doofpot

Invoering abonnementstarief Wmo: dé stap naar minder stapeling zorgkosten

KBO-PCOB heeft met klem in een brief, samen met de Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, LOC, Mezzo en Ieder(in), aan de Kamer gevraagd of ze willen instemmen met de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019. Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo zet de regering een belangrijke stap om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

KBO-PCOB pleit al langer voor een abonnementstarief komt om de zorgkosten te dempen. Manon Vanderkaa: ‘We blijven waakzaam voor voor mogelijke neveneffecten. Het tarief mag er niet toe leiden dat zorg dat onder het tarief valt, verschuift naar zorg dat niet onder het tarief valt. Dit zijn de eerste stappen om de zorgkosten voor iedereen te verlagen. Samen met de andere belangenorganisaties hebben wij ook nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de eigen bijdrage-Wlz. Want ook mensen in de Wlz moeten er op vooruit gaan’.

Wel zijn er een aantal punten die rondom de invoering van het abonnementstarief extra aandacht vragen.

Het abonnementstarief Wmo

Als het abonnementstarief in de Wmo wordt doorgevoerd, dan zal iedereen maandelijks een vast bedrag aan eigen bijdrage betalen voor het gebruik van maatwerkvoorzieningen, ongeacht de hoeveelheid zorg en ondersteuning die wordt gebruikt. Met name voor middeninkomens is dit gunstig. Zij hebben nu bij hoog zorggebruik vaak te maken met enorme kosten. In veel gemeenten worden mensen met een laag inkomen al gecompenseerd, maar als je meer verdient, val je buiten de boot. Dat maandelijkse bedrag zal in 2019 €17,50 zijn. De maatregel die nu wordt genomen is een opmaat  naar een wetswijziging (Wmo), die het abonnementstarief structureel moet regelen. Het doel is deze per 2020 in te voeren.

Verschuif maatwerk niet naar algemene voorzieningen

De belangenorganisaties geven wel aan dat de nieuwe regeling niet mag leiden tot een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen. Maatwerk valt onder het abonnement, algemene voorzieningen niet. Door zorg en ondersteuning als algemene voorziening aan te bieden, kunnen gemeenten het abonnementssysteem omzeilen. Om te voorkomen dat kosten van zich alsnog opstapelen is het belangrijk dat voorzieningen als begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd binnen het abonnement vallen, ongeacht de manier waarop de voorziening wordt aangeboden.

De complete brief kunt u hier lezen.

%d bloggers liken dit: