doofpot

Communicatie bij uitvoering sociaal beleid Leudal gaat te vaak mist in

LEUDAL – Hoewel raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) wil benadrukken dat er over veel medewerkers van de gemeente Leudal positief gerapporteerd wordt, trekt hij aan de bel bij het college over de communicatie bij de uitvoering van sociaal beleid.

‘Ik wil met nadruk stellen dat ik zeer wel begrijp dat wanneer zich situaties voordoen waarin misbruik wordt gemaakt van voorzieningen en uitkeringen, de gemeente gehouden is in te grijpen. Maar tegelijkertijd is niet acceptabel dat vanuit de gemeente de basisregels op het vlak van communicatie met voeten worden getreden’ schrijft Wagemans vandaag.

Commandant
Het raadslid doelt op ervaringen waarbij medewerkers burgers tegemoet treden ‘vanuit een houding van fundamenteel wantrouwen dat op geen enkel feit is gebaseerd, blijk geven van intimiderend gedrag en zich gedragen als een commandant die geen tegenstem duldt.’

Gekwetst
Gevolg is dat mensen zich diep gekwetst voelen, weet Wagemans. ‘Dat is temeer pijnlijk aangezien uw college de gemeente voortdurend profileert als dienstbaar, terwijl collegeleden niet op de hoogte zijn van hoe de gemeente op uitvoerend niveau werkt. Ik herinner in dit verband aan mijn recente notitie over organisatieverandering waarin ik met nadruk heb bepleit dat de leemlaag tussen college en management wordt doorbroken en collegeleden niet langer onwetend worden gelaten over de uitvoering van het werk. Juist die situatie leidt ertoe dat collegeleden geen zicht hebben op hoe de gemeente functioneert en geen aanleiding hebben om in te grijpen waardoor onaanvaardbare praktijken voortbestaan.’

Actie
Het feit dat het gedrag van slechts een beperkt aantal medewerkers met regelmaat kritiek oproept doet echter aan de noodzaak om in te grijpen niet af, vindt Wagemans. Hij rekent op actie. ‘Weliswaar beschik ik als raadslid over geen enkele bevoegdheid om in te grijpen, maar als volksvertegenwoordiger en lid van het hoogste orgaan van de gemeente weiger ik gegronde klachten van burgers terzijde te leggen, zonder enige actie te ondernemen’, zo besluit hij.

 


 

Memo & Reminder van doofpotwmoleudal aan Thieu

Taken & bevoegdheden raad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur.

Een goed functionerende gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners. Dat houdt ook in een keer een reactie geven op mijn noodkreten!

De raadsleden staan dan zoveel mogelijk in contact met de burgers en organisaties om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de samenleving.  Niet in Leudal dus.

De raad:

  • geeft richting aan het beleid;
  • formuleert de doelstellingen;
  • controleert het college van B&W op de uitvoering van het beleid.

De raad kan hiervoor gebruik maken van:

  • een amendement (een voorstel tot wijzigen van een raadsvoorstel;)
  • een motie (een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten);
  • mondelinge (vragenhalfuur in de raad) of schriftelijke vragen;
  • een initiatiefvoorstel (een raadslid legt zelf een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad);
  • interpellatie (een raadslid kan het college schriftelijk aanspreken op een actuele kwestie of beleid);
  • recht op onderzoek, recht op ambtelijke bijstand.
%d bloggers liken dit: