doofpot

Begin direct spoedprocedure bij Wmo-aanvraag. Hoe doe je dat?

De wettelijke termijn van zes weken is ook nog eens de uiterste termijn. ~ Jan Visscher, advocaat

Visscher raadt hulpbehoevenden aan gebruik te maken van juridische mogelijkheden om een Wmo-aanvraag te bespoedigen. ,,Dat de gemeente het in eenderde van de gevallen niet lukt om binnen zes weken te beslissen of iemands Wmo-aanvraag wordt gehonoreerd, is triest. Zes weken is gewoon de wettelijke termijn”, aldus Visscher van SERV. Advocaten.

Bron EVA | 4 april 2018

Uit onderzoek van deze krant blijkt dat in 43 procent van de gevallen de gemeente de termijn van zes weken niet haalt. Het gaat dan om aanvragen voor woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobiels en vervoer buitenshuis.

De Wmo-aanvragen voor huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en dagbesteding zijn onder gebracht bij de stichting sociale wijkteams. Daar werd in 2017 slechts 63 procent van de aanvragen op tijd afgehandeld. ,,Die wettelijke termijn van zes weken is ook nog eens de uiterste termijn. Buiten het feit dat de gemeente zich niet houdt aan de wet, leidt dit ook nog eens tot onaanvaardbare situaties.” In de praktijk betekent de overschrijding dat chronisch zieken, ouderen of gehandicapten soms maanden moeten wachten op een voorziening.

Volgens Visscher zijn er juridische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een aanvraag met spoed wordt behandeld. Daarvoor kan de aanvrager bij zijn eerste melding bij de gemeente, direct om een tijdelijke voorziening vragen. Daarbij moet duidelijk zijn aangegeven waarom de aanvraag spoedeisend is.

,,De gemeente moet daarop direct beslissen, maar het is raadzaam om zelf ook een termijn van één tot twee weken te stellen. Haalt de gemeente dat niet, dan kan je ze in gebreke stellen. Duurt de beslissing dan nog twee weken, dan moet er een dwangsom worden betaald.”

Ook kan dan direct beroep worden ingesteld bij de rechtbank. ,,Omdat de gemeente dat zal willen voorkomen, zal de zaak vermoedelijk met spoed worden behandeld’’, aldus Visscher.

SERV. Advocaten heeft twee voorbeeldbrieven vrijblijvend ter beschikking via haar website: 

 

Behandeling WMO-aanvraag kan sneller: hoe doe je dat?

AMERSFOORT – Uit onderzoek van het AD Amersfoortse Courant blijkt dat de gemeente Amersfoort veel te traag is bij het verwerken van onderzoeken en aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Burgers die bijvoorbeeld vragen om een woningaanpassing, vervoer of rolstoel moeten veel langer wachten dan wettelijk is toegestaan en zitten soms maanden zonder noodzakelijke voorzieningen. Wat kun je als burger hieraan doen?

Wat gaat er mis?
De wettekst is duidelijk. Als iemand op grond van de Wmo gebruik wil maken van een voorziening moet de gemeente daar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, onderzoek naar doen (artikel 2.3.2 lid 1 Wmo). Pas als dit onderzoek is uitgevoerd of als de maximale termijn van zes weken is verstreken kan de burger een aanvraag om een voorziening indienen. De gemeente moet vervolgens binnen twee weken beslissen op deze aanvraag (artikel 2.3.5 Wmo).

Bij de gemeente Amersfoort worden deze uiterste (!) termijnen bij lange na niet gehaald, zoveel wordt wel duidelijk uit het onderzoek van het AD Amersfoortse Courant. Buiten het feit dat de gemeente zich niet houdt aan de wet, leidt dit ook nog eens tot onaanvaardbare situaties. Vanuit de gemeenteraad zijn al schriftelijke vragen gesteld.

Wat kun je doen?
Wat kan een burger doen die gebruik wil maken van een voorziening op grond van de Wmo? Er zijn (juridische) mogelijkheden die er voor kunnen zorgen dat een onderzoek of aanvraag sneller of met voorrang wordt behandeld. Een snelle of snellere behandeling kan voorkomen dat burgers maandenlang in onzekerheid verkeren en snel duidelijkheid hebben over de voorziening die zij nodig hebben.

Dit volgende stappen zijn van belang:

Stap 1: Combineer een eerste melding bij de gemeente direct met een aanvraag om een (tijdelijke) voorziening. Een tijdelijke voorziening is mogelijk als sprake is van een spoedeisend geval (artikel 2.3.3 Wmo). Leg uit waarom sprake is van spoedeisendheid, vraag om een snelle beslissing en stel een beslistermijn van 1 of 2 weken. Onderbouw de aanvraag zo goed mogelijk met bewijsstukken.

Stap 2: Stel de gemeente met een brief in gebreke op het moment dat de gestelde termijn is verstreken en er geen beslissing is genomen. Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft de gemeente nog twee weken om te beslissen op de aanvraag. Als er opnieuw niet binnen twee weken wordt beslist, moet de gemeente een dwangsom (schadevergoeding) betalen.

Stap 3: Ga in beroep bij de rechtbank als je niet binnen twee weken na de ingebrekestelling een reactie hebt ontvangen. De rechtbank kan de gemeente opdragen om zo snel mogelijk een beslissing te nemen én kan (hogere) dwangsommen opleggen.

Met het doorlopen van deze stappen is het mogelijk om een zaak al binnen vier weken aan de rechtbank voor te leggen in het geval de gemeente stilzit en geen besluit neemt. Normaliter zal de gemeente dit willen voorkomen en de zaak sneller of met voorrang behandelen.

Modellen
Als kantoor stellen wij twee modellen beschikbaar die de inwoners van Amersfoort (of andere gemeenten) vrijblijvend kunnen gebruiken. Met deze modellen kunt u de stappen zoals hiervoor genoemd goed onderbouwd zetten.

Let op: U moet de modellen invullen aan de hand van uw eigen situatie, in het bijzonder als het gaat om de geel gemarkeerde velden. Indien van belang en toepassing raden wij u daarbij aan ook te overleggen met uw mantelzorger(s), eventuele hulpverlener(s) of derden. Gebruik van de modellen is vrijblijvend en op eigen verantwoordelijkheid. Aan de modellen kunnen geen rechten worden ontleend en bij eigen gebruik is ons kantoor niet aansprakelijk.

Vragen?
Wellicht heeft u vragen, opmerkingen of suggesties. U kunt ons altijd bellen, mailen of verblijvend even langskomen op ons kantoor.

mr. J. (Jan) Visscher | Advocaat

%d bloggers liken dit: