doofpot

Bericht namens @doofpotwmo

Updates

Klik hier om de update van 18 oktober 2017 te lezen
Klik hier om de update van 19 oktober 2017 te lezen
Klik hier om de update van 5 november 2017 te lezen
Klik hier om de update van 6 november 2017 te lezen
Klik hier om de update van 8 november 2017 te lezen
Klik hier om de update van 10 november 2017 te lezen

 

IMG_0624.jpg

13 oktober 2017

@doofpotwmo heeft op 13 oktober jl. naar aanleiding van uiterst ignorante en frustrerende emails van de gemeente twee zeer zware insulten gehad en is momenteel niet in staat dit blog over de status van gang van zaken met de gemeente Leudal te updaten.

Ze ligt door het uitblijven van voorzieningen en de ongevallen nu bijna 500 dagen te bed en de vooruitzichten dat de gemeente Leudal op mogelijke wijzen ondersteuning wenst te bieden deze situatie positief te veranderen blijven uit.

De gemeente heeft haar enige weken geleden – na 15 maanden weigering tot elk overleg of gesprek- op haar verjaardag bezocht en mooi weer gespeeld wat achteraf gezien meer op damage-control en loze beloften van verbetering lijkt dan die daden ook daadwerkelijk bij die woorden te voegen.

@doofpotwmo heeft al sedert april 2017 aan de gemeente Leudal kenbaar gemaakt dat er complicaties zijn met het liggend ziekenvervoer omdat haar rolstoel niet mee mag in de ambulance waardoor begeleiding noodzakelijk werd. Ook verleent personeel op de polikliniek geen assistentie bij verpleegkundige handelingen zoals hulp bij o.a. katheterisatie.

De bestaande geïndiceerde uren daartoe zijn gebaseerd op een aanvraag uit 2015 die uit ging van haar (destijds) mobiele toestand die in geen velden of wegen te vergelijken is met de situatie waarin ze nu sinds 8 juni 2016 verkeert en de geïndiceerde uren niet voldoen voor de tijd die het kost om met liggend ziekenvervoer naar haar artsen te geraken.

De gemeente liet vorige week dan ook nog zonder enig voorgaand overleg, met de nodige valse beschuldigingen weten dat de al sedert april duidelijk gemaakte, en op 11 mei aangevraagde extra begeleiding om naar ziekenhuizen, pijnbestrijding en meer te kunnen, niet komt.

Waardoor ze nu helemaal niet naar een ziekenhuis kan en de afspraken en doorverwijzingen nu steeds afgezegd of verschoven moeten worden tot dit wel mogelijk wordt gemaakt.

Daarnaast wilde de gemeente tijdens het huisbezoek, initieel zonder enige inzage of overleg de vervoersvoorziening afwijzen. Dit heeft ze tegen kunnen houden. Er zou een vragenronde komen. Vorige week kwam dan een bericht dat dit traject wat de nieuwe vervoersvoorziening die was aangevraagd in mei 2017, nu wederom in een – naar wat lijkt – geheel nieuw indicatie-traject doorgestart wordt.

Dit terwijl er al een herzien 2e medisch en positief advies was, een onderliggend ergonomisch onderzoek en test van haar fysieke mogelijkheden heeft plaatsgevonden, blijft de gemeente Leudal dit frustreren.

Dit terwijl zij en haar gezin al, door meerdere instanties eveneens bij de gemeente kenbaar gemaakt sinds 2008, zonder geschikte vervoersvoorziening zitten en daardoor geheel niet kunnen participeren. De aanhoudende tegenwerking en deze recente ondoordachte reacties van de gemeente impliceren nogal wat ernstige onmogelijkheden en gevolgen die als een harde klap zijn aangekomen bij @doofpotwmo maar ook bij haar gezin.

@doofpotwmo verontschuldigt zich dat ze momenteel niet in staat is anderen via social media te steunen bij hun acties of problemen en bedankt alle vrienden en volgers voor de kaartjes, emails en steun. Ze is niet in staat momenteel om uw berichten te beantwoorden door de ernstige complicaties door de insulten.


Update 18 oktober 2017

OVERZICHT CORRESPONDENTIE INZAKE FUNKTIE WMO BG-I

SITUATIE

 

1.

Gedurende 2010 tot 2016 is aan cliënte geheel onterecht de funktie ‘Begeleiding Individueel’ onthouden wegens het ‘ontbreken van een psychische grondslag’, aldus de gemeente Leudal. Terwijl somatische problematiek i.e. handicap eveneens als grondslag altijd geldig was en cliënte tot dan 10 uur per week begeleiding had tot de gemeente Leudal met deze redenatie de gehele funktie ontnam.

2.

Op 1 oktober 2015 heeft er een huisbezoek plaatsgevonden bij cliënte, waarna middels gespreksverslag door de Gemeente aanname van de melding en aanvraag is gemaakt van o.a. deze funktie BGi.

3.

Op 9 december 2015 heeft cliënte een rappel gezonden.

4.

Op 12 januari 2016 heeft cliënte wederom een rappel gezonden.

5.

Op 22 februari 2016 heeft door vastberadenheid en persisteren van cliënte een huisbezoek plaatsgevonden, waarin deze uitblijvende zorg wederom onderwerp van gesprek is geweest.

Ondanks gespreksverslag van (keukentafel)gesprek wat als aanvraag geacht mag worden is cliënte verzocht wederom een persoonlijk plan in te dienen terwijl e.e.a. reeds uitgebreid genoteerd was tijdens de huisbezoeken door de WMO Regisseur in zijn persoonlijke notities t.b.v. de verplichte verslaglegging.

Eerst op 25 juli 2016 kende de Gemeente Leudal – met terugwerkende kracht – de funktie begeleiding toe. Helaas heeft deze zeer vertraagde totstandkoming als gevolg dat er gedurende de ruim 5 maanden sedert 22 februari 2016 (al dan niet de periode sedert 1 oktober 2015 sedert feitelijke aanvraag) als gevolg dat cliënte al die maanden niet naar artsen of ziekenhuizen kon gaan.

Aandachtspunt

Verzoek het navolgende in dit overzicht duidelijk in gedachte te behouden dat cliënte sedert juli 2016 geheel genegeerd is en er geen persoonlijke onderhoud of (keukentafel)gesprekken hebben plaatsgevonden tot 21 september 2017.


19 december 2016

De gemeente Leudal geeft een ambtshalve verlenging BGi over periode 1 jan t/m 31 dec 2017 wegens volgens gemeente Leudal ‘uitblijvend advies’ door indicatiearts. Dat was onjuist daar het advies van de indicatiearts al sinds 16 dec 2016 bij de gemeente Leudal in bezit was, en blijkt ook dat de gemeente Leudal enkel de arts verzocht heeft advies uit te brengen over HH-zorg en uitdrukkelijk niet over BGi zorg. Iets wat later door de indicatiearts bevestigd is.

5 april 2017

Brief door cliënte aan B&W, noodzaak herbeoordeling/noodzaak uitbreiding BGi om medische trajecten mogelijk te maken.

6 april 2017

Email door cliënte aan WMO regisseur inzake complicatie liggend ziekenvervoer cc Programma Regisseur, Burgemeester met vermelding van brief aan B&W dd 5 april 2017

10 april 2017

Wederom toelichting door cliënte (rappel) inzake complicaties begeleiding/vervoer artsen/ziekenhuizen en verzoek tot mogelijk maken medische trajecten.

20 april 2017

Gemeente Leudal stuurt nieuw besluit n.a.v. “aanvraag begeleiding” (Zou getiteld moeten zijn “herindicatie begeleiding”) en zegt na ‘onderzoek’ besloten te hebben deze omvang te continueren zonder dat de arts hier opdracht tot nieuw onderzoek had gekregen. Wat cliënte middels email van 6 dec 2017 wel door gemeente is voorgehouden.

25 april 2017

Cliënte heeft wederom toelichting (rappel) inz. complicaties begeleiding/vervoer artsen/ziekenhuizen aan de gemeente Leudal gezonden per ermail.

4 mei 2017

Mail van cliënte aan WMO Regisseur ivm complicaties BGi/uitbreiding uren noodzakelijk, oorspronkelijke aanvraag voor toelichting was meegezonden ter verduidelijking omdat haar eigen WMO regisseur op vakantie was.

7 mei 2017

WMO-RAAD HULP GEZOCHT

Ingezonden: Signaleringsformulier en Plan van Aanpak dd 24 april 2017

Cliënte heeft geen enkele reactie hierop ontvangen.

19 mei 2017

BEZWAARSCHRIFT

(Inzake fictieve weigering hertarifering toegekende zorguren naar tarief ZZP zorgverlener) : Bevat duidelijke beschrijving problematiek te weinig uren BGi (meer uren bgi nodig ivm onvoorziene complicatie liggend ziekenvervoer)

De advocaat van de gemeente Leudal agendeert en dient echter verweer bij de hoorcommissie in tegen (verkeerde) besluit van 20 april 2017 ipv het bezwaar wegens fictieve weigering tegen het ambsthalve besluit van jan t/m 31 maart 2017 waar door cliënte meerdere malen om hertarifering voor gevraagd is, om zo alvast enige medische trajecten mogelijk te maken.

13 juni 2017

Mail door cliënte aan indicatiearts inzake de BGi.

Bevestigd wordt weer dat deze aanvraag nooit ontvangen door de indicatiearts van SCIO in 2016, enkel een verzoek van de gemeente Leudal tot herindicatie voor HH. Cliënte heeft daarop een email gezonden dat gemeente haar op 6 december 2016 kenbaar gemaakt heeft dat men HH en BG zou laten herindiceren door een arts. Dit blijkt dus geheel niet het geval te zijn.

ADVIES ARTS:

Nieuwe aanvraag indienen wegens verslechtering gezondheid en nieuwe beoordeling n.a.v. medische toestand/onmogelijkheden.

14 juni 2017

FORMELE KLACHT INGEDIEND

(Nooit behandeld door de gemeente Leudal)

Waarin eveneens de problematiek BGi (meer uren bgi nodig ivm onvoorziene complicatie liggend ziekenvervoer) etc beschreven staat en noodzaak tot uitbreiding uit en te na toegelicht.

21 juni 2017

In opvolging advies indicatiearts nieuwe aanvraag BGi ingediend via website melding nr: 00000000a9a8

De exacte tekst van de melding/aanvraag:

‘Herindicatie wmo BG zorg i.v.m. ernstige progressie handicap door uitblijvende voorzieningen.

 

Herindicatie bestaande zorgomvang door terzake deskundig arts bepaling benodigde zorgomvang in verhouding tot complexe fysieke therapieresistente en uitbehandelde aandoeningen met sombere prognose’

Aanvraag herindicatie bg zorg (21 juni 2017).png

 

23 juni 2017

De  Wethouder geeft tijdens een huisbezoek van 23 juni 2017 cliënte hetzelfde advies als de arts enige dagen eerder, om een nieuwe aanvraag voor herindicatie in te dienen. Cliënte heeft de wethouder verteld dat dit inmiddels op 21 juni 2017 gebeurd is op advies van die indicatiearts.

Cliënte heeft de wethouder tevens het Plan van Aanpak dd 24 april 2017 meegegeven waarin noodzaak uitbreiding BGi wegens verslechtering van gezondheidstoestand en ter facilitering van medische trajecten / complicaties ziekenvervoer uitgebreid beschreven staat.

29 juni 2017

Per email laat gemeente cliënte weten dat er géén medisch advies door arts nodig is ondanks haar uitdrukkelijke verzoek hiertoe wegens langdurig (op dat moment) meer dan 385 dagen bedlegerigheid en ernstige medische complicaties bij uitblijvende reacties of toekenning uren adequate begeleiding mogelijk te maken.

amedische-beoordeling-bg-29-juni-2017

29 juni 2017

Cliënte heeft wederom reactie verzonden aan WMO Regisseur met de herinnering van de complicaties door verslechtering gezondheid en ziekenvervoer.

17 juli 2017

Wegens weigering tot gesprek of overleg zag cliënte zicht genoodzaakt een pleitnotitie in te sturen omdat hoorcommissie weigert haar telefonisch de hoorzitting te laten ‘bijwonen”.

Achteraf blijkt de werkelijke reden voor die weigering tot telefonische hoor: vooroordelen m.b.t. haar spraakgebrek.

In deze pleitnotitie vermeldde zij het probleem omtrent te weinig BGi. Eveneens beschreef ze ook inzake de nu reeds maanden bij gemeente Leudal complicaties ziekenvervoer die zij al talrijke malen duidelijk gemaakt heeft.

20 juli 2017

Er heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden tijdens een hoorzitting, waarbij cliënte niet aanwezig kon zijn, telefonische hoor geweigerd maar pleitnota zie hierboven, bevat de zoveelste  melding inzake BGi problematiek.

9 aug 2017

Cliënte ontvangt een brief van de gemeente Leudal als antwoord, 7 weken na de melding ( op advies van de arts ) van 21 juni 2017.

Terwijl op 29 juni 2017 haar per email bericht gezonden is dat er geen medische indicatie nodig werd geacht door de gemeente Leudal, wordt nu aangegeven dat er alsnog (ruim een maand eerder) op 6 juli 2017 alsnog opdracht gegeven is aan een arts die hier echter niet voor huisbezoek is geweest om de ernstige progressieve en medische situatie van dat moment zoals verzocht in de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

Achteraf blijkt dat de gemeente enkel de vraag over mobilisatie gesteld heeft aan de arts.

Maar nagelaten heeft de vraag te stellen over de problematiek inzake de begeleiding van/naar of tijdens artsbezoeken.

 

21 september 2017

Tijdens eerste huisbezoek/(keukentafel)gesprek in 15 maanden, heeft cliënte duidelijk gecommuniceerd over de complicaties en het prangende tekort BGi uren door langdurige bedlegerigheid (meer dan 15,5 maanden op dat moment). De WMO-regisseur geeft aan dat haar vervangster komende week contact op zal nemen voor een afspraak om een herindicatietraject te starten.

13 oktober 2017

De vervangerster van de WMO regisseur heeft geen contact opgenomen om een indicatietraject op te starten maar stuurt zonder enig overleg een email met een beslissing.

Gemeente geeft aan besluit niet geheel tegemoet te komen, en haar standpunt niet te herzien ondanks toelichtingen aan vervangende WMO Regisseur, met als reden dat er een melding iets gemeld had moeten worden. Gezien bovenstaande data heeft men deze ‘meldingen’ geen keer als dusdanig aangemerkt maar zijn dit wel degelijk gezien bovenstaand overzicht, meerdere voornamelijke schriftelijke mededelingen en duidelijke aanvragen tot herbeoordeling geweest.

De gemeente Leudal stelt zich op het punt dat er ‘bezwaar’ gemaakt kan worden. Waaruit naast de letterlijke opmerking dat men niet voornemens is e.e.a. te herzien, zonder enig overleg ook op ditpunt geenszins voornemens is tegemoet te komen aan urgente noodzaken tot specialistische zorg en die te faciliteren wetende dat een bezwaar nooit binnen dit PGB jaar afgehandeld zal worden, dus die specialistisch noodzakelijke zorg niet gefaciliteerd kan worden en dus geen doorgang kan vinden.

18 oktober 2017

Cliënte heeft een besluit ontvangen dat slechts 1.4 uur per week toegekend is ipv noodzakelijke 4 uur uitbreiding BG-i om medische trajecten mogelijk te maken.

De indicatiearts lijkt hier totaal niet in gekend en neemt de gemeente Leudal hier zelf, wel zeer risicovolle besluiten en oordelen in een ernstige medische situatie om zo specialistische zorg om de verdere, reeds zeer ernstige achteruitgang te stuiten nu ook nog onmogelijk te maken.

De gemeente Leudal besluit tot 1.4 uur per week omdat zij van mening is dat door bedlegerigheid de geïndiceerde zorg voor ziekenhuisbezoek (uitgaande van een aanvraag van begin 2016) niet ‘geleverd’ zou zijn. Bezijdens deze valselijke aanname en/of onheuse  beschuldigingen gaat de gemeente Leudal hier geheel voorbij aan het feit dat er wel degelijk enige SEH bezoeken en artsbezoeken thuis hebben plaatsgevonden welk karakter van dien aard waren dat hier begeleiding bij noodzakelijk was en de reeds geïndiceerde zorg van 3.10 uur per maand wel degelijk voor die begeleiding bij artsbezoeken of daartoe benodigde bezigheden zoals o.a. afgeven of ophalen van medische gegevens, machtigingen, dossiers of rapportages geleverd meer dan ruim verricht zijn.

De gemeente herziet dan enkel haar eerdere standpunt betreffende een rekenfout.

Zij herformuleert de onterechte ‘beschuldiging’ uit haar email maar trekt in het besluit wel letterlijk de vermeend ‘niet geleverde zorg’ van de benodigde zorguren af waardoor cliënte i.p.v. de benodigde 4 uur per week slechts 1.4 uur per week voor artsenbezoek over houdt en dit bij noodzakelijke begeleiding bij liggend ziekenvervoer zo in beginsel geheel onmogelijk gemaakt wordt.

Cliënte is nu bijna 500 dagen bedlegerig en wacht nu reeds 15 maanden op mogelijkheden tot invasief onderzoek met betrekking tot de aanhoudende (gevaarlijke) insulten zonder dat de gemeente Leudal zich – gezien deze risico’s –  duidelijk door een indicatiearts wil laten adviseren of zulks uit zorgvuldigheid aangaande dergelijke risico’s bewogen voelt, maar cliënte ondanks zovele meldingen, wederom overlaat aan haar lot en specialistische zorg ontoegankelijk hield en houdt.


Update 5 november 2017

Update door verzorgende(n), kinderen, familie van @doofpotwmo

@doofpotwmo ligt al een week ernstig ziek van nierbekkenontsteking, beginnende longontsteking en zeer pijnlijke complicaties aan de rechterschouder niet in bed maar op de bank. Op de bank omdat op 30 oktober jl. de aanpassing van de badkamer (waarvoor zij sinds 2013 gestreden heeft) gestart is.

De badkameraanpassing verloopt in elk geval wel voorspoedig, zeer voorspoedig zelfs.

Nog geen herindicatie

Er ontbreekt nog steeds een zorgvuldige indicatie voor de zorg ondanks de vele aanvragen/meldingen zoals hier boven vermeld wat voor extra complicaties zorgt.

Derhalve is op 24 oktober jl. wederom een nieuwe aanvraag ingediend om een zorgvuldige indicatie door een terzake deskundig arts wegens gewijzigde situatie en complicaties.

De Gemeente Leudal laat dit indicatietraject door een arts echter slepen wat de gemeente na huisbezoek van 21 september 2017 schriftelijk wel heeft toegezegd en bevestigd.

Rolstoel afgeschreven

De rolstoel van @doofpotwmo is afgeschreven. (Besluit voorziening middels PGB van Nov 2012, geldig voor 5 jaar) en is hiervoor eveneens op 24 oktober jl. melding gedaan en de productspecialist die haar rolstoel heeft aangemeten wegens vereiste aanpassingen gecontacteerd.

De gemeente bemoeilijkt nu ook dit traject door hier wel een heel indicatietraject op te willen starten voor een vrouw die al 17 jaar volledig rolstoelgebonden is en bij de leverancier en de productspecialist exact bekend is wat noodzakelijk is.

Nu @doofpotwmo in elk geval enige uren heeft om te mobiliseren (3x 1 uur per week) veroorzaakt de slijtage van de rolstoel en de inmiddels door letsels wegens uitblijvende andere voorzieningen nu ernstige complicaties aan de tot nu toe redelijk functionerende rechterschouder die steeds luxeert en ontstoken lijkt te blijven waardoor ze onnodig veel pijn lijdt.

Derhalve zal vandaag een mail met link naar dit bericht aan het college en alle leden van de gemeenteraad van de gemeente Leudal gezonden worden.

Ontvangen bij reactie van Raadslid Matthieu Wagemans van Ronduit Open:

brief ronduitopen aan burgemeester 5 nov 2017.PNG

Opmerking

De recentste hoor- en adviescommissie heeft vastgesteld in haar advies dat de gemeente Leudal nalatig is geweest m.b.t. achterhouden van zeer relevante correspondentie inzake de woningaanpassing te weten brieven van begin tot medio augustus 2016 waarmee @doofpotwmo in september 2017 pas bevestiging krijgt dat de gemeente Leudal haar daarmee onnodig en maanden lang in een mensonterende, gevaarlijke en gezondheidsschadende situatie aan haar lot heeft overgelaten.

Update 6 november 2017

Update door verzorgende(n), kinderen, familie van @doofpotwmo

@doofpotwmo heeft n.a.v. enige frustrerende emails van de gemeente Leudal wederom een zwaar insult gekregen. De gemeente volhardt en blijft ondanks meervoudige duidelijke uitleg over de onterechte maar vermeend ontoereikende stabilisatie van haar rolstoel volharden in een huisbezoek met vier personen.

De gemeente Leudal is kennelijk al vergeten dat zij in September 2016 een meervoudige maximale en portable stabilisatie voor haar rolstoel heeft verstrekt na een medisch en ergonomisch advies daartoe.

Namelijk een op maat aangemeten zitorthese en een tarta rugleuning die op elkaar dusdanig zijn aangepast dat zij volledig gestabiliseerd kan zitten zonder risico’s op complicaties. En hiermee overbodig en belastende ‘onderzoeken’en kosten maakt door wederom een onbekende ergonoom mee te brengen.

De arts van het indicatieorgaan komt wel mee maar zoals het er nu uitziet is de gemeente Leudal voornemens bij dat gesprek aanwezig te zijn en dat gaat @doofpotwmo te ver.

Gezien de uiterst complexe medische situatie en progressie wordt het een uiterst medisch gesprek en de vraag is maar hoe een gemeente die meerdere malen bewezen heeft het proportionaliteitsbeginsel toch al niet na te leven hier weer mee omgaat.

Hier hoeft niet eens de de vraag te rijzen of de privacy danig geschonden wordt. Die wordt zo ernstig geschonden.

Stelt u zich voor dat u een baan heeft en onverhoopt ziek of zwanger wordt, en uw baas gaat mee naar de arboarts of zit bij uw vervolggesprek bij uw gyneacoloog. Of uw kind moet naar de tandarts en de leraar gaat mee. Hoe zou u dit vinden?

@doofpotwmo is niet blij met de aanwezigheid van een wmo-consulent tijdens een gesprek met een arts omdat de nogal genante gevolgen van de progressie en de meer dan 517 dagen nu durende bedlegerigheid menswonwaardige situaties opleveren en zij die in privacy en vertrouwelijkheid van de arts-patient relatie wenst te bespreken.

Verder maken wij ons allemaal ernstige zorgen over de gezondheid nu de long- en nierontsteking, de schouderproblemen en wederom een volgend insult met de nodige complicaties haar elke keer een stuk achteruit ‘schoppen’.

Waarbij altijd en elke keer de vraag gesteld moet worden waarom deze gemeente een dergelijke ‘behandeling’ volhardend toepast met bekende gevolgen voor een gehandicapte die uitbehandeld, therapieresistent is bij aandoeningen die geen enkele mogelijkheid tot herstel kennen.

Enkel behoud en preventie de broodnodige garanties kunnen opleveren om nog verdere progressie te stuiten. Progressie die veel te snel verloopt. @doofpotwmo is totaal uitgeput.

Update 8 november 2017

Update door verzorgende(n), kinderen, familie van @doofpotwmo

Bezoek door de leverancier van de WC-Vamat (hulpmiddel tbv toilet). Tijdens werkzaamheden aan de aansluitingen van het toilet blijkt de elektronische aansturing van deze bestaande unit een andere besturing nodig te hebben waarvoor de vertegenwoordiger/productspecialist op bezoek komt, gelukkig snel anders ligt de aanpassing van de natte cel volledig plat.

Tijdens het bezoek en bezichtiging van de WC-Vamat blijkt dat de WC-Vamat vol schimmel zit (een bij gemeente sinds 2011 en 2012 bekend probleem door niet voor de WC-Vamat adequate toiletpot  die men weigerde te vervangen). Een situatie waardoor @doofpotwmo veel ongevallen heeft gehad omdat het spoelwater langs de pot op de grond liep en zo voor gevaarlijke situaties heeft gezorgd waaronder de recente meer dan 519 dagen durende bedlegerigheid na de val van 8 juni 2016.

De föhn unit in de WC-Vamat is eveneens vergeven van de schimmels en mogelijk schadelijke bacterien want @doofpotwmo heeft aanhoudelijke blaas- en nierontstekingen en zit daarvoor momenteel aan de zoveelste onnodig want vermijdbare anti-biotica kuur.

Instructies door mw P: Niet adequaat maar goedkoop: U bent te duur.

Tijdens het bezoek merkt de productspecialist op dat:

De oplossing zo goedkoop mogelijk moet zijn, de volledig (ook inwendig) beschimmelde WC-Vamat niet vervangen mag worden omdat “alles al tè duur is” bij @doofpotwmo

Lasterlijk. Beschamend. Instructies aan leveranciers die producten verkopen voor gehandicapten tbv gezondheid en maar in opdracht moeten negeren dat iemand door achterstallig onderhoud of bij opdracht moeten negeren dat iets niet meer ‘adequaat’ is.

@doofpotwmo was ernstig overstuur temeer daar de gemeente Leudal buiten deze opmerking in de praktijk zelf ongestraft maar doorgaat met het ‘declareren’ van nooit geleverde zorg en voorzieningen en zelfs blijft beweren dat bepaalde nooit geleverde voorzieningen die zelfs bij het CAK geregistreerd zijn voort eigen bijdrage inning te boek blijven staan.

En er wederom een factuur van het CAK is gekomen die inzage geeft dat de gemeente wederom bijna 7000 euro per 4 weken teveel declareert. En zij minimaal, 5 jaar geen adequate badkamer heeft met alle gevolgen van dien, ernstige toename van handicap, er al 9 jaar GEEN vervoersvoorziening en dus GEEN kosten daartoe gemaakt zijn, er onterecht 6 jaar; van 2010 tot 2016 GEEN ENKELE begeleiding was omdat die onwetmatig was ontnomen.

Wat is de prijs van de verkwanselde gezondheid en het leven van @doofpotwmo?

Die wederom later op de dag een insult kreeg. Het vierde in zeer korte tijd.

Wederom is er een brandbrief naar de verantwoordelijke wethouder, Burgemeester en de gemeenteraadsleden gezonden.

Update 10 november 2017 – Zwaar ongeval door mankerende rolstoel

Update door verzorgende(n), kinderen, familie van @doofpotwmo

Op vrijdag 10 november 2017 heeft @doofpotwmo een behoorlijke smak gemaakt toen ze uit de rolstoel viel doordat de zitting afbrak. Er bleken twee stalen D-ringen van de spanbanden afgebroken te zijn van de zitting.

Ze is daardoor met haar onderlichaam klem komen zitten tussen de resterende zitting en de carbon bandenbeschermer die afgebroken is waardoor een stuk van de vlijmscherpe wielbeschermer in de band is gekomen en deze onmiddellijk en dusdanig lek was dat de rem geen grip meer had op de band waarna de rolstoel onder haar wegschoot en ze ontzettend hard op de grond op haar rechterschouder en vervolgens haar hoofd is gevallen. De schouder geeft nu nog meer klachten dan voorheen en ze heeft wederom ernstige nekklachten en een liquor-lekkage.

Tijdig, enige maanden voor verlopen van het rolstoel PGB-besluit van 2012 voor 5 jaar, heeft @doofpotwmo al aangegeven dat in Nov 2017 dit besluit verloopt en aangegeven dat er structurele slijtage aan de handbewogen rolstoel is. Hier is door de WMO afdeling van gemeente Leudal destijds niet op gereageerd.

Tijdig, om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt wat nu wederom een feit is.

Tijdig omdat haar vorige rolstoel in juni 2012 afgeschreven en onbruikbaar was geworden. Daarna werd door de leverancier van de gemeente een foute rolstoel geleverd. Op 1 november 2012 gaf de gemeente Leudal toestemming de rolstoel alsnog te bestellen bij een andere leverancier i.s.m. de fabrikant, die wel voldeed aan de medisch ergonomische eisen.

In die ‘leverings-ronde’ werd het proces door de gemeente evenmin bewaakt en liet de gemeente toe dat @doofpotwmo zelfs een maand zonder hoepels aan de wielen heeft gezeten, een zwaar ongeval had met heup, bekken letsels als gevolg. En het vanaf de  ‘afgeschrijving’ in totaal 15 maanden duurde voor de geleverde rolstoel echt compleet was zoals een rolstoel hoort te zijn. Zonder gedurende deze perioden van involledige voorziening te voorzien in een alternatief. Terwijl @doofpotwmo al sedert 2000 rolstoelgebonden is en dit haar ‘benen’ zijn.

Update 13 november 2017

De fractie Ronduit Open heeft op haar brief van 5 november 2017 een afwijzend bericht gekregen. De reden hiertoe zou de privacy zijn. De gemeente Leudal weigert een onafhankelijk onderzoek in haar eigen reilen en zeilen terwijl ze klachten inzake gedragingen, bejegening en AWB wetgeving continue aan haar laars lapt.

Ook heeft de Burgemeester zonder ondertekende machtiging vorig jaar bij de huisarts in zijn praktijk de situatie en gezondheid met de arts besproken. Zonder machtiging en wilde een week geleden de wmo-regisseur aanwezig zijn bij de medische herindicatie voor de zorg. Wat door het AP en Per Saldo heftig veroordeeld is.

De oplossing moet een klacht zijn. De vraag is of de gemeente die na de bewezen nalatige instelling en werkwijze om forse klachten geheel nooit te behandelen, dat deze wel gaat doen.

Vreemd

Deze weigering tot toetsing door een onafhankelijke partij is nog vreemder omdat de gemeente Leudal met een eerder initiatief tot onafhankelijke klachtbehandeling voorgesteld door Dhr. Wagemans van Ronduit Open is ingestemd op zo meldde Leudal Nieuws op 11 oktober 2017 (Zie artikel onder deze update)

Die klachten staan volledig en onverkort op dit blog in het menu onder “onbehandelde doofpotzaken”

Wagemans tevreden: onafhankelijke klachtenprocedure komt er.png

sharingcaring

%d bloggers liken dit: