doofpot

Eigen Regie ?! Mw. P van Gemeente Leudal denkt van Nie !

Eigen regie. Eigen regie wil zeggen dat iemand zijn eigen leven kan leiden en daarin altijd eigen baas is. Eigen regie gaat over eigen keuzes maken. Maar niet in Gemeente Leudal.

DoofpotWMOLeudal | 11 aug 2017

Gisteren ontvang ik per snail mail een brief met de nodige insinuaties en valse beschuldigingen dat ik “zou pogen mijn zorg op te hogen” en meer. Mw. P van het WMO Loket heeft een modus operandi stelselmatig eigen regie te ondermijnen. Dat heet machtsmisbruik als u dat doet om anderen te benadelen, onder druk te zetten om iets te doen of te laten.

Maar mw. P is tamelijk bevooroordeeld en meent rechtmatig voor mij te mogen nadenken. Of bepaalt wat ik nodig heb. Wat ik mag. Of niet mag. De WMO in Leudal comes with gratis “thought-police”, profiling en ongekende onbevoegde anamneses door mensen die hiertoe niet bevoegd noch gestoord worden door terzake deskundigheid daartoe.

Mw. P zit dan vlijtig te beredeneren dat de overeenkomst die ik heb afgesloten met een zorgverlener, die mijn bestaande zorgverlener(s) flexibel kan en wil vervangen bij ziekte en vrije dagen of vakantie een poging is de zorgomvang uit te breiden.

De OV is correct volgens de richtlijnen aan SVB toegekomen en aldaar gecontroleerd en opgenomen in het systeem, wachtend op accordatie door de Gemeente.

Mw. P vergeet gemakshalve even dat ZZP’ers die om wat voor reden niet komen, niet betaald krijgen. En dat je die uren binnen het budget dan door een ander in kan laten vullen. Er is door mij in tegenstelling van haar onterechte insinuaties geen uitbreiding verzocht van die funkties tbv de nieuwe OV. En dan noch, al zou ik iemand meer laten werken omdat een situatie dat vergt staat mij altijd vrij de pot bij de SVB te spekken met “vrijwillige stortingen”. Maar zelfs dat saboteerde u met dezelfde ondeskundigheid vorig jaar en veroorzaakte maandelang vertraging in uitbetalingen van een zorgverlener.

Mw. P poogt nu mijn eigen regie te ondermijnen door nu te stellen dat ik die zorgverleners eerst door haar ballotage systeem moet laten halen. Dat dat weken duurt en ze mij nu maar liefst 14 dagen de tijd hiervoor geeft impliceert direct dat ik bij accuute ziekte van een zorgverlener met longonsteking nu zonder zorg zit. Dat bedenkt of ‘plant’  die zorgverlener ook niet Mw. P.  En zelfs ZZP’ers zijn niet aan te nemen op “mate van immuniteit”.

Maar daar blijft het niet bij.

Mw. P zit vlijtig de ZZP status van de nieuwe zorgverlener te checken in het KvK-systeem en constateert even voor mij dat de zorgverlener ervaring heeft met gehandicapte kinderen, zorg voor jeugd.  Hoewel ik 50 ben voel ik me piep en mijn besluit BG is gebaseerd op letterlijke begeleiding: De tas dragen, de rolstoel duwen, dingen oprapen, naar buiten luchten en meegaan naar het ziekenhuis of klappers pakken om de aanhoudende misere te filen.

Vraag me af of de stasi-einheid binnen de WMO Leudal in het vervolg geen background check wil doen of zorgverleners in staat zijn te lopen, een rolstoel te duwen of die post open te maken, de bezem vast te houden en welbespraakt genoeg zijn om namens mij een telefoongesprekje te voeren.

Dus ik heb even mijn eigen background check gedaan en wat blijkt: Mw.P. is niet BIG geregistreerd als GGZ psychologe, niet als psychotherapeute en geen psychiater. Alhoewel als zij als zij al in zulkse hoedanigheid verkeerde, zelfs dan niet gerechtvaardigd is mijn eigen regie te ondermijnen of voor te schrijven. Steek uw hoofd maar in uw eigen bedenkelijke handelswijzen.

Niet omdat ik dom ben, maar omdat ik exact een jaar geleden door het aanhoudende gelazer van de gemeente 2 insulten heb gehad waardoor mijn gezicht, kaak en tong nog verlamd zijn en dat praten gaat erg moeizaam.

Maar mw. P die weet het beter.

Gefueled door valse diagnoses inzake vermeende en niet bestaande “psychische klachten”, met gebrek aan procesbewaking (Art 3.9 AWB) en ondanks klachten met inhoudelijke toelichting na onzorgvuldige indicaties door indicatiestellers die “de mening van behandelaars niet relevant vinden” of zomaar wat op schrijven (zonder daar evenmin bevoegd in te zijn) volgt mw. P dit gewoon op. Dat helpt nl. mee in haar self-fulfilling prophecy.

Mw.P is kennelijk mijn ‘vaste cliëntregisseur’ die mij nog nooit gezien heeft. Nou denkt u ja maar die keukentafelgesprekken dan? Ja mw P. Waar blijven die eigenlijk?

Het laatste was ruim een jaar geleden, kort voordat men mijn vaste cliëntregisseur Mijnheer D als zondebok voor alle WMO-ellende aan de schandpaal heeft genageld. Zwaar onterecht zo liet ik het college ook weten. Meerdere van die bobo’s hebben hier nl naast mijn bed gezeten en mijnheer D. voerde enkel de opdrachten uit die van bovenuit de schoporde kwamen. De messenger zogezegd. Een extreem pathetic machtsvertoon en machtsbisbruik om klachten te negeren en dan als gemeente te schuilen achter de regisseur die het beste zijn werk deed, zo weg te zetten. Maar dat terzijde.

Anyway. Het ging over mw. P die nu iets heeft “rijzen” in haar hoofd, namelijk een vraag! Of die nieuwe zorgverlener wel voldoende ‘competent’ is om mij zorg te verlenen.

Beste mw. P u moet nu echt eens op bijscholingscursus gaan.

Zelfs uw eigen WMO verordening en Beleidsregels vermelden geen enkele werkwijze die u hanteert of oplegt. Noch geven deze de bevoegdheid mijn eigen regie in te beperken. Noch bent u bevoegd te bepalen – en al helemaal niet op basis van hear/say en op afstand- of ik wel of niet in staat ben te beoordelen of een zorgverlener geschikt is voor de zorg die ik nodig heb.

Dat staat zelfs in uw budgetplannen die u mij keer op keer zonder dat ik een budget wijzigende verandering aanbreng, nl enkel het gezicht van degene die zorg verleend wijzig/toevoeg.

Ik heb al een PGB sinds 2003 en weet verdraaid goed hoe het werkt. Per Saldo is het overigens met mij eens die hebben we natuurlijk even gebeld. Want terwijl u deze twijfels oppert, en valse beschuldigingen aan mijn adres doet toekomen, moet u die hand eens in uw eigen boezem steken (bijvoorbeeld over de megalomane bedragen voor nooit geleverde zorg noch woonvoorzieningen, die de gemeente declareert op mijn naam en BSN nummer en wat al maanden genegeerd wordt!)

Voor de duidelijkheid:

  1. U hoeft niet en nooit voor mij na te denken.
  2. Ik ben lichamelijk gehandicapt. Niet geestelijk.
  3. Ik ben niet handelsonbekwaam en ook nooit geweest.
  4. Ik sta niet onder curatele noch heb ik geen noodzaak voor een vertegenwoordiger.

U slaat alle uitnodigingen voor persoonlijk onderhoud, zelfs als die komen van de OCO (2x) in de wind. Wellicht zou een gesprek voor u hoogst verhelderend kunnen zijn om uw ‘beeldvorming’ en ‘profiling’ bij te stellen en daarna te doen wat u hoort te doen: de zorgplicht nakomen. Die u nalaat. En ondermijnt. Net als die eigen regie.

En met bijna 400 dagen te bed nu de boel, de leefeenheid, en zelfs betrokken zorgverleners tijdens ziekte of vakantie onder druk zet door voor de zoveelste keer obstructie te plegen in rechtmatige handelingen van een PGB houder die eigen regie rechten uitoefent om adequate continuïteit te bewerkstelligen saboteert door de continuiteit van die zorg voor de komende maand weer aan het onzekere over te laten.

En dan ook nog de courage heeft te bepalen wèlke zorgverlener voor mij geschikt is, louter op basis van uw vooroordelen. Wenst u in de toekomst wellicht de regeldruk voor mij te verminderen en kandidaten voor ik die rechtmatig zonder uw ‘hulp’ mag aanneen eerst screenen? En neemt u dan gelijk de sollicitaties ook over?

Bent u trouwens op de hoogte van het feit dat het handhaven van valse diagnoses en deze handhaven, gebruiken of te verspreiden als zijnde de waarheid (bijv. zoals ook het WMO-loket inhoudelijke medische rapporten aan een aannemer stuurde) strafbaar zijn? U vindt die wettelijke bepalingen in de reeks Art 225 t/m 229 Sr. Uw stelselmatige nalatigheid van zorgplicht constitueert in verwaarlozing en geestelijke mishandeling ; pestgedrag en dus als een schending van Art 284 Sr valt aan te merken omdat u eindeloos doorgaat en verwacht dat ik dit blijf dulden. U hierin derhalve onrechtmatig handelt dus ook in overtreding bent met Art 6:162. En die reeks is niet limitatief.

Misbruik van informatie of bevoegdheden zoals machtsmisbruik, dwang, discriminatie, negeren, pesten geen schoolvoorbeeld zijn van behoorlijk bestuur maar onder “Integriteitsschendingen” vallen.

Waarvan akte.

Een hoofd vol vooroordelen is een groter handicap dan een echt fysiek handicap. Ik kan tenminste nog in mijn bed rollen en die rolstoel even vergeten, maar u kunt uw hoofd niet afleggen….

En nooit vergeten, dat ook ìk uw salaris meebetaal !

Status

Op 11 juli 2017 om 14:19 laat Per Saldo & Rapid Repons Team van de SVB weten dat de OV goedgekeurd is. Pas een dag later deelt de gemeente dit mee met een stroperig mailtje.

Op 12 juli 2017 krijg ikeen email van mw. P inzake mijn verzoek over toezending van het gespreksverslag als vermeld in een brief van 6 juli jl.  Dat is er niet. Nee die zijn er nooit want u onthoudt mij wederrechtelijk de wettelijk verplichte keukentafelgesprekken! Mw. P.,  kom eens op de koffie!

excuses mw p.PNG

 


Meer wanbeleid…


 

%d bloggers liken dit: