doofpot

In @GemeenteLeudal: Al 528 dagen zonder gespreksverslagen

Door @doofpotwmo | 2 maart 2018 | update 11 april 2018

De Gemeente Leudal had onlangs de courage om mij onderstaande folder te sturen na de melding op 8 februari jl.

Leest u even mee?

Klik op de afbeeldingen om deze in volledig scherm te lezen

Hoe moeilijk is dat?
Er ontgaat me even welk gedeelte van uw eigen folder u niet begrijpt. Noch waarom niet conform de inhoud van die folder gereageerd werd noch wordt door de Gemeente Leudal. En die nalatigheid gewoon maar door gaat alsof de Wet WMO ( Art. 2.3.2.8 Wmo, Art. 2.3.2 lid 4 Wmo, en 2.3.2 lid 7 Wmo) en abbb’s hier in het epic centrum van Leudal gewoonweg niet geldig zijn.

Geen gesprek, geen verslag…
Na de melding van 21 juni 2017 heeft er géén keukentafelgesprek plaatsgevonden, er is dus géén gespreksverslag, wat formeel gezien als het uitgangspunt voor de verdere stappen geldt, de feitelijke aanvraag wordt na ondertekening (conform verordening Leudal) waarna gemeente binnen twee weken dient te beslissen.

Meester B doet er ook niet aan mee
Ik wacht nog op een besluit op die aanvraag van 21 juni 2017 ook al is meester B van mening dat men met het tijdelijk deeladvies voor tijdelijke, extra uitbreiding van zorg aangevraagd tijdens het gesprek van 21 september 2017 tegemoet gekomen is aan de aanvraag voor herziening van de gehèle omvang BG-i zorg – maar dat terzijde – vervolgens elke verbeurde dwangsom blijft stuiten met een niet conform schriftelijke afspraken nagekomen keukentafelgesprek, zonder mijn ondertekening van een niet bestaand verslag eenzijdig een deelbesluitje neemt en dat geheel dan maar blijft bouncen alsof u geen blaam treft. Ongehoord. Ik wacht nog steeds op dat besluit.

U was en blijft in gebreke door mij een gesprek-, het -verslag en dus inventarisatie met de vereiste zorgvuldigheid conform abbb’s en de wet WMO 2015 tegemoet te komen, ten koste van mijn gezondheid uiteraard.

2 WMO-Regisseurs en nog geen verslag
Nu wordt ik sedert het huisbezoek van 21 september 2017 enkel nog bezocht door 2 wmo-regisseurs in het kader van de zorgvuldigheid, zonder dat die zorgvuldigheid noch de vereisten van verslaglegging voldaan wordt maar 1 van de twee (voor de duidelijkheid nìèt Mw. P!) wel continue zit te doodlen.

Ik zal de volgende keer een doos kleurpotloden klaarleggen opdat mijn situatie bij mogelijk gebrek aan verslagleggins-skills deze toch (in geuren) en kleuren gedoodeld kan worden.

In denial…
Je vraagt je dan toch serieus af waarom het voor twee ‘professionals’ zo ‘moeilijk’ is om een gespreksverslag te componeren, zij het dat hier nogal wat bewijsbare sturing plaatsvindt in de gemeente Leudal en zelfs toezeggingen en afspraken in bijzijn van professionele ondersteuners ontkent en zelfs honend weggelachen worden als zijnde flauwekul.

Echter wacht ik momenteel nog steeds op de gespreksverslagen van de volgende meldingen/bezoeken/gesprekken en reken ik op een spoedige toezending daarvan:

  • 21 juni 2017
  • 21 september 2017
  • 23 november 2017
  • 18 december 2017
  • 9 januari 2018
  • 30 januari 2018
  • 8 februari 2018

Komt er nog wat van?
En bent u overtijd met het ‘keukentafelgesprek’ n.a.v. de melding van 8 februari 2018. Dus ik ontvang graag a.s.a.p. een email met een datum voor dat overleg waarin u mij dan ook meedeelt wanneer Meester B en Dhr G zich alhier begeven om deze gang van zaken eens uit te spreken.

En mij dan gelijk maar even mee gaat delen of u ook knutselspul nodig heeft of uw eigen vulpen meebrengt voor zinnige verslaglegging.

Gespreksverslag inzake 7 meldingen/gesprekken: 2 kantjes ontvangen

Op 26 maart 2018 heb ik 2 A4’tjes ontvangen als damagecontrol-reactie op deze blogpost en twitteractiviteit over de missende gespreksverslagen. Indien ik de lijsten van namen van aanwezigen en getuigen eruit haal houdt ik amper 1 pagina tekst over. Zeg maar 1 alinea per gesprek.

Daar kan ik dus geen genoegen mee nemen nu een gespreksverslag vereist is, belangrijk is voor procesverloop en toekomstige trajecten. Dat gezegd hebbende blijft de counter opdeze blogpost dan ook lopen tot die gespreksverslagen conform overheids-betamende standaarden wel tot iets vastgelegd worden wat een verslag genoemd mag worden opdat afspraken in het vervolg ook afspraken blijven, en ik nie wieder tesamen met mijn cliëntondersteuner uitgelachen wordt in het kader van pogingen tot gaslighting dat iets nooit beweerd is.

En u wel gaat voldoen aan inzage- correctie- en blokkeringsrechten en niet enkel eenzijdige, onvolledige en verdraaide verslagen maakt omdat u simpel een verslag moet produceren. En graag in het vervolg binnen de gestelde termijnen.

Omdat deze incomplete, grotendeels onjuiste verslaglegging mijn goedkeuring totaal niet kan wegdragen is de volgende reactie op 26 maart 2018 naar de gemeente gezonden:

gespreksverslagen

Daags erna was het goed te constateren dat beide dames wmo-regisseur met blok en pen in de aanslag zaten en spreek ik de hoop uit dat we vanaf nu dus wel gesprekken gaan verslaan op een wijze die duidelijkheid voor allen, misverstanden en daardoor termijnen onder druk zet.

En uiteraard blijf ik in afwachting van de eerder in de post genoemde verslagen die voldoen aan doelstelling, probleemanalyse, oplossingen, (on)mogelijkheden en gemaakte afspraken en/of akties.

Status 22 april 2018

Het gespreksverslag van 26 maart 2018 wat geheel niet voldoet aan het format van een gespreksverslag is nog steeds niet aangepast, noch is geen verslag van gesprekken daarna aangeleverd. Daarnaast voldoet dit summiere verslag niet aan de waarheidsbevinding, zijn geen afspraken vastegelegd en voldoet het niet aan de gestelde voorwaarden in de wmo 2015.

Het handvest “Spelregels WMO 2015” stelt:

Art. 2.3.2 lid 4 Wmo en 2.3.2 lid 7 Wmo gaan in op wat tijdens het onderzoek aan de orde moet komen en de verplichting van de gemeente een verslag aan de cliënt te verstrekken.

C. Verslag van het onderzoek

18. Degene die het gesprek voert draagt er zorg voor dat de cliënt binnen een redelijke termijn (maximaal 2 weken, in ieder geval 6 weken na de melding) over een verslag van het gesprek beschikt.

19. Indien degene die namens de gemeente het gesprek voert aan de cliënt vraagt om direct aan het einde van het gesprek een verslag/verslagsformulier te tekenen, geeft deze bij de cliënt aan dat hij hiervoor twee weken bedenktijd heeft9.

20. In het verslag komt aan de orde:

a. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt en mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp dan wel met mantelzorg of hulp van andere personen dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen uit zijn sociale netwerk zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren;
b. de mogelijkheden en beperkingen van de gemeente voor ondersteuning;
c. indien tijdens het gesprek aan de orde geweest: de mogelijkheden van ondersteuning van de mantelzorger van de cliënt;
d. indien vooraf of tijdens het gesprek door de cliënt een persoonlijk plan is overhandigd: de reactie van de gemeente op het persoonlijk plan;
e. indien tijdens het gesprek de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening aan de orde is geweest:

1. de wijze van aanvraag van een maatwerkvoorziening

2. een geschatte indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage dan wel de wijze waarop de cliënt deze zelf kan berekenen;

3. de mogelijkheid van verstrekking van de maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget.

 f. de status van het verslag en de procedure voor de cliënt na ontvangst van het verslag, waaronder de wijze waarop de cliënt in aanmerking kan komen voor een algemene voorziening10 of een maatwerkvoorziening11.

21. De cliënt kan tegen het verslag een bezwaarschrift indienen, mits het verslag het standpunt van de gemeente bevat over het wel of niet toekennen van een voorziening.

Toelichting: Art. 2.3.2.8 Wmo bepaalt dat de gemeente de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger een schriftelijke weergave van het onderzoek verstrekt. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel mag men redelijkerwijs verwachten dat het verslag een weergave van de punten a t/m f bevat.

%d bloggers liken dit: