doofpot

Gevolgen akkoord hogere loonschaal huishoudelijke hulp Wmo

Bron: VNG | 27 juli 2017

Maandag 10 juli vond een bespreking plaats tussen FNV en CNV, de werkgevers Actiz en BTN en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de arbeidsmarktafspraken voor de ouderenzorg. De sociale partners bereikten overeenstemming over de Cao VVT 2016-2018, dit heeft gevolgen voor gemeenten.

 

Onder de cao valt een namelijk afspraak over een hogere loonschaal voor huishoudelijke hulpen. De  afspraak heeft tot gevolg dat – wanneer de cao algemeen verbindend wordt verklaard en in werking treedt (vermoedelijk april 2018) – huishoudelijke hulpen Wmo (‘eenvoudige schoonmaak HH1’) in loonschaal 15 komen in plaats van loonschaal 10.

Overleg VNG en staatssecretaris

De VNG heeft in diverse bestuurlijke overleggen met de staatsecretaris (onder andere op 9 maart, 11 mei en 18 mei 2017) aandacht gevraagd voor het kostenopdrijvend effect van de invoering van een nieuwe loonschaal in combinatie met de invoering van de AMvB Reële prijs Wmo-ondersteuning.

Het standpunt van de VNG is steeds geweest:

  • Het is belangrijk dat huishoudelijke hulpmedewerkers fatsoenlijk loon voor dit werk krijgen, gemeenten ondersteunen dit.
  • Tegelijkertijd zijn gemeenten de afgelopen jaren flink gekort op het budget voor deze vorm van hulp.
  • Gemeenten hebben op allerlei manieren gezocht naar manieren om de tekorten op te vangen, maar zijn door de rechter steeds verder beknot in hun beleidsruimte (zie veel jurisprudentie vooral over bestaande cliënten).
  • Daaroverheen is nog de recente AMvB Reële prijs Wmo-ondersteuning gekomen, die gemeenten verplicht tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Naast deze factoren heeft de nieuwe loonschaal een kostenopdrijvend effect. Bezien moet worden of er nog innovatieve manieren mogelijk zijn om de kosten te beheersen, en onderzocht zal worden of de gemeenten financieel gecompenseerd moeten worden.

Monitor financiële gevolgen

Momenteel is de VNG met het ministerie van VWS in gesprek over het opzetten van een monitor die inzicht moet geven in de financiële consequenties van de AMvB Reële prijs Wmo-ondersteuning. Aan deze monitor wordt de vraag gekoppeld welke financiële gevolgen de hogere loonschaal voor huishoudelijke hulpmedewerkers heeft voor gemeenten.

Vervolg

Bestuurlijke overleggen waar dit onderwerp op de agenda staat, zijn gepland op 17 en 28 augustus. De VNG houdt de leden via de website op de hoogte van vervolgafspraken.

Meer informatie

%d bloggers liken dit: