doofpot

45 Dagen hongerstaking tegen inhumaan WMO beleid in Leudal

Laatste update: 20 juli 2017 (zie onder deze blogpost)

8 Juni 2017 |  1 heel jaar plat in bed na een ernstige valpartij (en complicaties) in een natte cel die al sedert 2013 in zijn geheel niet voldoet aan huidige (therapieresistente, progressieve en zwaar invaliderende) beperkingen en handicap. Noch aan veiligheid of preventie.  Ondanks bij Gemeente stuk voor stuk bekende ongevallen en daardoor onophoudelijke toenemende beperkingen.

Courtesy of Gemeente Leudal die de zorgplicht aan haar laars lapten willens en wetens elk persoonlijk contact tbv mediaton of no-nonsense face-to-face overleg blijft vermijden en persisteert in obstructie en frustreren van voorzieningen die behoud van wat mij zo nog aan funkties rest blijft saboteren, moedwillig of geheel uit incompetentie die hier hoogtij viert.

Dus vanaf vandaag zet ik wederom mijn laatste middel van verzet in:
Ik ben wederom in Hongerstaking

Voor de tweede keer.

Begin 2016 heb ik om dezelfde redenen in het tot op heden voortslepende traject gehongerstaakt tot de Burgemeester op dag 19 langs mijn bed zat. In totaal 35 dagen tot er concrete stappen genomen werden.

En ook nu zal ik net zolang daarmee doorgaan (met dagelijks rappel via twitter aan de Gemeente tot overleg) tot iemand die weigering tot communicatie doorbreekt en constructieve gesprekken hervat worden.

Zelfs verzoeken van OCO hoewel AMW-ML, de huidige ‘aanbieder’ enige perceptieproblematiek schijnt te hebben in het verrichten van “onafhankelijke” cliëntondersteuning en op de stoel van maatschappelijk werkers blijven zitten (en ook al enige weken zwijgen) en maar liefst 7 weken obstructie en vertraging pleegt tot na een klacht een bobo van OCO komt praten en de klacht tegemoet komt met toewijzing van een nieuwe cliëntondersteuner.

Afin, onlangs een prachtige brief gekregen dat de aanpassing van mijn reeds in 2013 noodzakelijk geachte aan te passen natte cel zich in een “bezwaartraject” vindt en ik op korte termijn een “uitnodiging” zou ontvangen voor een advies/hoorcommissie zitting.

Beste Gemeente Leudal….

Dat is een lang gepasseerd station nu u per ontvangstbevestiging van 10 augustus 2016 het bezwaar van 8 augustus 2016 inclusief àlle daarin gestelde termijnen (òòk  die voor die zelfde hoor/adviescommissie) ongebruikt en nagelaten heeft na te komen; elke wettelijke abbb’s na te leven door niet uiterlijk voor of op 8 december  2016 conform uw eigen schrijven daaromtrent te beslissen.

Niet te vergeten  dat de u per eigen schrijven van 11 augustus 2016 (daags nà ontvangst en bevestiging bezwaarschrift) zelf geconstateerd heeft dat het in uw opdracht tot stand gekomen aanpassing/offerte (versie 1 én 2) onjuist waren.

(Offerte 1: Volslagen rolstoel ontoegankelijke oplossing)

Offerte 1 Gemeente Leudal opdrachtgever.png

(Offerte 2: Aannemer wijzigt hulpmiddelen in strijd met medisch/ergo advies)

Offerte 2 Gemeente Leudal Opdrachtgever.png

En u daarna – op 11 augustus 2016 – zelf opdracht gaf tot een herziening van offerte 2 (dus versie 3) die wèl zou voldoen aan het medisch ergonomisch advies. En voor meerkosten hiervan het PGB zal verhogen. Zie onderstaande brief:

Pagina 1: Gemeente Leudal constateert fouten in offerte 2

foute. i n .png

(Pagina 2: Opdracht door Gemeente Leudal voor offerte 3)

3e opdracht tot offerte.png

Dit is feitelijk een besluit.

Maar dit en herziening van beslissing, stelselmatig nalaat om dan tot op heden nog steeds te verwijzen naar mijn ‘rechten’ van een besluit wat bezwaard is (versie 1) en nooit behandeld werd. Om de 2e en 3e opdracht te laten voor wat ze zijn alsof deze niet bestaan.

Om maar te zwijgen dat u middels deze methodiek handelt in strijd met de “eigen regie”door zelf opdrachtgever te zijn zoals dit letterlijk op door u aan mij gezonden offertes staat, om me nadien te verwijten en als een klein schoolkind per brieven toe te preken dat e.e.a. volgens de regelgeving en werkwijze van een PGB voor een maatwerkvoorziening binnen mijn eigen verantwoordelijkheid ligt. Big fail.

Evenmin is de klacht van 9 december (aanvullend 17 dec) 2015, die na verdaging alle termijnen beslist had moeten worden op 17 februari 2016 nooit behandeld, noch heeft er geen enkele hoorzitting plaatsgevonden. Belast met een ingebrekestelling Wet Dwangsom wegens niet tijdig beslissen; die net zo gemakkelijk in het zwarte gat bevorderd is.

Noch minder netjes en een schending van Privacy en proportionaliteitsbeginselen, dat u de adviesrapportage (medisch inhoudelijk) – die al lang en breed beklaagd en bezwaard was – in volledigheid verstrekt heeft aan een aannemer. Ook dat staat nl letterlijk in de door uw aangeleverde onjuiste offertes (1 en 2) vermeld.

Per zelfde recente schrijven laat de Gemeente Leudal weten, zonder enige morele gewetenswroeging noch omhaal – totaal niets aan de verbeelding overlatend! – àlle verzoeken te weigeren en elk persoonlijk gesprek/mediation of anderszins nu volledig uit te sluiten.

De zgn keukentafelgesprekkenverplicht binnen 2 weken na een melding worden ook ontzegd.

WMO2015 wet- en regelgeving en abbb’s zijn hier in deze gemeente net zoveel waard als het papier waarop u uw eigen verplichtingen vastlegt (om ze nooit na te komen).

In the meanwhile…. (CAK Declaratie/boekhoud-goochelen)

Wordt er vrolijk doorgegaan met het declareren van “vermeende” en “daadwerkelijke”  zorgkosten zoals beschreven in deze post. Als dit zo doorgaat cumuleert dat bedrag zich tot nagenoeg – voor 2017 – tot zo’n slordige 120.000 Euri op jaarbasis en sinds dit discreet al in februari gemeld is aan de Burgemeester, meerdere pogingen tot contact met de gemeente hierover op niets uitlopen gaat die administratieve tovernarij maar door.

Het CAK wordt er tureluurs van en anders ik wel. Maar eindelijk is er dan door het CAK een controle verzoek over deze toestanden uitgezet en heeft men 8 weken de tijd hieromtrent opheldering te verschaffen

Enkele voorbeelden:

Periode 1 2017 WMO Leudal CAK.png

Periode 1 van 2017 (2 tm 29 januari) door gemeente gedeclareerd als “ontvangen” zorg, Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn naam en BSN Nummer: € 9.257,51

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Januari 2017)

Periode 2 2017 WMO Leudal CAK.png

Periode 2 2017 (30 jan tm 26 febr) door gemeente gedeclareerd als “ontvangen” zorg, Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn naam en BSN Nummer:  € 9.257,51

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Februari 2017)

Periode 3 2017 WMO Leudal CAK.png

Periode 3 2017 (2 tm 29 januari) door gemeente gedeclareerd als “ontvangen” zorg, Door Gemeente Leudal geregistreerd op mijn naam en BSN Nummer: € 9.161,94

(Werkelijk geleverde zorg: € 1.872,00 over de gehele maand Maart 2017)

Periode 4-2017 CAK Gemeente Leudal.pngPeriode 4 2017 door gemeente gedeclareerd bij CAK als “ontvangen” zorg, geregistreerd op mijn naam en BSN het werkelijk megalomane bedrag van:               € 9.481,85

Weer zo’n “slordige” € 7000,- teveel. “Welke hulp” ik dus NIET “ontvangen” heb. Noch kosten voor woonvoorzieningen gemaakt zijn.

Krijg ik deze tweet met verwijzing naar een website door Leon Verhoef (Registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten)

 

 

 

In the meanwhile: Spoed- (nou ja spoed…) indicatie Zorg

Werd ik half november 2016 nog ‘met spoed’ geherindiceerd voor zorg; heeft de gemeente tot 20 april 2017 nodig om op basis van dat advies mijn zorg te verminderen. Zonder motivatie mind you, een wijziging van zorguren en funkties, en een weigering van hertarifering van een bestaand zorgrecht.

Die weigering resulteert in het niet kunnen effectueren van een toegekend zorgrecht en houdt letterlijk in dat ik bijv. niet naar ziekenhuizen of specialisten kan gaan wiens namen en redenen letterlijk in de aanvraag van diezelfde zorgfunktie vermeld staan.

Rechten en Plichten

Gemeenten hebben een zorgplicht. Dat houdt o.a. in het voorkomen van gezondheidsschade door preventieve maatregelen, passende en adequate voorzieningen, het recht op integriteit van gezondheid daarmee te waarborgen en schade te voorkomen. Dat gaat u allemaal niet zo goed af, maar erger, u doet dit opzettelijk en stelselmatig.

Daar waar elke Gemeente, en in dit geval Leudal van Burgervader tot aan WMO loket op de hoogte is dat ik al jaren mijn behoefte als een hond op de grond moet doen en op de hoogte is van elk ongeval of letsel wat ontstaat door uitblijven van deze voorzieningen; weigert ondanks de ernst ervan enig WMO artikel als 2.3.3. toe te passen of het laatje met hardheidsclausules open te trekken.

1 Jaar later steekt men nog meer energie in het dichthouden van de doofpot dan in enige preventie van toename van letsels bij therapieresistente en toch al progressieve handicap/aandoeningen.

Uw stilzwijgen hierin is wel een van de laagste soorten van bestuurlijk (on)machtsvertoon…

Shame on you….

P.S.

Beste Gemeenteraadsleden, ik zie dat u vlijtig mijn emailtje zit te lezen maar uw reactie en vooral aktie (wat dacht u van wat moties zo onderhand?) op mijn moreel appèl zouden wel gepast zijn…..

Screen Shot 2017-06-11.png

Totaal reacties: 1 (update dd 26 juni 2017)

Reminder: Taken & bevoegdheden raad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur.

Een goed functionerende gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners. De raadsleden staan dan zoveel mogelijk in contact met de burgers en organisaties om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de samenleving. Niet in Leudal dus.

De raad:

 • geeft richting aan het beleid;
 • formuleert de doelstellingen;
 • controleert het college van B&W op de uitvoering van het beleid.

De raad kan hiervoor gebruik maken van:

 • een amendement (een voorstel tot wijzigen van een raadsvoorstel;)
 • een motie (een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten);
 • mondelinge (vragenhalfuur in de raad) of schriftelijke vragen;
 • een initiatiefvoorstel (een raadslid legt zelf een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad);
 • interpellatie (een raadslid kan het college schriftelijk aanspreken op een actuele kwestie of beleid);
 • recht op onderzoek, recht op ambtelijke bijstand.

Update 1 (13 juni 2017)

Vandaag tijdens een huisbezoek van de indicatiearts geconstateerd dat de gemeentelijke WMO opzettelijk belangrijke informatie voor de herindicatie zorg aan de arts onthouden heeft. En dat in deze gemeente de WMO Loket medewerkers dus zorg/omvang en funkties bepalen terwijl zij niet gestoord worden door medische kennis noch bevoegdheden daartoe inzake aandoeningen die voor menig huisarts nog hoog gegrepen zijn.

Maar het bewijs ligt er.

Inclusief volledig medische rapportages die ook nog eens aan een aannemer 1 op 1 toegezonden worden in strijd met de WBP, schending van privacy en ga zo maar door bij  vermelding in de besluiten van “grondig onderzoek” opmerkingen niet als dusdanig aangemerkt mogen worden als een medische leek de omvang/zorg bepaald. U moest zich schamen. Ik adviseer u nogmaals art 3.9 AWB te gaan bestuderen voor u zo verder gaat!

Update 2 (14 juni 2017)

Na een 2e update per mail aan de Gemeenteraad Leudal heb ik vanmorgen van het eerste gemeentraadslid (veel kudos!) van Gemeente Leudal een email ontvangen dat deze mij vandaag nog thuis komt bezoeken om de situatie te bespreken.

Advocaat gemeente stuurt brief die rammelt van de fouten

Vandaag per snail mail een “uitnodiging hoorzitting” ontvangen alwaar de gemeente, alle algemene beginselen van behoorlijk bestuur wederomaan haar laars lapt inclusief de op 19 mei 2017 gezonden “niet akkoord” en Ingebrekestelling Wet Dwangsom wegens niet tijdig beslissen.

Inzake een besluit wat praktisch en feitelijk in opdracht van gemeente Leudal al 2 keer herzien is, zelfs nà ontvangst van het bezwaar en in de brief van 11 augustus 2016 feitelijk al een nieuw besluit genomen heeft, en ook dit naar de grote dev/null bevordert.

Daarnaast schijnt het voor de jurist van de Commissie moeilijk te zijn begrijpend te lezen of een naar waarheid volstaand feitencomplex te cumuleren. In de 4 bulleted points staan maar liefst 3 fouten alsmede vergeet men (nogal slordig zeg) het verweerschrift van B&W zoals vermeld in de brief bij te sluiten.

Het verdagen naar een advies/hoorzitting is zoals eerder vermeld een gepasseerd station wat enkel en onrechtmatig bestuursmisbruik is, niet om iets zogenaamd zorgvuldig te behandelen (hiertoe had men al de wettelijke termijn tussen aug en dec 2016 nagelaten) maar heeft alles van doen met het hoog houden van de eigen realiteit en coginitieve dissonantie inzake het eigen onzorgvuldige en nalatige handelen sedert 2013.

Beste leden van het College: u heeft mijn klacht inmiddels ontvangen. Deze is cc aan de Gemeenteraad gezonden die u al ruim een jaar een rad voor de neus draait. Alsook in  cc aan de Nationale Ombudsman gestuurd die deze hele gang van zaken eveneens volslagen ontoelaatbaar vindt.

Beste leden van de Gemeenteraad: Wederom blijf ik sedert uw doodzwijgen sedert augustus 2016 door het college open staan voor persoonlijke gesprekken, mag elk van de raadsleden alhier de dossiers inzien om zich zo vergewissen dat ik echt geen hogerstakingen bij mijn beperkingen aanga en daarin persisteer, terwijl u (op 1 na) idle blijt, wellicht ter goeder trouw verkeert dat B&W enige moeite doet in een prangende kwestie die sedert 2013 loopt.

Ik wens u allen eraan te herinneren dat nu deze weigerachtige werkwijze en obstructies van B&W die sedert 2008 nauwgezet geinformeerd zijn en blijven over de ernst van uitblijvende preventieve voorzieningen dus echt wel in een onrechtmatige daad resulteert nu het resultaat al was en is: ernstige schade aan gezondheid en welzijn, vrijheidsbeperking en bestuurlijk verwijtbaar handelen in urgente behoeften voorvoorzieningen op deze schaalis gewoonweg verwaarlozing. Wat strikt genomen ook een vorm van mishandeling is.

Dus ik roep u allen op om van de pluche stoel te komen en te doen wat u als Gemeente tav een gehandicapte burger verplicht bent.

U bent allen welkom.

Update 3 (15 juni 2017)

Zojuist vernomen van het enige Gemeenteraadslid wat gereageerd heeft en op huisbezoek is geweest dat de Wethouder van Gemeente Leudal voor een gesprek gaat komen. Mijn dank is grenzeloos dat hij de tijd en inzet heeft opgeofferd om dit gesprek met de Wethouder tot stand te brengen en een nu 10 maanden durende impasse hopelijk doorbroken gaan worden.

Update 4 (19 juni 2017)

De Wethouder “Sociale Zaken” heeft zich ondanks alles en 12 dagen hongerstaking nog niet laten horen of zien.

Update 5 (22 juni 2017)

15 dagen in hongerstaking. B&W en Gemeenteraad gisteren maar weer een email gezonden met deze ‘update” en hernieuwd moreel appèl, wederom verzocht in persoonlijk overleg te komen teneinde deze crisis te beslechten.

380 dagen plat in bed na het ongevalvan 8 juni 2016 door uitblijvende,adequate voorzieningen.Al  sedert 2013 geen gebruik kunnen maken van een toilet. Bij hele goede dagen eens per 3 weken in de douche.Geen onderrijdbare wasbak waardoor in oktober een ongeval met chemicalien in een oog wat 3 maanden lang uit de hand is gelopen doordat ik niet bij het water kon om het oog uit te spoelen. en de nodige overige ongevallen in de natte cel ten spijt: toenemende beperkingen door uitblijvende voorzieningen.

Een aanhoudende aanslag opmijn mogelijkheden en functies die me nog resten waarbij elk ongeval leidt tot blijvende, nog meer beperkingen.

6 jaar isolement wegens inadequaat of totaal onmogelijk collectief vervoer. 0,0 participatie, geen inclusie, enkel het uitzicht van een plafond, nu 380 dagen lang. Terwijl de Gemeente Leudal vast blijft houden aan een besluit wat inmiddels 2 keer herzien is maar blijft terugvallen opeen aanpassingsvoorstel wat men in eigen opdracht heeft laten opstellen zonder oog te hebben voor resultaatverplichting en er willens en wetens collectief voor kiest deze onmenselijke situatie in stand te houden.

Update 6 (23 juni 2017)

Onverwacht kwam vanmorgen zeer vriendelijke Wethouder R. Verheul op huisbezoek. Prima gesprek gevoerd en uitgebreid de gelegenheid gekregen de knelpunten en waar het exact fout gaat hier bij de WMO besproken.

Middels stukken inzichtelijk gemaakt dat het bezwaarde besluit op basis van een in opdracht van de Gemeente Leudal zelf geinitieerde offerte(s) nooit zijn opgevolgd, nadat men op 11 aug 2016 al zelf geconstateerd had dat deze in geheel niet juist waren.

Dat is nu, in èlk geval bij de Wethouder helder.

Ook dat mijn hongerstaking nog even doorgaat tot er concreet èn oplossingsgericht overleg komt; wat tot realisatie leidt van een aanpassing die door deze gemeente al sedert 2013 noodzakelijk geacht wordt.

Update 7 (28 juni 2017)

21 Dagen in hongerstaking.

Vandaag een email ontvangen van de Wethouder dat hij morgen op bezoek komt om de aanpassing van de natte cel te bespreken. Laten we hopen dat deze bespreking tot daden leidt want ik ben op het einde van mijn reserves na een stevige valpartij 24 juni jl. met een nieuwe liquor lekkage.

Update 8 (29 juni 2017)

22 Dagen in hongerstaking.

Vanmorgen was de Wethouder er vroeg bij met een ‘goed nieuws’ bericht dat we goedkeuring hebben voor aanpassing volgens het voorstel wat wij zelf in februari hebben ingeleverd. Dit is destijds geheel afgewimpeld maar kan nu gerealiseerd worden. Een levensloopbestendige en vooral maximaal preventieve, veilige omgeving die valgevaar en risico nagenoeg geheel onmogelijk maakt.

Met enige terughoudendheid is er sprake van opluchting dat we nu in het vijfde jaar eindelijk dit nieuws krijgen. Hoewel ik verzocht heb om een bevestiging. Geen aannemer begint aan een dergelijke aanpassing als die niet zeker weet dat de middelen er voor zijn. Dus nog even een erg gemixt gevoel van opluchting en spanning tot die verlossende boodschap op papier komt zodat we opdracht kunnen geven, er er hopelijk na zoveel jaren en letsels verder, er zicht komt op wat rust en menswaardiger leven.

Update

Later vanmiddag is de Wethouder wederom gekomen met de mededeling dat de ambtelijke management bobo’s geen besluit op papier gaan zetten maar blijven verwijzen naar het eerste besluit/beschikking, gebaseerd op een inadequate foute, volledig onjuiste en ontoegankelijke aanpassing, en verwijzen naar de brief van 11 augustus 2016 waarin opdracht tot 3e offerte gegeven wordt maar ook aangegeven wordt dat meerkosten betaald zullen worden. Dit is echter geen formeel besluit en een aannemer wil ook graag garanties dat zijn centen gaan komen, temeer daar de duurste onderdelen, speciale hulpmiddelen zijn die besteld moeten worden.

Godzijdank was net Cliëntondersteuning hier wiens ogen ook zowat uit het hoofd vielen van de mededeling en vertelde dat ze zoiets nog nooit heeft meegemaakt.

Het bewijs staat hier

Ontgaat me dan ook volslagen hoe een Gemeente die geconstateerd heeft dat geen van hun eigen offertes klopte, toegeeft per brief van 11 Aug 2016, dan uiteindelijk toch instemt met onze offerte die levensloopbestendig en aan het gehele medisch/ergonomisch advies voldoet, maar dit niet schriftelijk wenst vast te leggen.

Ik kan nu geen opdracht geven tot uitvoering. WIj hebben de restkosten (mocht de gemeente die wederom ter discussie stellen) niet, een lening krijg ik niet met WAO uitkering, noch ik mijn gezin een dergelijk risico laten lopen dat we een schuld krijgen of in het ergste geval een schuld die we niet eens kunnen dragen leiden tot op straat belanden. Dit begint toch echt waanzin te worden.

Mijn hongerstaking gaat dus gewoon door

Update 9 (7 juli 2017)

College rechten van de mens.png

 

Update 10 (13 juli 2017)

36 Dagen in hongerstaking

Het enige gemeenteraadslid van Leudal wat opgestaan is in deze kwestie is wederom bij mij thuis geweest om de situatie en ontwikkelingen te bespreken. De overige 24 raadsleden inclusief zij die in de commissie “Sociaal”zitten blijven zonder levenstekenen zwijgend op het pluche vegeteren…

 

Update 11 (18 juli 2017)

40 dagen in hongerstaking

Cliëntondersteuning Mw. X (LLB) belt de Gemeente Leudal en  poogt deze interim ‘manager’ aan de telefoon te krijgen en krijgt te horen dat de Heer XXX van de Gemeente Leudal niet beschikbaar is en waarschijnlijk de rest van de week ook niet. Die rond dat moment wel vrolijk op twitter zit te retweeten, maar dat terzijde. Ze moet woensdag terug bellen naar het WMO-Loket! Dus Mw. P krijgt het druk!

Anyway, de link naar de PDF over de sociaal gouden gemeente Leudal en hun beleid van ook deze man is forbidden op de site van Leudal.

leudal sociale gemeente

Long live wayback machine die de kul van daadkracht, transparantie, innovatie, creatieve oplossingen omhoog haalt. De sleutel tot succesvolle transformatie in het sociale domein…in samenspraak met bewoners….samen bureaucratische problemen op te lossen…en blablabla… Dhr. G’s telefoon niet en zijn telefoon doet tuut-tuut!

En dat terwijl hij op 15 juni 2016 BB schreef: “Stoppen dus met paniekvoetbal, intrekken die ‘risico-regelreflex’ AMvB, aan tafel om het échte gesprek te voeren over consistent beleid en faire randvoorwaarden en dan met elkaar de mouwen opstropen en op zijn Nederlands ten aanval. Voor goede huishoudelijke hulp! Dan worden rijk, gemeenten, thuishulpen en cliënten weer winnaars.”

Nou ja… dat lukte in Brunssum waar hij als voormalig wethouder na slaken van de leus “hart voor de zaak en thuis in de materie” zonder uitleg foetsie was. En het hier onder zijn interim-regie net zo’n zooitje is. Beste XXX, welke wissel denk je dat dat hier trekt? Wanneer ga jij hier je mouwen eens opstropen? Ben jij die winner of de volgende doodgewone looser die geen gesprek aandurft?

 

De hoorzitting

Ondanks niet akkoord verklaring, in gebreke stelling, èn 2 de  facto besluiten, zovele verzoeken te regelen dat ik aanwezig kan zijn bij een niet zo legitieme hoorzitting blijft de gemeente staan op een “advies/”hoor” traject nadat zelfs deze mijnheer G al besloten heeft aldus de email van de wethouder, en gaat deze hoorzitting toch door op 20 juli 2017. Ontoegankelijk en niets van creatieve oplossingen te bespeuren hier. Zo ver dat gouden sociale beleid. Gebakken lucht boven het pluche.

(Wordt vervolgd….)

Je kunt helpen door mijn protest te delen:

7 Trackbacks / Pingbacks

 1. 15 Maanden wachten op een nieuwe rolstoel – Doofpot WMO Leudal
 2. Van Pispot Naar Doofpot in Leudal – Doofpot WMO Leudal
 3. Leudal’s Financiële Toverkunsten: € 73.928,87 Discrepantie in 1 Jaar Zorg – Doofpot WMO Leudal
 4. In hongerstaking vanwege het mensonwaardige WMO-beleid van de gemeente - Mary Sjabbens
 5. Doofpot Klacht (2) die u NIET mag lezen van Gemeente Leudal – Doofpot WMO Leudal
 6. Doofpot Klacht (1) die u NIET mag lezen van Gemeente Leudal – Doofpot WMO Leudal
 7. #LeudalExposed: Het boek open over WMO wanbeleid in @GemeenteLeudal – Doofpot WMO Leudal

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: