doofpot

Brief aan B&W, WMO en Gemeenteraad van @gemeenteleudal inzake 10 maanden traineren van een rolstoel

Door @doofpotwmo

Onderstaande brief is aan de Gemeente Leudal, burgemeester, wethouder, teamleider en WMO regisseur alsmede aan de gehele gemeenteraad gezonden. Reden hiervoor is het traineren en nalaten van goed bestuur en zorgplicht inzake een noodzakelijke rolstoel, hetgeen gezien de nalatigheid constitueert in een onrechtmatige overheidsdaad.

Ik ben verlamd, 24/7 ervan afhankelijk en de huidige rolstoel al op 23 november 2017 al afgekeurd is Maar de gemeente ondanks eerdere meldingen dit (al)weer te voorkomen, niet binnen de wettelijk gestelde termijn van 6 weken deze melding wenst af te handelen.En evenmin een noodaanvraag wegens spoedeisend belang met maanden verdaagt.

En ik als gehandicapte moeder met 4 kids, door deze handelswijze de gehele zomer uitgesloten wordt van participatie en wij die tijd binnenshuis moeten blijven. Meer daarover hier.

 

25 april 2018

Gemeente Leudal
t.a.v. Burgemeester A. Verhoeven en Wethouder Sociale Zaken
t.a.v. Mw ▒▒▒▒▒, teamleider uitvoering sociaal domein
t.a.v. Mw ▒▒▒▒▒, klantregisseur wmo

 

Geachte Burgemeester, Wethouder en dames ▒▒▒▒▒ en ▒▒▒▒▒,

Per brief van 24 april jl. heeft u mij meegedeeld dat u niet wenst tegemoet te komen aan een spoedaanvraag op zwaarwegende gronden nu mijn rolstoel al sedert 23 november 2017 is afgekeurd en total-loss is. U stelt zich dan op het punt dat de melding voor een vervangende rolstoel u op 24 oktober 2017 is toegekomen hetgeen volledig onjuist is.

1.
Dit is nl al met de wethouder op 23 juni 2017 en gedurende het huisbezoek van 21 september 2017 in bijzijn van cliëntondersteuner besproken. (Zie excerpt van email aan Mw. ▒▒▒▒▒ van 15 november 2017.) Daarvoor was al een email gezonden aan de afd. Wmo en B&W inzake een ongeval met de rolstoel.

Deze email heeft u op 15 november ontvangen en beantwoordt:2.
Reden voor vroegtijdige bespreking en melding is dat gedurende de aanvraag voor de huidige rolstoel er grote problemen waren, nl dat door wisselen van de aanbestedende partij de rolstoel afgeschreven (21 juni 2012) in een sterfhuisconstructie was beland, en er zelfs geen reparaties uitgevoerd werden waardoor ik mijn heup destijds gebroken heb.

3.
U komt door het ontzeggen van een noodvoorziening op grond van Art 2.3.3. wmo niet tegemoet aan de spoedeisendheid en de ernst van de situatie. Ik ben verlamd en heb ernstige letsels. U zegt een lumbaal en lateraal support te willen laten beoordelen door een arts en ergonoom, daar waar u die prioriteit laat prevaleren boven de schade die ik momenteel ondervind en dagelijks onderga door volledig scheef te zitten.

4.
U heeft al op 23 november 2017, toen de rolstoel mee beoordeeld is in het traject voor de vervoersvoorziening een arts en ergonoom naar die rolstoel laten kijken, specifiek t.a.v. de lateraal en lumbaal support en of ik in staat was de wielen in 0-graden positie te zetten, iets waavan u getuige ben geweest van een demonstratie toen ik dat voor heb gedaan. Eveneens alles in bijzijn van de cliëntondersteuner.

5.
Het onderhavige probleem consisteert niet in een medisch of ergonomisch probleem. Een verdaging tot een advies voor lateraal en lumbaal support heeft u al lang in uw bezit.

Dit is de rapportage van Ergotherapeute mw ▒▒▒▒▒ tbv de aanvraag Tarta rugorthese èn een zitorthese.

6.
Deze zijn door u toegekend en causaal aan de noodzaak van deze enorme stabilisatie zijn de ongevallen in de badkamer waarvan de aanpassin sedert 2013 uitbleef en ik op 8 juni 2016 bedlegerig ben geworden door ernstige ruggenmergkneuzing die tot op heden voortduurt. Waarna op korte termijn door arts en ergotherpie deze vooziening aangevraagd en door u verstrekt is.

7.
Net zo min als de huidige situatie een medisch probleem betreft noch een ergonomisch is, het is een technisch probleem. De separate fabrikant van de rugorthese heeft de bevestigingsonderdelen van de Tarta rugorthese gewijzigd, deze is onbruikbaar voor mijn rolstoel – die sedert 2005 van hetzelfde type en merk is omdat deze perfect is voor mijn aandoeningen – van aluminium is waarover u een medisch attest heeft dat dit niet kan wegens allergie; en bij montage met dit onrbuikbare bevestiging de rugpositie ruim 7 cm naar voren brengt waardoor de gehele zitbalans, zwaartepunten en funktionaliteit van de rolstoel onwenselijk wijzigt maar belangrijker nog, de exact op maat gemaakt zitorthese van 1595 Euro onbruikbaar maakt.

8.
Sinds de bijeenkomst op 23 november 2017 weet u dat de rolstoel is afgeschreven, maar belangrijker is dat u na melding aan wethouder van 23 juni 2017 en bespreking ervan op 21 september 2017 in bijzijn van clientondersteuning heeft nagelaten deze melding , tbv tijdige vervanging van de rolstoel na aflopen besluit te reageren. U heeft nalatig gehandeld door niet aldan een onderzoek conform de wmo2015 in te zetten. Ik heb u derhalve per ingebrekestelling wet Dwangsom wegens niet tijdig beslissen op 25 april 2016 ook in gebreke en aansprakelijk gesteld.

GEVOLGEN

9.
Ik ondervind namelijk ernstige medische schade door het reeds 5 maanden uitblijven van en adequate vervanging voor een rolstoel waar ik al sinds oktober 2000 24/7 afhankelijk ben. En dit de 7e rolstoel wordt (manueel of elektrisch) die u ooit verstrekt heeft zonder dit soort getraineer.

10.
Onlangs is een vervoersvoorziening toegekens, op 2 dagen na 10 jaar na een succevol beroep inzake en vervoersvoorziening. Om deze vervoervoorziening bruikbaar te maken, dient de huidige rolstoel, of de vervangende (identieke kopie, zelfde merken type) naar de fabrikant van de Canta te gaan. Opdat de bevestiging aangepast kan worden op de rolstoel. Mocht dit al lukken met dit wrak, zal de Canta geleverd worden maar voor mij onbruikbaar zijn omdat ik niet in deze rolstoel de Canta kan besturen in deze staat.

11.
Mobilisatie. De door u extra toegekende mobilisatieuren om uit de bedelegerigheid-situatie te ontkomen kunnen niet optimaal benut worden. Hoewel ik mijn best doe is met een scheef bekken en scheve rugpositie manoevreren en bewegen in een rolstoel die amper vooruit komt niet bepaald medisch verantwoord bij mijn aandoeningen. Hierdoor zal de noodzaak voor extra mobilisatiehulp ook langer blijven voortduren. Het isolement waarin ik al 22,5 maand verkeer zal daardoor nog lager duren iets wat zich ook op geen enkele wijze met de waarden en geest van dewmo verdraagt.

FINANCIEEL

12.
Het gaat hier werkelijk om lood om oud ijzer.
Nadat gebleken was dat de rugbevestiging van de Tarta niet geschikt is (nogmaals u heeft dat medisch attest), moest er naar een alternatief gezocht worden. Ik heb daarnaast door enige andere materiaalkeuzes ivm deze allergieen ruim 800 Euro bespaard door bepaalde onderdelen van ander materiaal te kiezen waardoor de kostbare bekeleding met leder niet langer noodzakelijk was. En ds de prijs van deze geheel funktionele, en ready-to-go rolstoel niet significant hoger ligt dan die van de huidige rolstoel in 2012. (Factuur ▒▒▒▒▒ dd 19-11-2012 dd 6.898,48 Euro)

13.
De huidige offerte voor een relatief snel leverbare rolstoel (omdat er geen maat/handwerk meer aan nodig is), geheel voldoet aan de medisch/ergonomische eisen conform offerte van ▒▒▒▒▒ is: 7.120,02 Euro. ▒▒▒▒▒ levert echter niet aan particulieren opdat er een offerte is uitgebracht door dealer ▒▒▒▒▒ , te weten 7.200 Euro voor deze gehele rolstoel, de aflevering, afstelling en checken van de door ▒▒▒▒▒ ’s ergonomisch productspecialist vastgestelde maten.

13.
Sedert 23 novmber 2017 en uw huisbezoek incl arts, ergnoom en ▒▒▒▒▒ is gesproken over die offerte voor een rolstoel. ▒▒▒▒▒ zou eveneens een offerte uitrbengen, maar aangezien ▒▒▒▒▒ niet over rolstoelen gaat dit doorzetten naar een andere afdeling, Waarop ik pas in maart uitsluitsel krijg dat ▒▒▒▒▒ sedert 1 jan 2018 geheel niet meer aan particulieren levert, dus het soqieso bevreemdend is dat deze man tbv de Canta en rolstoel combi-check tot de proefrit van 30 januari 2018 alhier met u meekomt. En u tijdens een huisbezoek in april 2018 zelf niet eens weet dat ▒▒▒▒▒ niet meer aan particulieren met PGB leveren.

14.
Na overleg met ▒▒▒▒▒ is al eerder besproken dat we afzien deze keer van het kostbare bekleden met leer , gezien de korte duurzaamheid, de daardoor onstane gezondheidsklachten van dermatitis maar dat dit een besparing oplevert.

15.
Op het moment dat ik dan de offerte na mededeling van ▒▒▒▒▒ indien, wordt deze direct en zonder enig nader overleg of vraagstelling afgekeurd op 5 april 2018. Mijn emails met uitleg met visualisaties daarna worden niet eens door u beantwoordt. En meent u een medisch ergonomich traject in te moeten zetten.

16.
De kosten van de rolstoel zullen dan tot mogelijk 3000 euro extra oplopen. Ik zal uitleggen waarom:

  • De overbodige medisch/ergonomische indicatie kosten tussen de 350 en 380 euro ,mits het kortaf kan, wat hier nooit het geval is qua medische complexiteit.
  • Het herplaatsen van de Tarta, wat leidt tot een onmogelijke configuratie, onbruikbare bevestiging, kost 494, 17 Euro, maar maakt de gehele stoel inadequaat.
  • Bij persisteren in deze oplossing wordt de op maat gemaakte zitorthese ad 1595 Euro ook ongeschikt en dient vervangen te worden.
  • De meerkosten zijn derhalve minimaal zo’n 2500 Euro , in totaal gaat uw optie en werkwijze zometeen het volgende kosten: 7200-884+2500= 8.816,- voor een niet adequate rolstoel

17.
Buiten de medische onverantwoordelijkheid van 5 maanden in een defecte rolstoel zitten, heeft u inmiddels 5 maanden geen kosten gehad aan verstrekking van een rolstoel. Op basis van de offerte (die dicht bij de voorgaande ligt) heeft u hiermee al het volgende bespaard:

• verstrekking rolstoel 5/60 * 7200 = 600 Euro
• onderhoud 7% op jaarbasis voor 5 maanden= 42*5 = 210 Euro

U heeft dus door nalatig handelen na eerste meldingen, niet binnen zes weken afhandelen van de aanvraag om tijdig een rolstoel aansluitend aan een aflopend bezwaar te leveren al 810 Euro bespaard

Waardoor de netto kostprijs van de voorziening: 7200 – 810= 6.390 Euro is.

 

18.
Conform artikel 2.1.1. (lid 1 en 2 ) wmo 2015 bent u verantwoordelijk voor de verstrekking van voorzieningen maar ook voor de continuïteit ervan. Hier heeft u gezien de vroege meldingen van 23 juni 2017, 21 sept 2017 nagelaten deze zorgplicht na te komen.

19.
Het voorgenomen traject en zoals uw brief van 24 april 2018 stelt, kan ik een’advies’ tegemoet zien uiterlijk eind juni. Dit houdt in dat met inachtname van het feit dat u dan nog moet beslissen, de levertijd, ik in de meest optimistische schatting nog 5 maanden zonder rolstoel zat zitten. Dit is onacceptabel en medisch overantwoord.

20.
Temeer daar u op 21 sept 2017 gemaakte afspraken in bijzijn van getuige clientonderteuning heeft toegezegd dat Dr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ – de enige arts die beschikt over de laatste en recente medische status en informatie, de indicaties zal blijven doen. Temeer omdat er momenteel door tucht-en juridishe zaken geen huisarts is bij wie informatie opgevraagd kan worden. Bewijs daarvan dat een arts alhier vernieling aangericht heeft is u inzage in verschaft. En daarom het belang ervan aangetoond. Een medisch traject door een andere arts, zal dus enkel resulteren in een onmogelijkheid tot opvragen van informatie, en ik enkel naar Dr. ▒▒▒▒▒ kan verwijzen.

MEDISCHE ONVERANTWOORDELIJKHEID

21.

Ik heb chronische, therapieresistente en zwaar progressieve CRPS1, een liquorhypotensie syndroom met recidiverende liquorlekkages met diffusie, (houdingafhankelijke risico’s op lekkages!), door deze combinatie autonome dysregulatie, toenemende neurologische uitval, insulten en verlammingen.

Daarnaast is de schadelijkheid van elke dag, elk moment in een defecte rolstoel onverantwoord. Een uitstel tot juni 2018 voor een advies dus ook. Dat gezegd hebbende zal een kopie van deze brief op voorhand aan de medisch adviseur van ▒▒▒▒▒ toegezonden worden. Er geldt ook voor indicatieartsen nog altijd een ‘Primum non nocere-beginsel’.

Het kan ook evenmin zo zijn dat u een indicatiearts en een ergonomisch adviseur misbruikt om dit traject waarin u zelf qua termijnen en handelen nalatig bent geweest nu in de schoenen van deze mensen schuift. Om al op voohand enige tuchtrechtelijk verwijtbare handeling of juist door uitblijven ervan zie ik mij derhalve gedwongen deze brief eveneens aan ▒▒▒▒▒ te sturen opdat zij u duidelijk kunnen maken wat de risicoanalyse is van dit uitstel.

Alsmede zal een kopie van deze brief gezonden worden aan Dr. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, aangezien hij de enige arts is die beschikt over de recente medische informatie en status naar wie ik gezien de situatie kan verwijzen.

22.
In navolging van de Ingebrekestelling Wet Dwangsom van 25 april 2018 zal ik, indien u niet binnen twee weken voor een acceptabele oplossing zorgt na afloop van de twee weken termijn entameren en de rechtbank onverwijl verzoeken een hogere dwangsom op te leggen teneinde een onuitstelbare voorziening te verkrijgen die tevens moet voorkomen dat wij als geheel gezin, de gehele zomer verstoken blijven van participatie en de overige door u verstrekte voorzieningen: mobilisatiezorg en vervoersvoorziening wel gebruikt kunnen worden.

Ik verzoek u gezien bovenstaande een besluit te nemen op basis van door mij ingediende offerte om zo mijn gezondheid niet langer in gevaar te brengen en de onacceptabele risico’s van maanden uitstel te voorkomen. In dit kader heb ik u dan ook per ingebrekstellingsformulier aansprakeijk gesteld en verzoek u dat alhier als opnieuw ingelast te zien.

In afwachting van uw spoedige tegenbericht verblijf ik,
Hoogachtend

Mw. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

c.c.
Mw. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, formele cliëntondersteuner
Mw. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, Verzekeringsarts Argonaut

 

De Ingebrekestelling dd 25 april 2018

 

* DEEL DIT BERICHT *
* DEEL DIT BERICHT *
* DEEL DIT BERICHT *

Wilt u meehelpen en voorkomen dat ik als gehandicapte, met mijn 4 kinderen de gehele zomer binnen ga liggen (want zitten gaat niet meer zonder gezondheidscomplicaties) kunt u ons helpen door dit bericht te delen op uw social media, twitter of facebook. Waarvoor onze dank!

%d bloggers liken dit: