaos.

Er wordt wederom, na diverse positieve adviezen over de vervoersvoorziening nieuwe vragen NA het gesprek gesteld aan de ergotherapeute die totaal onbekend schijnt te zijn met mijn aandoeningen en vragen beantwoord in haar rapportage die op afwijzing aansturen. Voor de tweede keer dan.

Het Plan van Aanpak is wederom ter sprake gebracht maar men gaat daar niet op in ondanks dat dit persoonlijk plan al sedert april 2017 bij de gemeente bekend is en zelfs bij B&W maar dit niet als melding opgepakt wordt.

De gemeente eiste initieel bij het medisch indicatiegesprek te zijn hetgeen ik niet goed heb gevonden. Recht op Privacy, WGBO etc. Dat is dus een no-go. Het gesprek met de arts vond aansluitend aan het gesprek met de overige 5 leden van de ‘taskforce plaats’

Status: Er is nog steeds geen gespreksverslag van dit huisberzoek opgesteld door de gemeente


5 december 2017 – De Nationale Ombudsman biedt excuses aan

Na klachten 2015, 2016 en 2017 komt er na een paar tweets aan de Nationale Ombudsman deze email binnen:

 

18 december 2017 – Firma P.

De monteur heeft de door u bestelde bril vervangen en wat gerommeld aan de WC-Vamat. Wat geveegd over de schimmel en het was verder prima!

Niet dus.

Op de werkbon heb ik nog geschreven dat het probleem niet opgelost was.

 1. De pneumatische drukknop werkt niet naar behoren, daar moet je 10, 20, 30 keer oP drukken, of tot je het opgeeft omdat je handen het niet meer willen doen.
 2. De droger is niet gefixt. (Toegegeven die monteur van firma P. Is een genie.Waar een ziekenhuis een kweek nodig heeft om bacteriën te ontdekken en hoe schadelijk die soort is, al die zaken vereisen normaliter een kweek. Maar een poetslap doet de truc dus ook, zij het niet afdoende
 3. De monteur merkt oP dat ik maar van de WC-Vamat moet wippen voordat die in droogstand gaat! Nou wipt er hier weinig nowadays! Dus dat is niet adequaat.
 4. Om te voorkomen dat de WC-Vamat begint aan de droogbeurt is de wasbeurt verlengd opdat ik meer tijd heb eraf te komen, zij het dat het contact Pas verbroken wordt als ik er eindelijk af ben, en dat is met een natte rug.

Kortom: het probleem is totaal niet opgelost ik blijf infecties houden omdat de automaat maar 1/2 funktioneel is.


18 december 2017 Huisbezoek door Gemeente Leudal

Op 18 december 2017 ben ik bezocht (wegens vermeende zorgvuldigheid) door twee cliëntondersteuners te weten Mw. P1 en Mw. G1 die ineens onbekend zijn met het Plan van Aanpak en spreken die leugen recht uit in het gezicht van mijn cliëntondersteuner die bij alle gesprekken aanwezig is geweest en mij.

Ik heb nog opgemerkt dat dit vreemd is omdat de Burgervader en secretaris per formele “sommatie” van 5 september 2017 een per abuis vergeten mailadres in het Plan van Aanpak op deze blog geanonimiseerd wensten te zien. Die affaire leest u hier.

Het is dus volslagen uitgesloten dat iemand nog “onbekend” is met dit Plan van Aanpak en de hiaten in de WMO voorzieningen en vooral met de 17 meldingen en uitgebreide probleemanalyse in dat Plan van Aanpak zeker van Juni 2017 tot en met heden dit wel stelselmatig blijft negeren en nu ook nog ontkennen wat echt niet meer kan.

Status: Nog steeds geen gespreksverslag van dit bezoek (verplicht conform WMO 2015 wet- en regelgeving)


9 januari 2018

Proefrit in vervoersvoorziening gaat niet door. Dat komt de gemeente een half uur voor de proefrit aankondigen. Een vervoersvoorziening waarover al sedert mei 2008 een heel MD-team de gemeente aangeschreven, gesproken en aangesproken heeft


25 januari 2018 – Bericht van de Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman heeft laten weten dat zij direct tot aktie zijn overgegaan en de gemeente Leudal gevraagd hebben hen te informeren over de klachten.


6 februari 2018

Op 23 januari 2018 had ik Meester B die vindt dat de gemeente niet in gebreke is (ingebrekestelling 15 november 20127) een zeer kort mailtje gestuurd dat hij de verkeerde conclusies neemt en de gang van zaken bij mevrouw P, eens moet navragen.

Mw P. die met mw G. van de week hier was en zelf nog aangaf dat het indicatiegedoe nog steeds niet klopte. Mocht u tussentijds druk bezig zijn de blame en shame bij SCIO neer te leggen wil ik u reminden aan Art 3:6 1 AWB en vooral Art 3.9 AWB maar dat terzijde. Ik heb nog steeds geen besluiten.

Krijg ik zojuist een brief dat de Gemeente Leudal, (in strijd met de vereisten van een bezwaarschrift conform art 6.5 AWB) nu weer misbruik maakt van de AWB om dit traject ook weer te traineren. Op zijn minst tot Juli a.s. zoals dat hier gaat in Leudal. Standaard modus operandi: frustreren.

Vreemd genoeg bevat het bewuste (NIET ondertekende ) emailtje geen header “bezwaarschrift” zelfs niet het woord “bezwaar“.

Ik bespaar me sinds u hoorzittingen zonder legitimiteit houdt; klachten,  ingebreke- en aansprakelijkheidsstellingen gewoonweg nooit behandeld en bezwaarschriften rekt bis zum geht nicht mehr, mezelf namelijk de moeite.

Ik blog er tegenwoordig wel over.  Zoals u wel bekend is.

Het is namelijk al uit en te na gebleken dat naast het in de doofpot duwen van klachten en ingebrekestellingen, het de kop indrukken van een maatschappelijke discussie u veel meer interesseert!

Maar dit slaat wel alles Gemeente Leudal… ik ben sprakeloos.

Dit is hilarisch.

Hier laat u nu weer eens precies uw kant zien waarom in deze gemeente burgers die de stelselmatige nalatig- en onzorgvuldigheid bespreken, beklagen met hun klachten de doofpot in gaan en op welke goedkope en illegale manier u de AWB facultatief verklaard, misbruikt en dat enkel weer om een burger in nood te treiteren.

Een verkorte mededeling van bovenstaande  is met een link naar deze blogpost – update retour gezonden aan de Gemeente Leudal.

 

 

 

Even mailen!

Dus we mailen nog even door, immers, dit is de gemeente Leudal

Die gemeente die in 2016 een door een advocaat ingediend bezwaarschrift wat die advocaat om wat voor reden was vergeten te tekenen NIET ONTVANKELIJK verklaarde, toen weer wel, om het ruim een jaar later bij hoorzitting van 20 juli 2017 alsnog weer NIET ONTVANKELIJK te verklaren. Volgt u het nog?

Ja ja u leest het goed, ofleest hier of hier na.

Dus we mailen even niet met Meester B.Die doet kennelijk niet meer mee!

Begrijpend lezen is ook zo’n ding bij de gemeente. Burgers zo’n treiter-vedraag-bezwaar-opvattingen zenden is ook een belediging voor iemands intelligentie, maar voor wie wel de regels begrijpend kan lezen ziet dat hier gewoonweg incoherente nonsense van de bovenste orde gebezigd wordt, enkel en alleen een in gebrekestelling te stuiten en te traineren bij volle bewustzijn dat dit gehele indicatietraject zonder een greintje van zorgvuldigheidsbeginselen of overige abbb’s is verlopen en er (nog steeds) geen besluit te bekennen valt.

Only in Leudal…

1 Uw brief van 31 Jan 2018.png

2 Uw brief van 31 Jan 2018 .png


6 februari 2018 – Bericht van de Nationale Ombudsman

Gemeente Leudal negeert oproep van de Nationale Ombudsman

Op 25 januari 2018 (update 1) heeft de Nationale Ombudsman de Gemeente Leudal verzocht te reageren op de openstaande klachten. op 6 febr 2018 om 17:00 laat de behandelaar bij de Nationale Ombudsman weten dat men nog steeds geen reactie heeft van de Gemeente.


8 februari 2018 – Huisbezoek door Gemeente Leudal

Mw P en Mw G, getuige mw.S de cliëntondersteuner. De gemeente schijnt de adviezen, hoewel desilusioneel wat de gemeente zelfook toegeeft, al sedert 21 dec 2017 in bezit te hebben. Dat is 7 weken dames, zonder de enige positieve uitkomst van uitbreiding van de BG-i zorg voor mobilisatie toe te kennen en daarmee mijn gezondheid bij meer dag 600 dagen bedlegerigheid ernstig tekort te doen en bevordering ervan te blokkeren.

De gemeente ontkent dat men afspraken heeft met Dr N. wat op 21 sept 2017 is toegezegd, opdat ik niet steeds aan vreemde artsen die de context en aandoeningen niet kennen mijn verhaal hoef te doen. Dit wordt glashard en schaapachtig weggelachen en ontkent hoewel de cliëntondersteuner hen aan die afspraken eveneens herinnerd.

Men is voornemens mij ipv een besluit te nemen na onderzoek 2017 ,als een draaimolen door een nieuw onderzoeksronde te laten gaan, conform de “resultaatgerichte methodfieken Leudal 2018′ Resultaatgericht dat is een heel vies woord in juridisch NL nowadays en daar gaan we dus niet mee akkoord aangezien er uitgebreid indicatie plaats heeft gevonden op 23 november 2017 en de afspraken hierover niet worden nagekomen.

De stap is dus niet de draaimolen in (modus operandi Leudal) maar een besluit te nemen zoals een bestuurtsorgaan dat betaamt. Dat de gemeente zelf van mening is dat de adviezen HH en overige BG niet kloppen is niet mijn probleem. Gaat u maar conform Art 3.9 AWB eens de indicatiesteller verzoeken om de ondeerbouwing en de zorgvuldigheid toetsen op grond van de vergewisplicht die de overheid heeft.

Ook komen we tijdens dit gesprek erachter dat de gemeente al sedert juni 2012, 35,79 Euro per maand betaalt voor een aldan total loos verklaarde rolstoel. Op grond van Art 4f van de WVG bruikleenovereenkomst (ja ja rolstoel stamt van 2005 en die was na 7 jaar afgekeurd) mag de verstrekker dan geen centen meer innen.

Shocking, temeer daar die rolstoel door wisselen van ‘hofleverancier’ in een sterfhuisconstructie geduwd werd, ik niet eens meer nieuwe banden kreeg in 2012 waarna ik een ernstig ongeval kreeg met blijvend heup en bekken letsel om er acter te komen dat de gemeente Leudal nog 68 maanden daarna, zo’n slordige 2400 Euro door de drain heeft gegooid voor niet bestaande hulpmiddelen.

 1. De gemeente vertelt even dat zij inderdaad sinds 21 december 2017 adviezen van de indicatiearts in huis hebben. Dat is 7 weken gemeente Leudal! Een van de adviezen impliceert een al ruim een jaar bekende noodzakelijke uitbreiding van de BG zorg.Die u mij 7 weken dus onthoudt. Opzettelijk.
 2. De dames bevestigen drie maal dat zij het niet eens zijn met het advies over de HH zorg, dat is namelijk een tegen historische besluiten abnormale verlaging van de zorgomvang zonder enige motivatie.
 3. Men heeft nog geen besluit omdat men de ‘arts niet kan bereiken’
 4. En stelt vervolgens een nieuwe onderzoeksronde voor want ‘de Gemeente Leudal’ werkt met nieuwe RESULTAATGERICHTE onderzoeksmethodieken.
 5. Als toegave wordt er een sheet op A3 tevoorschijn getoverd waaruit blijkt dat de gemeente al sedert juni 2012 35 euri en centen betaald voor een rolstoel die toen al total los is verklaard. Ik heb voorgesteld de toenmalige WVG hofleverancier maar eens een terugvordering van pakweg 2400 Euro te sturen en na te kijken wat die boeven nog meer van onze belastingcenten stelen.

Nu moet u eens luisteren:

Er zijn tal van algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) die het handelen van de overheid aangaan. Deze zijn deels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maar betreffen ook grotendeels ongeschreven recht. De abbb gelden naast besluiten ook voor overheidshandelingen van feitelijke aard. Hieronder valt ook het handelen van bestuursorganen in het kader van uitvoering van de Wmo in de fase tussen melding en verslag van het onderzoek. Artikel 3.1 lid 2 Awb bepaalt immers dat de afdelingen 3.2 en 3.3. van de Awb (zorgvuldigheid, belangenbehartiging en advisering) ook van toepassing zijn op andere handelingen dan bestuursbesluiten.

En dan zeer toepasselijk, ik blijf het herhalen tot u het onthoudt!

DE VERGEWISPLICHT

Art. 3.9 Awb: “Het bestuursorgaan dient zich ervan te vergewissen dat het onderzoek door een adviseur op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.”

 1. Dat er sedert 7 weken een besluit BG voor mobilisatie met uitbreiding van uren ligt, zoals al sedert aanvang 2017 verzocht, in 17 meldingen, 2 officiele meldingen van 21 juni en 24 oktober 2017, besproken is op 21 sept 2017, 23 nov 2017 en 18 dec 2017, en vervolgens op 8 februari nog geen besluit neemt om die uren toe te kennen die dienen om mijn 611 dagen bedlegerigheid te stuiten door fatsoenlijk te kunnen mobiliseren is schandelijk. U ontneemt mij dus al 7 weken die uren die mijn conditie al 7 weken hadden kunnen verbeteren.
 2. Dit is inderdaad onmogelijk omdat u al meer dan 8 maanden een plan van aanpak heeft met de orgomvang die ongewijzigd is sedert 2006. Ja u leest dat goed. 2006. En daarbij al de brieven van artsen, specialisten en MD-teams om uitbreiding stelselmatig genegeerd heeft. En de aap nu uit de mouw komt: U heeft nooit een arts om een omvang gevraagd terwijl u 8 maal een arts betaald heeft om zo’n advies uit te brengen maar die enkel laat besluiten of ik gehandicapt benen dan zelf op de stoel van arts gaat zitten om de omvang met gevolgvoor gezondheid en dus verslechtering vast stelt. Hier is het laatste nog niet over gesproken.
 3. Het is niet mijn probleem dat u een arts niet kan bereiken.U zet maar een advertentie op de voorpagina van een krant, mailt, belt,schrijft hem een brief of schrijft de letters in de lucht het maakt mij niet uit. Ik heb u weer herinnerd aan Art 3.9 AWB. U blijft verantwoordelijk voor die zorgvuldigheid en termijnen.
 4. Mw. G repeteert dat tot 5 maal toe haar mantra’s over de nieuwe resultaatgerichte onderzoeksmethode van Leudal. Dat resultaatgericht indiceren is een vies woord anno 2018 Mw. G. gezien de jurisprudentie die bij rechtbanken nu al maanden aan de lopende. band gevomeerd worden. En nee,  daar doen we niet aan mee want de status is dat u moet besluiten en niet wederom voor de zoveelste keer in 17 jaar een warme doorstart wilt maken door niet te besluiten maar voor de zoveelste keer weer te gaan onderzoeken, die tijd heeft u gehad en de aanvragen en afspraken zijn indicatie door een arts wat u met alle respect niet bent. U gaat die arts maar eens mooi achter zijn broek aan om het werk af televeren conform de opdracht die u gegeven hebt:Vaststellen van de zorgomvang in uren“. Daar heeft u voor betaald, die zorgvuldigheid moet u opeisen en die zorgvldigheid moet u leveren omdat ik daar recht op heb.
 5. Het is uiterst zorgelijk te weten dat bij een gemeente de procesbewaking dermate slecht is dat er 5,5 jaar, 68 maanden te weten, bedragen met een totaal van een ruwe 2400 euro weggeboekt zijn naar een leverancier die die rolstoel (geleverd in 2005) afgekeurd en ingenomen heeft in nadat deze total loss was in 2012! (Leest u maar even Art 4f in de Bruikleen-OV van de WVG). Dit gaat werkelijk nergens meer over. Dit is zeer zorgelijk. Hoe werkt die accountantsbewaking in Leudal eigelijk?

Status: Nog steeds geen besluit en over een krappe 6 weken verlopen de indicatieduren BG.

Overall status: Geen besluit zorg, al 17 geen aanpassing keuken, al 10 jaar geen vervoersvoorziening, besluit rolstoel is verlopen, het persoonlijk plan wordt genegeerd dus wij hebben een geupdate versie 2 aan de gemeente overhandigd nadat daar een formele melding via hun website van is gemaakt.

22 mei 2018 – Op naar de rechtbank voor 3 vovo’s en 1 beroepszaak

De zorgaanvragen van resp. 21 juni 2017 en 24 oktober 2017 zijn beslist met een waanzinnige uitkomst dus op naar de  rechter. Hoe dat gegaan is leest u hier.

De rechter spreekt de hoop uit dat er een eind komt aan het ‘gesodemieter’en spreekt uit dat de zorg gehandhaaft moet worden, legt de gemeente op last van een dwangsom de toekenning van de rolstoel toe die al sedert nov 2017 total-loss verklaard is.

14 febr 2019 – Argonaut en totale sturing van een niet aan Plan van Aanpak gepaste vraagstelling, Argonaut weigert inzage- en correctierecht

Na een kortstondige ‘beoordeling’ komt de adviseur met een totaal bezopen ‘oplossing’ die geen oplossing maar totale onmogelijkheden imploiceert. En weigert dan ook nog het inzage en correctierecht. We hebben onverwijld argonaut HQ gebeld en hierover geklaagd, alsook over de gang van zaken.

Op 18 febr 2019 is het advies ter inzage ontvangen en op 19 febr 2019 incl foto’s, antwoord en een getuigenverklaring verzonden.

18 febr 2019 – en weer naar de Rechtbank! 3 beroepszaken

Ondanks alle verdraagde  termijnen voor hoor- en adviescommissie tot 17 oktober 2018, is er nog steeds geen hoor en adviescommissie zitting gehouden en dus geen besluit. Na ingebrekestelling is beroep ingesteld. Tevens inzake de keuken en bergingsproblematiek die op resp. 24 april 2017 gemeld zijn, wederom op 8 febr 2018 per Integraal Plan van Aanpak/Melding/Aanvraag.

Inzake de zorg kent de rechter de dwangsom toe. En spreekt de gemeente erop aan dat ik niet teveel vraag met de zorguitbreiding van 4 uur HbH en 2,5 uur BG per week. Er wordt een consensus bereikt over deze uitbreiding.

Inzake de keuken en berging keek de rechter kritisch naar de gemeente die zich op het punt stelde en als beroepsgrond aangevoerd had dat er geen aanvraag bestond en zij merkte op: Moet ik gaan lezen tot ik het woord aanvraag ergens zie staan?

Er wordt overeengekomen dat de partijen binnen 3 weken na de zitting een voorstel doen, zoniet zal de rechter de ‘standaard-uitspraak’doen.

21 februari 2019 Na ruim 11. jaar is het vervoersprobleem opgelost.

Lees alles daarover hier. Voor het eerst in 18 jaar je eigen moeder kunnen bezoeken, zelfstandig! En zo weer een stapje vooruit in de opdeze blogh beschreven queste om zorg en voorzieningen teneinde zo volwaardig mogelijk te kunnen participeren.

4 april 2018: Nog geen zorgbesluit ondanks rechtzaken…

En nog geen besluit inzake de zorguitbreiding, noch is de dwangsom wegens niet tijdig beslissen nog steeds niet betaald.


Slotwoord (for now…)

Wellicht heeft de gemeente Leudal baat bij wat visie en vakbekwaamheid en verblijf ik in de hoop verkeren dat het ooit goed gaat komen in dit leven.

Tot dan, kan ik enkel de conclusie trekken dat het uitoefenen mijn grondrechten van klacht, bezwaar en beroep weinig hebben bijgedragen aan mijn situatie, de buraucratie niet beslecht hebben. Sterker noch, dat het niet behandelen ervan mijn grondrechten schendt. Er totaal geen “preventie” gepleegd wordt met bewezen gevolgen van dien. De bevooroordeelde interpretatie van rechten voor gehandicapten door de Gemeente Leudal en de uitwerking van het WMO-beleid in de gemeente enkel tot een doofpot en lichamelijke integriteitsschendingen leiden en meer.

I won’t rest my case.

 • Als u niet met mij wil praten dan kunt u hier in de toekomst de voortgang lezen
 • Ik ga nl. nog een Grondrecht uitoefenen:  Artikel 7 – “De vrijheid van meningsuiting”

En hoe ik die benut kunt u hier volgen ….

Zolang ik adem,  me verzet vanuit mijn bed ….al is dat het laatste wat ik doe

4 Trackbacks / Pingbacks

 1. Van Pispot Naar Doofpot in Leudal – Doofpot WMO Leudal
 2. 15 Maanden wachten op een nieuwe rolstoel – Doofpot WMO Leudal
 3. Gehandicapt en in Detentie – Beter af in de handen van de Bajes dan in die van de Zorg? – Doofpot WMO Leudal
 4. #LeudalExposed: Het boek open over WMO wanbeleid in @GemeenteLeudal – Doofpot WMO Leudal

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: